FOOD LAW NEWS

  CLMV
  รายชื่อกฎหมายทั้งหมด
  กัมพูชา ( ทั้งหมด 12 ฉบับ )
  • กัมพูชา : สุขอนามัยอาหารสำหรับมนุษย์   , เริ่มบังคับใช้ 12 มิถุนายน 2546, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • กัมพูชา : การตรวจสอบด้านสุขอนามัยพืช   , เริ่มบังคับใช้ 13 มีนาคม 2546, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • กัมพูชา : การอำนวยความสะดวกทางการค้าผ่านการบริหารจัดการความเสี่ยง   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2549, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • กัมพูชา : การตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก   , เริ่มบังคับใช้ 18 พฤศจิกายน 2548, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • กัมพูชา : มาตรฐานและการจัดการวัตถุดิบทางการเกษตร   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2541, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • กัมพูชา : วิธีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ   , เริ่มบังคับใช้ 21 มิถุนายน 2543, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • กัมพูชา : แนวทางด้านความปลอดภัยอาหารจากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 23 ตุลาคม 2553, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • กัมพูชา : การกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสินค้าส่งออก/นำเข้า   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • กัมพูชา : ข้อกำหนดการแสดงสินค้าขาเข้าของศุลกากร   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2543, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • กัมพูชา : มาตรฐานการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 29 ธันวาคม 2543, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • กัมพูชา : มาตรการในการดำเนินการกับผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ติดฉลากบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสม   , เริ่มบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2542, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • กัมพูชา : ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยร้านอาหารและภัตตาคาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน 2548, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 12 ฉบับ