FOOD LAW NEWS

  ลำดับขั้นกฎหมาย : คำแนะนำ (Guideline or Guidance และ Recommendation)
  ญี่ปุ่น
  • ญี่ปุ่น : คำแนะนำในการแสดงฉลากโภชนาการ (เพิ่มเติม)   , เริ่มบังคับใช้ เมษายน 2558, วันที่เผยแพร่ 19 ม.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ
  สหภาพยุโรป
  • สหภาพยุโรป : การตรวจสอบระดับของสาร Acrylamide ในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 8 พฤศจิกายน 2556, วันที่เผยแพร่ 22 พ.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ
  สหรัฐอเมริกา
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การใช้ชื่อทางเลือกสำหรับ Potassium Chloride ในฉลากอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ ธันวาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 13 ม.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การกำหนดค่า Inorganic Arsenic ในข้าวธัญพืชสำหรับทารก   , เริ่มบังคับใช้ สิงหาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การแปลงหน่วยในการคำนวณปริมาณ Folate, Niacin, Vitamin A, D และ E บนฉลากโภชนาการและเสริมอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ สิงหาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 22 พ.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การแสดงฉลากแบบสมัครใจสำหรับอาหารที่มี/ไม่มี พืชดัดแปรพันธุกรรม   , เริ่มบังคับใช้ มีนาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 4 เม.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : (ร่าง) คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การแสดงข้อมูล Added sugar ของน้ำผึ้ง, เมเปิ้ลไซรัป และผลิตภัณฑ์ แครนเบอร์รี่   , เริ่มบังคับใช้ กุมภาพันธ์ 2561, วันที่เผยแพร่ 30 พ.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ปริมาณคาเฟอีนเข้มข้นสูง   , เริ่มบังคับใช้ เมษายน 2561, วันที่เผยแพร่ 30 พ.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: ปริมาณการบริโภคอ้างอิงของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (ปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ 2561)   , เริ่มบังคับใช้ กุมภาพันธ์ 2561, วันที่เผยแพร่ 7 พ.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: อาหารทางการแพทย์   , เริ่มบังคับใช้ พฤษภาคม 2560, วันที่เผยแพร่ 9 ก.พ. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การบังคับใช้เกี่ยวกับการแสดงปริมาณน้ำตาล, วิตามิน และแร่ธาตุ ในฉลากโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ มกราคม 2560, วันที่เผยแพร่ 1 ก.พ. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำการใช้คำว่า “Healthy” ในฉลาก สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการบริโภคของมนุษย์   , เริ่มบังคับใช้ กันยายน 2559, วันที่เผยแพร่ 15 ต.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำ: นโยบายของ USFDA ในการแสดงสารอาหารและส่วนประกอบของอาหารที่มีปริมาณน้อยบนฉลากโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ กรกฎาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการแสดงฉลากอาหาร: การระบุชื่อส่วนผสมผลิตภัณฑ์ Evaporated Cane Juice   , เริ่มบังคับใช้ 26 พ.ค. 2559, วันที่เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการแสดงฉลากอาหาร: การกล่าวอ้างปริมาณสารอาหารชนิด Alpha-Linolenic Acid, Eicosapentaenoic Acid, and Docosahexaenoic Acid Omega-3 Fatty Acids   , เริ่มบังคับใช้ กุมภาพันธ์ 2559, วันที่เผยแพร่ 7 เม.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหารในการแสดงฉลากแบบสมัครใจสำหรับอาหารที่ไม่มีการใช้พืชดัดแปรพันธุกรรม   , เริ่มบังคับใช้ พฤศจิกายน 2558, วันที่เผยแพร่ 15 ธ.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร สำหรับข้อยกเว้น ข้อร้องเรียน และการแจ้งเตือน ฉลากอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้   , เริ่มบังคับใช้ มิถุนายน 2558, วันที่เผยแพร่ 1 ก.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการแสดงฉลากที่เหมาะสมของน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์   , เริ่มบังคับใช้ เมษายน 2557, วันที่เผยแพร่ 1 พ.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการจำแนกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำจากเครื่องดื่ม   , เริ่มบังคับใช้ มกราคม 2557, วันที่เผยแพร่ 5 ก.พ. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการพิจารณาเกี่ยวกับสาร (Substances) ที่เติมลงในอาหารและเครื่องดื่ม   , เริ่มบังคับใช้ มกราคม 2557, วันที่เผยแพร่ 24 ม.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับการใช้กลุ่มอาหาร (Food Category) ในการยื่นจดทะเบียนตามระบบ Food Facility Registration ตามกฎหมาย FSMA   , เริ่มบังคับใช้ สิงหาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการควบคุมเชื้อ Salmonella ในไข่ , วันที่เผยแพร่ 25 ม.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการใช้ส่วนผสมและรังสีเพื่อลดจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์ เนื้อบด และ เนื้อตัดแต่ง   , เริ่มบังคับใช้ ธันวาคม 2543, วันที่เผยแพร่ 31 ม.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการควบคุมเชื้อ Salmonella และ Campylobactor ในสัตว์ปีก   , เริ่มบังคับใช้ พฤษภาคม 2553, วันที่เผยแพร่ 1 ต.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ข้อแนะนำการแสดงฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ผักผลไม้สด   , เริ่มบังคับใช้ 3 มิถุนายน 2548, วันที่เผยแพร่ 30 มิ.ย. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 23 ฉบับ
  โคเด็กซ์
  • โคเด็กซ์ : คำแนะนำในการแสดงฉลากโภชนาการ (เพิ่มภาคผนวก 2)   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2564, วันที่เผยแพร่ 8 เม.ย. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : คำแนะนำในการแสดงฉลากโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2560, วันที่เผยแพร่ 8 ม.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : คำแนะนำสำหรับการใช้สารแต่งกลิ่นรส   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2551, วันที่เผยแพร่ 24 เม.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ระบบการจำแนกชนิดวัตถุเจือปนอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2559, วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : แนวปฏิบัติในการกล่าวอ้างทางโภชนาการและสุขภาพ   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2550, วันที่เผยแพร่ 4 พ.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • โคเด็กซ์ : แนวปฏิบัติทั่วไปเรื่องการกล่าวอ้าง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 6 ฉบับ