FOOD LAW NEWS

     New Update


     EU แก้ไขข้อกำหนดวัสดุพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร

     เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/752 of 28 April 2017 amending and correcting (EU) No 10/2011 on plastic materials and articals intended to come into contact with food ว่าด้วยการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดที่เกี่ยวกับวัสดุพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหารภายใต้กฎระเบียบ (EU) No 10/2011 

               เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/752 of 28 April 2017 amending and correcting (EU) No 10/2011 on plastic materials and articals intended to come into contact with food ว่าด้วยการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดที่เกี่ยวกับวัสดุพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหารภายใต้กฎระเบียบ (EU) No 10/2011 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากการประกาศใน EU Official Journal และมีการอนุโลมหากผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตก่อนวันที่มีการประกาศใช้สามารถวางจำหน่ายได้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 และสามารถจำหน่ายได้จนกว่าสินค้าในคลังสินค้าจะหมด โดยมีรายละเอียดของประกาศ ดังนี้

     1. ยกเลิกวิธีการตรวจวิเคราะห์หาค่าตกค้างของสารต่อพื้นที่สัมผัสอาหาร (residual content per food content surface area : QMA) ของ FCM substance No 142, 168, 202, 387, 462, 467, 481, 502, 662 และ 779 เนื่องจากมีการกำหนดวิธีตรวจวิเคราะห์ที่กำหนดค่าการแพร่กระจายจำเพาะของสารจากวัสดุพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร (specific migration limits) ได้แล้ว

     2.อนุญาตให้ใช้สารเพิ่มเติมอีก 6 ชนิด ในภาคผนวก I ตารางที่ 1 ใน (EU) No 10/2011

     3. เพิ่มนิกเกิล (Nickel) ในข้อ 1 ภาคผนวก III ของ (EU) No 10/2011 โดยกำหนดค่าการแพร่กระจายจำเพาะของสารนิกเกิล (specific migration limits) ไม่เกิน 0.02 มิลลิกรัม/กิโลกรัมอาหาร หรือ  สารละลายที่เปนตัวแทนอาหาร (Food simulant) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤกษาคม 2562 เป็นต้นไป

     4. ขยายเนื้อความในข้อ 4 ภาคผนวก III ของ (EU) No 10/2011 สารละลายที่เปนตัวแทนอาหาร (Food simulant) สำหรับการทดลองหาค่าการแพร่กระจายของสารรวม (Overall migration testing) กับอาหารชนิดต่าง ๆ

           

     ที่มา : Official Journal of the European Union. Commission Regulation (EU) 2017/752 of 28 April 2017 amending and correcting (EU) No 10/2011 on plastic materials and articals intended to come into contact with food. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ ?uri=CELEX:32017R0752. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2560.

     download PDF

     ทั้งหมด มี 358 รายการ

     EU ห้ามใช้ Pseudozyma flocculosa strain ATCC 64874...

     คณะกรรมการสหภาพยุโรป...

     Early Warning


     จับตา FOOD SAFETY โลก ในปี 2017

     สถานการณ์ด้านความปลอ...

     จับตาฉลาก “COOL” ดินแดนจิงโจ้กับการเปลี่ยนแปลงครั้...

     ประเทศออสเตรเลียนับเ...

     กฎหมายทั้งหมด 1525 รายการ

     Last Updated

     ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล - การแสดงรายการส่วนผสม

     1. เผยแพร่ 23 พ.ค. 2560
     2.   สรุปสาระสำคัญ

     ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การแสดงวันที่ของอาหารที่วางจำหน่าย

     1. เผยแพร่ 23 พ.ค. 2560
     2.   สรุปสาระสำคัญ

     ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูลโภชนาการ

     1. เผยแพร่ 24 เม.ย. 2560
     2.   สรุปสาระสำคัญ

     โคเด็กซ์ : คำแนะนำสำหรับการใช้สารแต่งกลิ่นรส

     1. เผยแพร่ 24 เม.ย. 2560
     2.   สรุปสาระสำคัญ

     ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล - การแสดงคำเตือนและคำแนะนำ

     1. เผยแพร่ 24 เม.ย. 2560
     2.   สรุปสาระสำคัญ

     ไต้หวัน : เกณฑ์การตั้งชื่อและการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์เนย, มาร์การีน และผลิตภัณฑ์เนยเทียม

     1. เผยแพร่ 20 เม.ย. 2560
     2.   สรุปสาระสำคัญ

     โคเด็กซ์ : มาตรฐานข้าวเกรียบจากปลาและสัตว์จำพวก ครัสเตเชียน

     1. เผยแพร่ 31 มี.ค. 2560
     2.   สรุปสาระสำคัญ

     โคเด็กซ์ : มาตรฐานเส้นก๋วยเตี๋ยวและเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

     1. เผยแพร่ 20 มี.ค. 2560
     2.   สรุปสาระสำคัญ

     เกาหลีใต้ : มาตรฐานสินค้า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์”

     1. เผยแพร่ 20 มี.ค. 2560
     2.   สรุปสาระสำคัญ

     สหภาพยุโรป : อนุญาตให้สารสกัดจากถั่วเหลืองหมัก (Fermented Soybean Extract) เป็น Novel food

     1. เผยแพร่ 20 มี.ค. 2560
     2.   สรุปสาระสำคัญ

     Top download

     สหภาพยุโรป : EU: วัตถุเจือปนอาหาร (Regulation 1333/2008)

     1. , เผยแพร่ 9 ม.ค. 2555
     2. สรุปสาระสำคัญ

     โคเด็กซ์ : การกำหนดและการใช้หลักเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาสำหรับอาหาร

     1. , เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
     2. สรุปสาระสำคัญ

     สหภาพยุโรป : EU: รายชื่อวัตถุเจือปนอาหารในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

     1. , เผยแพร่ 9 ม.ค. 2555
     2. สรุปสาระสำคัญ
     3. ต้นฉบับกฎหมาย

     ญี่ปุ่น : JP: เกณฑ์ด้านจุลินทรีย์ในอาหาร

     1. , เผยแพร่ 10 ก.พ. 2552
     2. สรุปสาระสำคัญ

     สหภาพยุโรป : EU : กำหนดปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหาร

     1. , เผยแพร่ 21 ก.พ. 2550
     2. สรุปสาระสำคัญ

     สหภาพยุโรป : การแสดงข้อมูลอาหารสำหรับผู้บริโภค

     1. , เผยแพร่ 24 พ.ค. 2555
     2. สรุปสาระสำคัญ
     3. ต้นฉบับกฎหมาย

     สหรัฐอเมริกา : USA: การแสดงฉลากอาหาร (Food Labeling)

     1. , เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
     2. สรุปสาระสำคัญ

     สหรัฐอเมริกา : USA : วัตถุเจือปนอาหาร

     1. , เผยแพร่ 1 ธ.ค. 2548
     2. สรุปสาระสำคัญ

     สหรัฐอเมริกา : USA: กำหนดให้มะพร้าวเป็นอาหารก่อภูมิแพ้

     1. , เผยแพร่ 14 พ.ค. 2550
     2. สรุปสาระสำคัญ

     ไทย : สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด

     1. , เผยแพร่ 12 ต.ค. 2555
     2. สรุปสาระสำคัญ


     Links