FOOD LAW NEWS

  ลำดับขั้นกฎหมาย :
  ไต้หวัน
  • ไต้หวัน : มาตรฐานปริมาณยาสัตว์ตกค้างสูงสุดในผลิตภัณฑ์อาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 12 สิงหาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 26 ต.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานสุขอนามัยสำหรับไข่ไก่ชนิดเหลว   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 2 ฉบับ