FOOD LAW NEWS

ลำดับขั้นกฎหมาย : หนังสือเวียน (Circular)
กัมพูชา
  • กัมพูชา : ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยร้านอาหารและภัตตาคาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน 2548, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

    สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 1 ฉบับ
เวียดนาม
  • เวียดนาม : การรับรองความปลอดภัยอาหารสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายอาหารฟังก์ชั่น อาหารเสริมสารอาหาร วัตถุเจือปนอาหารและสารช่วยในการแปรรูปอาหาร; น้ำแร่ธรรมชาติ หรือ น้ำดื่มบรรจุขวด; และ วัสดุและบรรจุภัณฑ์อาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 15 มกราคม 2556, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

    สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : คำแนะนำด้านความปลอดภัยในการควบคุมอาหารนำเข้าจากพืช   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2554, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

    สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 2 ฉบับ