FOOD LAW NEWS

  New Update


  EU จัดสารสกัด Tetrahydrocurcuminoids จากขมิ้น เป็นอาหารใหม่ (Novel food)

  วันที่ 22 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการด้านโภชนาการ อาหารใหม่ และสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ประจำหน่วยงานความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens (NDA)) ได้ออก “Safety of Tetrahydrocurcuminoids from turmeric (Curcuma longa L.) as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283” ซึ่งเป็นการรับรองความปลอดภัยของ Tetrahydrocurcuminoids จากขมิ้น โดยสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารได้และจัดให้เป็นอาหารใหม่ (Novel food)

  วันที่ 22 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการด้านโภชนาการ อาหารใหม่ และสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ประจำหน่วยงานความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens (NDA)) ได้ออก “Safety of Tetrahydrocurcuminoids from turmeric (Curcuma longa L.) as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283” ซึ่งเป็นการรับรองความปลอดภัยของ Tetrahydrocurcuminoids จากขมิ้น โดยสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารได้และจัดให้เป็นอาหารใหม่ (Novel food)

   

  ขอบข่ายของการอนุญาต มีดังนี้ :

  • ต้องประกอบด้วย Tetrahydrocurcuminoids มากกว่า 95%
  • ผลิตทางเคมีโดยไฮโดรจิเนชันของเคอร์คูมินอยด์ที่สกัดจากเหง้าของ Curcuma longa L. (Curcuma domestica Valeton)
  • สำหรับอาหารเสริมอนุญาตที่ปริมาณสูงสุด 300 มก./วัน สำหรับผู้ใหญ่ ยกเว้นสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร
  • มีความเสี่ยงต่อการเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่ออาหารใหม่ (Novel food) ต่ำ
  • พบว่าปริมาณที่ปลอดภัยที่ 140 มก./วัน
  • การประเมินทางพิษวิทยาระบุว่าอาหารใหม่ (Novel food) มีความปลอดภัยสำหรับการใช้งานในระดับที่ระบุข้างต้น

  download PDF

  ทั้งหมด มี 578 รายการ

  EU จัดสารสกัด Tetrahydrocurcuminoids จากขมิ้น เป็...

  วันที่ 22 ธันวาคม 25...

  US FDA เสนอให้สามารถใช้ “อะคาเซีย” เพื่อเสริมใยอาห...

  สำนักงานคณะกรรมการอา...

  FOOD LAW CORNER


  : อาหารมังสวิรัติ (Vegetarian/Veggie)

  "อาหารที่ปราศจา...

  ไทย : ไทย (Thailand)

  กฎหมายทั้งหมด 1606 รายการ

  Last Updated

  ญี่ปุ่น : ปรับปรุงค่า MRLs ของสารเคมีทางการเกษตร สารเจือปนในอาหารสัตว์ และยาสัตว์ในอาหาร

  1. เผยแพร่ 7 ม.ค. 2565
  2.   สรุปสาระสำคัญ

  จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: เกณฑ์จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร

  1. เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2564
  2.   สรุปสาระสำคัญ

  ออสเตรเลีย : บัญชีแนบท้ายมาตรฐานลำดับที่ 13 ข้อกำหนดการแสดงข้อมูลโภชนาการ สำหรับบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก

  1. เผยแพร่ 16 ธ.ค. 2564
  2.   สรุปสาระสำคัญ

  สหภาพยุโรป : อนุญาตให้จำหน่ายตั๊กแตน (Locusta migratoria) แช่แข็ง, อบแห้ง และผง เป็น Novel food ตาม Regulation 2015/2283 และ Regulation 2017/2470

  1. เผยแพร่ 7 ธ.ค. 2564
  2.   สรุปสาระสำคัญ

  ไต้หวัน : ข้อกำหนดในการแสดงฉลากสำหรับอาหารสำเร็จรูปที่มีส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (GMOs)

  1. เผยแพร่ 25 พ.ย. 2564
  2.   สรุปสาระสำคัญ

  ออสเตรเลีย : ปรับปรุง Schedule 19 ของมาตรฐานสารปนเปื้อนและสารพิษตามธรรมชาติ

  1. เผยแพร่ 19 พ.ย. 2564
  2.   สรุปสาระสำคัญ

  ออสเตรเลีย : มาตรฐาน 1.2.4 ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล การระบุส่วนผสม

  1. เผยแพร่ 15 พ.ย. 2564
  2.   สรุปสาระสำคัญ

  ไต้หวัน : ระเบียบฉลากของผลิตภัณฑ์ซอสถั่วเหลืองบรรจุหีบห่อ

  1. เผยแพร่ 10 พ.ย. 2564
  2.   สรุปสาระสำคัญ

  สหภาพยุโรป : ปรับปรุงปริมาณตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืช (Pesticides MRLs) ใน Regulation 396/2005 ถึงปี พ.ศ.2564

  1. เผยแพร่ 5 พ.ย. 2564
  2.   สรุปสาระสำคัญ

  ไต้หวัน : ระเบียบการติดฉลากอาหารพร้อมรับประทานแบบ Ready-to-go

  1. เผยแพร่ 25 ต.ค. 2564
  2.   สรุปสาระสำคัญ

  Top download

  สหภาพยุโรป : EU: วัตถุเจือปนอาหาร (Regulation 1333/2008)

  1. , เผยแพร่ 9 ม.ค. 2555
  2. สรุปสาระสำคัญ

  โคเด็กซ์ : การกำหนดและการใช้หลักเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาสำหรับอาหาร

  1. , เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
  2. สรุปสาระสำคัญ

  สหภาพยุโรป : EU: รายชื่อวัตถุเจือปนอาหารในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

  1. , เผยแพร่ 9 ม.ค. 2555
  2. สรุปสาระสำคัญ
  3. ต้นฉบับกฎหมาย

  สหภาพยุโรป : EU : กำหนดปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหาร

  1. , เผยแพร่ 21 ก.พ. 2550
  2. สรุปสาระสำคัญ

  ญี่ปุ่น : เกณฑ์ด้านจุลินทรีย์ในอาหาร

  1. , เผยแพร่ 10 ก.พ. 2552
  2. สรุปสาระสำคัญ

  สหภาพยุโรป : การแสดงข้อมูลอาหารสำหรับผู้บริโภค

  1. , เผยแพร่ 24 พ.ค. 2555
  2. สรุปสาระสำคัญ

  สหรัฐอเมริกา : การแสดงฉลากอาหาร (Food Labeling)

  1. , เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
  2. สรุปสาระสำคัญ

  สหรัฐอเมริกา : วัตถุเจือปนอาหาร

  1. , เผยแพร่ 1 ธ.ค. 2548
  2. สรุปสาระสำคัญ

  สหรัฐอเมริกา : กำหนดให้มะพร้าวเป็นอาหารก่อภูมิแพ้

  1. , เผยแพร่ 14 พ.ค. 2550
  2. สรุปสาระสำคัญ

  สหรัฐอเมริกา : สีเจือปนอาหาร

  1. , เผยแพร่ 6 ก.ย. 2550
  2. สรุปสาระสำคัญ


  Links