FOOD LAW NEWS

New Update


ทั้งหมด มี 462 รายการ

มาเลเซียเริ่มต้นจัดเก็บภาษีน้ำตาล

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาค...

Early Warning


ความคืบหน้าของ EU กรณี No-deal Brexit

ความล้มเหลวของนาง Th...

วีแกน (Vegan) มังสวิรัติแนวใหม่

กระแสการทานอาหารมังส...

กฎหมายทั้งหมด 1536 รายการ

Last Updated

ไต้หวัน : กฎระเบียบว่าด้วยการติดฉลากของเครื่องดื่มบรรจุที่มีการกล่าวอ้างถึงผลไม้และ/หรือผัก

 1. เผยแพร่ 15 ก.ค. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

ญี่ปุ่น : รายชื่อสารเคมีตามระบบ Positive list ที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย

 1. เผยแพร่ 4 ก.ค. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

ญี่ปุ่น : รายชื่อสารเคมีตกค้างในสินค้าประมงเพื่อการส่งออกไปญี่ปุ่น

 1. เผยแพร่ 4 ก.ค. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

ญี่ปุ่น : เพิ่มเติมรายชื่อวัตถุเจือปนอาหารใน List of Designated Additives, 2562

 1. เผยแพร่ 4 ก.ค. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

ไต้หวัน : ข้อกำหนดการติดฉลากสำหรับอาหารที่ไม่มีการบรรจุซึ่งมีส่วนผสมของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)

 1. เผยแพร่ 15 มิ.ย. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

จีน : มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปรุงสุก

 1. เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

จีน : มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานน้ำมันพืช

 1. เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

จีน : มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกสดและแช่แข็ง

 1. เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

สหภาพยุโรป : อนุญาตให้ใช้และวางจำหน่าย D-Ribose เป็น Novel food ตาม Regulation 2015/2283 และ Regulation 2017/2470

 1. เผยแพร่ 22 พ.ค. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

ไต้หวัน : มาตรฐานด้านปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหาร

 1. เผยแพร่ 15 พ.ค. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

Top download

สหภาพยุโรป : EU: วัตถุเจือปนอาหาร (Regulation 1333/2008)

 1. , เผยแพร่ 9 ม.ค. 2555
 2. สรุปสาระสำคัญ

โคเด็กซ์ : การกำหนดและการใช้หลักเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาสำหรับอาหาร

 1. , เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
 2. สรุปสาระสำคัญ

สหภาพยุโรป : EU: รายชื่อวัตถุเจือปนอาหารในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

 1. , เผยแพร่ 9 ม.ค. 2555
 2. สรุปสาระสำคัญ
 3. ต้นฉบับกฎหมาย

ญี่ปุ่น : JP: เกณฑ์ด้านจุลินทรีย์ในอาหาร

 1. , เผยแพร่ 10 ก.พ. 2552
 2. สรุปสาระสำคัญ

สหภาพยุโรป : EU : กำหนดปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหาร

 1. , เผยแพร่ 21 ก.พ. 2550
 2. สรุปสาระสำคัญ

สหภาพยุโรป : การแสดงข้อมูลอาหารสำหรับผู้บริโภค

 1. , เผยแพร่ 24 พ.ค. 2555
 2. สรุปสาระสำคัญ
 3. ต้นฉบับกฎหมาย

สหรัฐอเมริกา : USA: การแสดงฉลากอาหาร (Food Labeling)

 1. , เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
 2. สรุปสาระสำคัญ

สหรัฐอเมริกา : USA : วัตถุเจือปนอาหาร

 1. , เผยแพร่ 1 ธ.ค. 2548
 2. สรุปสาระสำคัญ

สหรัฐอเมริกา : USA: กำหนดให้มะพร้าวเป็นอาหารก่อภูมิแพ้

 1. , เผยแพร่ 14 พ.ค. 2550
 2. สรุปสาระสำคัญ

สหรัฐอเมริกา : USA: สีเจือปนอาหาร

 1. , เผยแพร่ 6 ก.ย. 2550
 2. สรุปสาระสำคัญ


Links