FOOD LAW NEWS

     New Update


     ฝรั่งเศสออกระเบียบติดฉลากแสดงคุณค่าทางโภชนาการ

     เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 รัฐบาลฝรั่งเศสลงนามออกระเบียบการติดฉลากรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Nutri-score เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจมาตรฐานด้านคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร และป้องกันการเกิดโรคได้ง่ายขึ้น พร้อมต่อยอดผลักดันเพื่อใช้ทั้งสหภาพยุโรป

     เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 รัฐบาลฝรั่งเศสลงนามออกระเบียบการติดฉลากรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Nutri-score เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจมาตรฐานด้านคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร และป้องกันการเกิดโรคได้ง่ายขึ้น พร้อมต่อยอดผลักดันเพื่อใช้ทั้งสหภาพยุโรป

     ข้อกำหนดการติดฉลากรูปแบบใหม่จะกำหนดให้มีการแสดงคุณค่าทางโภชนาการไว้บริเวณด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์ โดยแสดงเป็นสีตั้งแต่สีเขียวแก่ถึงสีส้มแก่ร่วมกับตัวอักษร A ถึง E ซึ่งอักษร A หมายถึงมีคุณค่าทางโภชนาการดีที่สุด E คือมีคุณค่าทางโภชนาการด้อยกว่า

     ทางการฝรั่งเศสกล่าวว่า รูปแบบการติดฉลากในลักษณะนี้จะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจและเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ง่าย และหวังว่าผู้บริโภคจะนำไปใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อสินค้า อันจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น ช่วยป้องกันการเกิดโรคกลุ่ม NCDs (กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน) การบริโภคที่ไม่สมดุลและภาวะอ้วนที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของการเกิดโรคมะเร็งและโรคหัวใจ นอกจากนี้ฝรั่งเศสยังจะพยายามผลักดันให้กลุ่มสหภาพยุโรปใช้ระบบดังกล่าวอีกด้วย

     download PDF

     ทั้งหมด มี 382 รายการ

     ฝรั่งเศสออกระเบียบติดฉลากแสดงคุณค่าทางโภชนาการ

     เมื่อวันที่ 31 ตุลาค...

     อินเดียประกาศเพิ่มเติมมาตรฐานแป้งมันสำปะหลัง (Tapi...

     เมื่อวันที่ 24 กันยา...

     Early Warning


     วิกฤตการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร (FOOD LOSS AND FOO...

     ปัจจุบันโลกอยู่ในสภา...

     จับตา FOOD SAFETY โลก ในปี 2017

     สถานการณ์ด้านความปลอ...

     กฎหมายทั้งหมด 1537 รายการ

     Last Updated

     ออสเตรเลีย : สารช่วยในกระบวนการผลิต

     1. เผยแพร่ 7 ธ.ค. 2560
     2.   สรุปสาระสำคัญ

     โคเด็กซ์ : มาตรฐาน (ภูมิภาค) สำหรับผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองไม่ผ่านการหมัก

     1. เผยแพร่ 7 ธ.ค. 2560
     2.   สรุปสาระสำคัญ

     เวียดนาม : มาตรฐานเนื้อปลาสวายแช่แข็ง

     1.   สรุปสาระสำคัญ

     ออสเตรเลีย : อาหารสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะทางการแพทย์

     1. เผยแพร่ 7 พ.ย. 2560
     2.   สรุปสาระสำคัญ

     ญี่ปุ่น : มาตรฐานการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

     1. เผยแพร่ 30 ต.ค. 2560
     2.   สรุปสาระสำคัญ

     ออสเตรเลีย : สารปนเปื้อนและสารพิษตามธรรมชาติ

     1. เผยแพร่ 30 ต.ค. 2560
     2.   สรุปสาระสำคัญ

     ออสเตรเลีย : วิตามินและแร่ธาตุในอาหาร

     1. เผยแพร่ 9 ต.ค. 2560
     2.   สรุปสาระสำคัญ

     สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมระเบียบ Regulation 2073/2005 สำหรับเกณฑ์จุลินทรีย์ของ Campylobacter ในสินค้าไก่แปรรูป (Broiler carcases)

     1. เผยแพร่ 25 ก.ย. 2560
     2.   สรุปสาระสำคัญ

     ออสเตรเลีย : มาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร

     1. เผยแพร่ 25 ก.ย. 2560
     2.   สรุปสาระสำคัญ

     ออสเตรเลีย : เกณฑ์ทางจุลชีววิทยาในอาหาร

     1. เผยแพร่ 25 ก.ย. 2560
     2.   สรุปสาระสำคัญ

     Top download

     สหภาพยุโรป : EU: วัตถุเจือปนอาหาร (Regulation 1333/2008)

     1. , เผยแพร่ 9 ม.ค. 2555
     2. สรุปสาระสำคัญ

     โคเด็กซ์ : การกำหนดและการใช้หลักเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาสำหรับอาหาร

     1. , เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
     2. สรุปสาระสำคัญ

     สหภาพยุโรป : EU: รายชื่อวัตถุเจือปนอาหารในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

     1. , เผยแพร่ 9 ม.ค. 2555
     2. สรุปสาระสำคัญ
     3. ต้นฉบับกฎหมาย

     ญี่ปุ่น : JP: เกณฑ์ด้านจุลินทรีย์ในอาหาร

     1. , เผยแพร่ 10 ก.พ. 2552
     2. สรุปสาระสำคัญ

     สหภาพยุโรป : EU : กำหนดปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหาร

     1. , เผยแพร่ 21 ก.พ. 2550
     2. สรุปสาระสำคัญ

     สหภาพยุโรป : การแสดงข้อมูลอาหารสำหรับผู้บริโภค

     1. , เผยแพร่ 24 พ.ค. 2555
     2. สรุปสาระสำคัญ
     3. ต้นฉบับกฎหมาย

     สหรัฐอเมริกา : USA: การแสดงฉลากอาหาร (Food Labeling)

     1. , เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
     2. สรุปสาระสำคัญ

     สหรัฐอเมริกา : USA : วัตถุเจือปนอาหาร

     1. , เผยแพร่ 1 ธ.ค. 2548
     2. สรุปสาระสำคัญ

     สหรัฐอเมริกา : USA: กำหนดให้มะพร้าวเป็นอาหารก่อภูมิแพ้

     1. , เผยแพร่ 14 พ.ค. 2550
     2. สรุปสาระสำคัญ

     ไทย : สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด

     1. , เผยแพร่ 12 ต.ค. 2555
     2. สรุปสาระสำคัญ


     Links