FOOD LAW NEWS

New Update


ทั้งหมด มี 454 รายการ

ไทยประกาศ พรบ.โรงงานฉบับใหม่

เมื่อวันที่ 30 เมษาย...

Early Warning


วีแกน (Vegan) มังสวิรัติแนวใหม่

กระแสการทานอาหารมังส...

สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย

ปัจจุบันทั่วโลกกำลัง...

กฎหมายทั้งหมด 1532 รายการ

Last Updated

จีน : มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปรุงสุก

 1. เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

จีน : มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานน้ำมันพืช

 1. เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

จีน : มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกสดและแช่แข็ง

 1. เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

สหภาพยุโรป : อนุญาตให้ใช้และวางจำหน่าย D-Ribose เป็น Novel food ตาม Regulation 2015/2283 และ Regulation 2017/2470

 1. เผยแพร่ 22 พ.ค. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 2073/2005 เกณฑ์จุลินทรีย์ในอาหาร โดยแก้ไขวิธีวิเคราะห์เชื้อ Listeria monocytogenese ในเมล็ดงอก และกระบวนการทางสุขอนามัยของน้ำผักและผลไม้ที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์

 1. เผยแพร่ 8 พ.ค. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 200/2010, 517/2011, 200/2012 และ 1190/2012 สำหรับวิธีวิเคราะห์และสุ่มตัวอย่างเชื้อ Salmonella ในสัตว์ปีก

 1. เผยแพร่ 8 พ.ค. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

จีน : มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานสารผสมสำหรับปรุงแต่งอาหาร

 1. เผยแพร่ 21 เม.ย. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

จีน : มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานซอสถั่วเหลือง

 1. เผยแพร่ 21 เม.ย. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

ไต้หวัน : กฎระเบียบการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบน้ำผักหรือน้ำผลไม้

 1. เผยแพร่ 20 เม.ย. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

ไต้หวัน : การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบน้ำผักหรือน้ำผลไม้

 1. เผยแพร่ 20 เม.ย. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

Top download

สหภาพยุโรป : EU: วัตถุเจือปนอาหาร (Regulation 1333/2008)

 1. , เผยแพร่ 9 ม.ค. 2555
 2. สรุปสาระสำคัญ

โคเด็กซ์ : การกำหนดและการใช้หลักเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาสำหรับอาหาร

 1. , เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
 2. สรุปสาระสำคัญ

สหภาพยุโรป : EU: รายชื่อวัตถุเจือปนอาหารในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

 1. , เผยแพร่ 9 ม.ค. 2555
 2. สรุปสาระสำคัญ
 3. ต้นฉบับกฎหมาย

ญี่ปุ่น : JP: เกณฑ์ด้านจุลินทรีย์ในอาหาร

 1. , เผยแพร่ 10 ก.พ. 2552
 2. สรุปสาระสำคัญ

สหภาพยุโรป : EU : กำหนดปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหาร

 1. , เผยแพร่ 21 ก.พ. 2550
 2. สรุปสาระสำคัญ

สหภาพยุโรป : การแสดงข้อมูลอาหารสำหรับผู้บริโภค

 1. , เผยแพร่ 24 พ.ค. 2555
 2. สรุปสาระสำคัญ
 3. ต้นฉบับกฎหมาย

สหรัฐอเมริกา : USA: การแสดงฉลากอาหาร (Food Labeling)

 1. , เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
 2. สรุปสาระสำคัญ

สหรัฐอเมริกา : USA : วัตถุเจือปนอาหาร

 1. , เผยแพร่ 1 ธ.ค. 2548
 2. สรุปสาระสำคัญ

สหรัฐอเมริกา : USA: กำหนดให้มะพร้าวเป็นอาหารก่อภูมิแพ้

 1. , เผยแพร่ 14 พ.ค. 2550
 2. สรุปสาระสำคัญ

สหรัฐอเมริกา : USA: สีเจือปนอาหาร

 1. , เผยแพร่ 6 ก.ย. 2550
 2. สรุปสาระสำคัญ


Links