FOOD LAW NEWS

New Update


ทั้งหมด มี 476 รายการ

Early Warning


ความคืบหน้าของ EU กรณี No-deal Brexit

ความล้มเหลวของนาง Th...

วีแกน (Vegan) มังสวิรัติแนวใหม่

กระแสการทานอาหารมังส...

กฎหมายทั้งหมด 1538 รายการ

Last Updated

ออสเตรเลีย : มาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรและทางปศุสัตว์ (ปรับปรุง 25 กรกฎาคม 2562)

 1. เผยแพร่ 25 ต.ค. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

ไต้หวัน : มาตรฐานการคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการขึ้นทะเบียนอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร

 1. เผยแพร่ 12 ต.ค. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

โคเด็กซ์ : มาตรฐานสำหรับชื่อน้ำมันพืช

 1. เผยแพร่ 3 ต.ค. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

ออสเตรเลีย : มาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร

 1. เผยแพร่ 3 ต.ค. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

ไต้หวัน : ระเบียบว่าด้วยการกล่าวอ้างและการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ของธัญพืช

 1. เผยแพร่ 20 ก.ย. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำมันและไขมันสำหรับบริโภคชนิดอื่นๆ ที่ยังไม่มีกำหนดเป็นมาตรฐานเฉพาะ

 1. เผยแพร่ 17 ก.ย. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำแร่ธรรมชาติ

 1. เผยแพร่ 16 ก.ย. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

โคเด็กซ์ : มาตรฐานเส้นก๋วยเตี๋ยวและเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

 1. เผยแพร่ 5 ก.ย. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับสารปนเปื้อนและสารพิษในอาหารและอาหารสัตว์, ปรับปรุงปี 2562

 1. เผยแพร่ 26 ส.ค. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

ไต้หวัน : ข้อบังคับการติดฉลากระดับฟลูออรีนสำหรับผลิตภัณฑ์เกลือสำเร็จรูป

 1. เผยแพร่ 20 ส.ค. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

Top download

สหภาพยุโรป : EU: วัตถุเจือปนอาหาร (Regulation 1333/2008)

 1. , เผยแพร่ 9 ม.ค. 2555
 2. สรุปสาระสำคัญ

โคเด็กซ์ : การกำหนดและการใช้หลักเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาสำหรับอาหาร

 1. , เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
 2. สรุปสาระสำคัญ

สหภาพยุโรป : EU: รายชื่อวัตถุเจือปนอาหารในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

 1. , เผยแพร่ 9 ม.ค. 2555
 2. สรุปสาระสำคัญ
 3. ต้นฉบับกฎหมาย

ญี่ปุ่น : JP: เกณฑ์ด้านจุลินทรีย์ในอาหาร

 1. , เผยแพร่ 10 ก.พ. 2552
 2. สรุปสาระสำคัญ

สหภาพยุโรป : EU : กำหนดปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหาร

 1. , เผยแพร่ 21 ก.พ. 2550
 2. สรุปสาระสำคัญ

สหภาพยุโรป : การแสดงข้อมูลอาหารสำหรับผู้บริโภค

 1. , เผยแพร่ 24 พ.ค. 2555
 2. สรุปสาระสำคัญ
 3. ต้นฉบับกฎหมาย

สหรัฐอเมริกา : USA: การแสดงฉลากอาหาร (Food Labeling)

 1. , เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
 2. สรุปสาระสำคัญ

สหรัฐอเมริกา : USA : วัตถุเจือปนอาหาร

 1. , เผยแพร่ 1 ธ.ค. 2548
 2. สรุปสาระสำคัญ

สหรัฐอเมริกา : USA: กำหนดให้มะพร้าวเป็นอาหารก่อภูมิแพ้

 1. , เผยแพร่ 14 พ.ค. 2550
 2. สรุปสาระสำคัญ

สหรัฐอเมริกา : USA: สีเจือปนอาหาร

 1. , เผยแพร่ 6 ก.ย. 2550
 2. สรุปสาระสำคัญ


Links