สวัสดี

Canada

พฤติกรรมผู้บริโภค

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค - สังคมผู้สูงอายุ (Graying population) คาดว่าในปี 2569 แคนาดาจะมีประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้น...

อ่านต่อ
ธุรกิจบริการอาหาร

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2552-2556) ธุรกิจบริการอาหารในแคนาดาไม่มีการขยายตัวอย่างชัดเจน ทั้งในแง่ของปริมาณและมูลค่า โดยในปี 2556 แคนาดามีจำนวนธุรกิจบร...

อ่านต่อ
อาหารแช่แข็ง

ในปี 2556 อาหารแปรรูปแช่แข็งในประเทศแคนาดามีปริมาณจำหน่ายประมาณ 527,900 ตัน คิดเป็นมูลค่า 5,266.9 ล้านดอลลาร์แคนาดา หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ในเ...

อ่านต่อ
ธุรกิจค้าปลีก

โดยทั่วไปธุรกิจค้าปลีกจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้าน (Store-based retailing) และแบบไม่มีหน้าร้าน (Non store retailing) ได้...

อ่านต่อ
Canada Food Market Briefing Profile 2022

อ่านต่อ

Russia

พฤติกรรมของผู้บริโภค

ผู้บริโภคชาวรัสเซียส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงมอสโก และนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ค่อนข้างได้รับอิทธิพลอย่างมากจากชาวตะวันตก ในแง่ของทัศนคติต่อ...

อ่านต่อ
ธุรกิจบริการอาหาร

1. รูปแบบของธุรกิจบริการอาหาร ธุรกิจบริการอาหารในประเทศรัสเซียสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักได้ ดังนี้ o ร้านบริการจัดส่งอาหารถึงบ้านและร้านอาหา...

อ่านต่อ
ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีก 1. รูปแบบของธุรกิจค้าปลีก โดยทั่วไปธุรกิจค้าปลีกในรัสเซียแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ (รูปที่ 1) คือ o ธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล

1. รูปแบบของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์  อุตสาหกรรมเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ในรัสเซียสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มสินค้าหลักได้ ดังนี...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปแช่แข็ง

1. รูปแบบของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปแช่แข็ง อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปแช่แข็งในรัสเซียสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มสินค้าหลักได้ ดังนี้   o เบเกอรี...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมอาหารอบ

1. รูปแบบของอุตสาหกรรมอาหารอบ อุตสาหกรรมอาหารอบในรัสเซียสามารถแบ่งออกเปนกลุ่มสินค้าหลักได้ ดังนี้ o ขนมปัง (Bread) แบ่งเป็นประเภทย่อ...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมน้ำมันและไขมันเพื่อการบริโภค

1. รูปแบบของอุตสาหกรรมน้ำมันและไขมันเพื่อการบริโภค อุตสาหกรรมน้ำมันและไขมันเพื่อการบริโภคในรัสเซียสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มสินค้าหลักได้ ดังนี้ ...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมซอส น้ำสลัด และเครื่องปรุงรส

1. รูปแบบของอุตสาหกรรมซอส น้ำสลัด และเครื่องปรุงรส อุตสาหกรรมซอส น้ำสลัด และเครื่องปรุงรสในรัสเซียสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มสินค้าหลักได้ ดังนี้...

อ่านต่อ
Russia Food Market Briefing Profile 2022

อ่านต่อ

Taiwan

ธุรกิจบริการอาหาร

รูปแบบของธุรกิจบริการอาหาร ธุรกิจบริการอาหารในประเทศไต้หวันสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักได้ ดังนี้ o ร้านบริการจัดส่งอาหารถึงบ้านและร้านอาหารแบบซื...

อ่านต่อ
ธุรกิจค้าปลีก

1. รูปแบบของธุรกิจค้าปลีก โดยทั่วไปธุรกิจค้าปลีกในไต้หวันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ (รูปที่ 1) คือ   o ธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้าน (Stor...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมน้ำผัก/ผลไม้

1. รูปแบบของอุตสาหกรรมน้ําผัก/ผลไม้ อุตสาหกรรมน้ําผัก/ผลไม้ในไต้หวันสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มสินค้าหลักได้ ดังนี้ o น้ำผัก/ผลไม้แท้ (100% Juice...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปบรรจุกระป๋อง

1. รูปแบบของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปบรรจุกระป๋อง อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปบรรจุกระป๋องในไต้หวันสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มสินค้าหลักได้ ดังนี้ o ปลา/อา...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมซอส น้ำสลัด และเครื่องปรงุรส

1. รูปแบบของอุตสาหกรรมซอส น้ำสลัด และเครื่องปรุงรส อุตสาหกรรมซอส น้ำสลัด และเครื่องปรุงรสในไต้หวันสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มสินค้าหลักได้ ดังน...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมน้ำมันและไขมันเพื่อการบริโภค

1. รูปแบบของอุตสาหกรรมน้ำมันและไขมันเพื่อการบริโภค อุตสาหกรรมน้ำมันและไขมันเพื่อการบริโภคในไต้หวันสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มสินค้าหลักได้ ดังน...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมอาหารอบ

1. รูปแบบของอุตสาหกรรมอาหารอบ อุตสาหกรรมอาหารอบในไต้หวันสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มสินค้าหลักได้ ดังนี้ o ขนมปัง (Bread) แบ่งเป็นประเภทย่อยตามวัต...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปแช่แข็ง

1. รูปแบบของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปแช่แข็ง อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปแช่แข็งในไต้หวันสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มสินค้าหลักได้ ดังนี้ o เบเกอรี่แช่แข็ง ...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์

1. รูปแบบของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ อุตสาหกรรมเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ในไต้หวันสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มสินค้าหลักได้ ดังนี้ ...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมอาหารภาพรวม

อุตสาหกรรมอาหารภาพรวม อุตสาหกรรมอาหารของไต้หวันในภาพรวม จะแบ่งพิจารณาออกเป็น 2 สวน คือ ตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ 1. ตลาดในประเทศ ...

อ่านต่อ

England

United Kingdom Food Market Briefing Profile 2021

United Kingdom Food Market Briefing Profile 2021 - เครื่องชี้เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาหารของสหราชอาณาจักร - การค้าต่างประเทศ (ส่งออกอาหาร-นำเ...

อ่านต่อ
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหาร 2564

อ่านต่อ
ธุรกิจบริการอาหาร 2564

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมผักผลไม้แปรรูป 2564

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมเนื้อและอาหารทะเลแปรรูป 2564

อ่านต่อ
ธุรกิจค้าปลีกอาหาร 2564

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน 2564

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมข้าว พาสต้า และอาหารเส้น 2560

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560   สถานการณ์อุตสาหกรรม o    พฤติกรรมการบริโภคและการจำหน่ายภายในประเทศ อุตสาหกรรมข้า...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมซอสและเครื่องปรุงรส 2564

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ 2564

อ่านต่อ
กลยุทธ์การทำธุรกิจ 2564

อ่านต่อ

Egypt

ธุรกิจค้าปลีกสินค้าอาหาร

1. รูปแบบของธุรกิจค้าปลีก โดยทั่วไปธุรกิจค้าปลีกสินค้าอาหาร (Grocery Retailers) ในอียิปต์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท (รูปที่ 1) คือ   o ธุรกิจค้าปลีก...

อ่านต่อ
ธุรกิจบริการอาหาร

1. รูปแบบของธุรกิจบริการอาหาร  ธุรกิจบริการอาหารในประเทศอียิปต์สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักได้ ดังนี้ o ร้านกาแฟและบาร์ (Cafés/Bars) &...

อ่านต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภค

จากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ไม่แน่นอน ซึ่งนำไปสู่อัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับสูงและรายได้ของประชากรที่หดตัวลง ส่งผลให้ผู...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์

1. รูปแบบของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ อุตสทหกรรมเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ในอียิปต์สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มสินค้าหลักได้ ดังนี้...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมซอส น้ำสลัด และเครื่องปรุงรส

1. รูปแบบของอุตสาหกรรมซอส น้าสลัด และเครื่องปรุงรส อุตสาหกรรมซอส น้ำสลัด และเครื่องปรุงรสในอียิปต์สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มสินค้าหลักได้ ดังนี ...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมน้ำมันและไขมันเพื่อการบริโภค

1. รูปแบบของอุตสาหกรรน้ำมันและไขมันเพื่อการบริโภค อุตสาหกรรมน้ำมันและไขมันเพื่อการบริโภคในอียิปต์สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มสินค้าหลักได้ ดังนี...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปแช่แข็ง

1. รูปแบบของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปแช่แข็ง อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปแช่แข็งในอียิปต์สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มสินค้าหลักได้ ดังนี้ o ปลา/อาหารทะเลแปรร...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปแห้ง

1. รูปแบบของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปแห้ง อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปแห้งในอียิปต์สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มสินค้าหลักได้ ดังนี้ o ซุปแห้ง (Dehydrated Soup)...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมอาหารอบ

1. รูปแบบของอุตสาหกรรมอาหารอบ อุตสาหกรรมอาหารอบในอียิปต์สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มสินค้าหลักได้ ดังนี้ o ขนมปัง (Bread) แบ่งเป็นประเภทย่อยตามลัก...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

1. รูปแบบของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอียิปต์สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มสินค้าหลักได้ ดังนี้ o เบียร์ (Beer)...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมอาหารภาพรวม

อุตสาหกรรมอาหารของอียิปต์ในภำพรวม จะแบ่งพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน คือ ตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ 1. ตลาดในประเทศ อุตสาหกรรมอาหารที่จำหน่าย...

อ่านต่อ

Phillipines

ข้อมูลพื้นฐาน

1.1 ข้อมูลพื้นฐาน  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) หรือ ฟิลิปปินส์ (the Philippines) มีพื้นที่ 300,000 ตารางกิโลเมตร (ประ...

อ่านต่อ
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหาร

เกษตรกรรม การใช้ที่ดิน ข้อมูลจาก Philippine Statistics Authority ระบุว่า ประมาณร้อยละ 32.4 ของพื้นที่ดิน (land area) ทั้งหมดในฟิลิปปินส์ เป็นพื้นท...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปบรรจุกระป๋อง

สถานการณ์อุตสาหกรรม พฤติกรรมการบริโภคและการจำหน่ายภายในประเทศ แม้จะมีทิศทางการเติบโตที่ชะลอตัวในช่วงที่วิเคราะห์ (ปี 2554-2558) แต่อุตสาหกรรมอาหาร...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปแห้ง

สถานการณ์อุตสาหกรรม พฤติกรรมการบริโภคและการจำหน่ายภายในประเทศ จากความสะดวกของสินค้าต่อการรับประทานและการนำมาปรุงอาหาร ประกอบกับความหลากหลายของสินค...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปแช่แข็ง

สถานการณ์อุตสาหกรรม พฤติกรรมการบริโภคและการจำหน่ายภายในประเทศ แม้ว่าสินค้าอาหารแปรรูปแช่แข็งจะจัดอยู่ในกลุ่มอาหารที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพ (unhealthy ...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์

สถานการณ์อุตสาหกรรม พฤติกรรมการบริโภคและการจำหน่ายภายในประเทศ การจำหน่ายเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ทั้งหมดในตลาดฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่เป็นแบบ Off-trad...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยว

สถานการณ์อุตสาหกรรม พฤติกรรมการบริโภคและการจำหน่ายภายในประเทศ ช่วงที่ผ่านมาอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวในตลาดฟิลิปปินส์มีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โด...

อ่านต่อ
ธุรกิจบริการอาหาร

สถานการณ์ปัจจุบัน ธุรกิจบริการอาหารในฟิลิปปินส์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของจำนวนธุรกิจ จำนวนการให้บริการ (Transactions) และมูลค่าการจำหน่าย...

อ่านต่อ
ธุรกิจค้าปลีกอาหาร

สถานการณ์ปัจจุบัน ธุรกิจค้าปลีกสินค้าอาหารในฟิลิปปินส์มีการเติบโตอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา   โดยในปี 2558 มีร้านค้าปลีกที่เปิดให้บริการอยู่จำนวน 8...

อ่านต่อ

Singapore

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหาร

เกษตรกรรม การใช้ที่ดิน ข้อมูลจาก Central Intelligence Agency ระบุว่า ประมาณร้อยละ 1 ของพื้นที่ดิน (land area) ทั้งหมดในสิงคโปร์ เป็นพื้นที่...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมเนื้อและอาหารทะเลแปรรูป

สถานการณ์อุตสาหกรรม พฤติกรรมการบริโภคและการจำหน่ายภายในประเทศ อุตสาหกรรมเนื้อและอาหารทะเลแปรรูปในตลาดสิงคโปร์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยใ...

อ่านต่อ
ธุรกิจบริการอาหาร

สถานการณ์ปัจจุบัน ธุรกิจบริการอาหารในสิงคโปร์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของจำนวนธุรกิจและจำนวนการให้บริการ (Transactions)   โดยในปี 25...

อ่านต่อ
ธุรกิจค้าปลีกอาหาร

สถานการณ์ปัจจุบัน ธุรกิจค้าปลีกสินค้าอาหารของสิงคโปร์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง   โดยในปี 2558 มีร้านค้าปลีกที่เปิดให้บริการอยู่จำนวน 9,700 แห่...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมน้ำผักผลไม้

สถานการณ์อุตสาหกรรม พฤติกรรมการบริโภคและการจำหน่ายภายในประเทศ อุตสาหกรรมน้ำผักผลไม้ในสิงคโปร์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 สิงคโปร...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมอาหารเส้น

สถานการณ์อุตสาหกรรม พฤติกรรมการบริโภคและการจำหน่ายภายในประเทศ อุตสาหกรรมอาหารเส้นในตลาดสิงคโปร์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 สิงคโ...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมน้ำมันและไขมันเพื่อการบริโภค

สถานการณ์อุตสาหกรรม พฤติกรรมการบริโภคและการจำหน่ายภายในประเทศ อุตสาหกรรมน้ำมันและไขมันเพื่อการบริโภคในตลาดสิงคโปร์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมซอส น้ำสลัด และเครื่องปรุงรส

สถานการณ์อุตสาหกรรม พฤติกรรมการบริโภคและการจำหน่ายภายในประเทศ แม้ว่าอุตสาหกรรมซอส น้ำสลัด และเครื่องปรุงรสในตลาดสิงคโปร์จะเติบโตอย่างต่อเนื...

อ่านต่อ

Indonesia

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหาร

เกษตรกรรม การใช้ที่ดิน ข้อมูลจาก The Central Intelligence Agency (CIA) ระบุว่า ในปี 2554 ประมาณร้อยละ 31.2 ของพื้นที่ดิน (land area) ทั้งหม...

อ่านต่อ
ธุรกิจบริการอาหาร

สถานการณ์ปัจจุบัน ธุรกิจบริการอาหารในอินโดนีเซียมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของจำนวนธุรกิจและจำนวนการให้บริการ (Transactions)   โดยในปี...

อ่านต่อ
ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ อินโดนีเซีย หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีเกาะรวมกันถึง 13,466 เกาะ ซึ่งตั้งอยู่ทางเอเซียตะวันออกเฉ...

อ่านต่อ
ธุรกิจค้าปลีกอาหาร

สถานการณ์ปัจจุบัน ธุรกิจค้าปลีกสินค้าอาหารของอินโดนีเซียมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในแง่ของมูลค่าการตลาด   โดยในปี 2558 สามารถสร้างรายได้จากการจ...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมข้าว พาสต้า และอาหารเส้น

สถานการณ์อุตสาหกรรม พฤติกรรมการบริโภคและการจำหน่ายภายในประเทศ อุตสาหกรรมข้าว พาสต้า และอาหารเส้นในตลาดอินโดนีเซียมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยใน...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมผักผลไม้แปรรูป

สถานการณ์อุตสาหกรรม พฤติกรรมการบริโภคและการจำหน่ายภายในประเทศ อุตสาหกรรมผักผลไม้แปรรูปในตลาดอินโดนีเซียมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มี...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์

สถานการณ์อุตสาหกรรม พฤติกรรมการบริโภคและการจำหน่ายภายในประเทศ การจำหน่ายเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ทั้งหมดในตลาดอินโดนีเซียส่วนใหญ่เป็นแบบ Off-t...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมซอส น้ำสลัด และเครื่องปรุงรส

สถานการณ์อุตสาหกรรม พฤติกรรมการบริโภคและการจำหน่ายภายในประเทศ อุตสาหกรรมซอส น้ำสลัด และเครื่องปรุงรสในตลาดอินโดนีเซียมีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื...

อ่านต่อ

Vietnam

Vietnam Food Market Briefing Profile 2021

Vietnam Food Market Briefing Profile 2021 - เครื่องชี้เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาหารของเวียดนาม - การค้าต่างประเทศ (ส่งออกอาหาร-นำเข้าอาหาร) ...

อ่านต่อ
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหาร 2563

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2563    เกษตรกรรม o การใช้ที่ดิน   ข้อมูลล่าสุดระบุว่า ในปี 2560 เวียดนามมีพื้นที่ที่สามา...

อ่านต่อ
ธุรกิจบริการอาหาร 2563

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2563    สถานการณ์ปัจจุบัน   ธุรกิจบริการอาหารในเวียดนามมีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยใ...

อ่านต่อ
ธุรกิจค้าปลีกอาหาร 2563

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2563  สถานการณ์ปัจจุบัน ธุรกิจค้าปลีกอาหารในเวียดนามมีทิศทางการเติบโตที่ดีในเชิงมูลค่า โดยในปี 2562 สา...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมผักผลไม้แปรรูป 2563

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563    สถานการณ์อุตสาหกรรม   o พฤติกรรมการบริโภคและการจำหน่ายภายในประเทศ   ในปี...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมเนื้อและอาหารทะเลแปรรูป 2563

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563   สถานการณ์อุตสาหกรรม o พฤติกรรมการบริโภคและการจำหน่ายภายในประเทศ   ในปี 2562 ตลาดอุตสาห...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมข้าว พาสต้า และอาหารเส้น 2563

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563   สถานการณ์อุตสาหกรรม o พฤติกรรมการบริโภคและการจำหน่ายภายในประเทศ   ในปี 2562 ตลาดอุตสา...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมซอสและเครื่องปรุงรส 2563

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563   สถานการณ์อุตสาหกรรม o พฤติกรรมการบริโภคและการจำหน่ายภายในประเทศ   ในปี 2562 ตลาดอุตสา...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน 2563

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563    สถานการณ์อุตสาหกรรม o พฤติกรรมการบริโภคและการจำหน่ายภายในประเทศ   ในปี 2562 ตลาด...

อ่านต่อ
กลยุทธ์การทำธุรกิจ 2563

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2563    ลักษณะและพฤติกรรมผู้บริโภค   • ผู้บริโภคชาวเวียดนาม โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเ...

อ่านต่อ

Australia

Australia Food Market Briefing Profile 2021

Australia Food Market Briefing Profile 2021 - เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาหารของญี่ปุ่น - การค้าต่างประเทศ (ส่งออกอาหาร-นำเข้าอาหาร) ...

อ่านต่อ

U.S.A.

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหาร 2564

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เกษตรกรรม การใช้ที่ดิน ข้อมูลล่าสุดจาก FAOSTAT ระบุว่า ในปี 2561 สหรัฐอเมริกามีพื้นที่ที่สามารถใช...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมอาหารอบ

สถานการณ์อุตสาหกรรม o พฤติกรรมการบริโภคและการจำหน่ายภายในประเทศ อุตสาหกรรมอาหารอบในตลาดสหรัฐอเมริกามีการเติบโตค่อนข้างทรงตัว โดยในปี 2559 มีปริม...

อ่านต่อ
ธุรกิจบริการอาหาร 2564

อ่านต่อ
ธุรกิจค้าปลีกอาหาร 2564

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมผักผลไม้แปรรูป 2564

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมข้าว พาสต้า และอาหารเส้น 2564

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมเนื้อและอาหารทะเลแปรรูป 2564

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน 2564

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ 2564

อ่านต่อ
กลยุทธ์การทำธุรกิจ 2564

อ่านต่อ
United States Food Market Briefing Profile 2020

ภาพรวมตลาดอาหารของสหรัฐอเมริกาในปี 2020

อ่านต่อ

China

China Food Market Briefing Profile 2021

China Food Market Briefing Profile 2021 - เครื่องชี้เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาหารของจีน - การค้าต่างประเทศ (ส่งออกอาหาร-นำเข้าอาหาร) - ช่องทางกา...

อ่านต่อ
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหาร 2563

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2563   เกษตรกรรม   o การใช้ที่ดิน   ข้อมูลล่าสุดระบุว่า ในปี 2560 จีนมีพื้นที่ที่สามาร...

อ่านต่อ
ธุรกิจบริการอาหาร 2563

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2563  สถานการณ์ปัจจุบัน ธุรกิจบริการอาหารในจีนมีการเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ม...

อ่านต่อ
ธุรกิจค้าปลีกอาหาร 2563

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563  สถานการณ์ปัจจุบัน ธุรกิจค้าปลีกอาหารในจีนมีทิศทางการเติบโตที่ดีในเชิงมูลค่า โดยในปี 2562 สามารถสร...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน 2563

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2563    สถานการณ์อุตสาหกรรม o พฤติกรรมการบริโภคและการจำหน่ายภายในประเทศ   ในปี 2562 ตลาด...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมเนื้อและอาหารทะเลแปรรูป 2563

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563    สถานการณ์อุตสาหกรรม o พฤติกรรมการบริโภคและการจำหน่ายภายในประเทศ   ในปี 2562 ตลาด...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมผักผลไม้แปรรูป 2563

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563   สถานการณ์อุตสาหกรรม o พฤติกรรมการบริโภคและการจำหน่ายภายในประเทศ   ในปี 2562 ตลาดอุตสาห...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ 2563

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2563   สถานการณ์อุตสาหกรรม o พฤติกรรมการบริโภคและการจำหน่ายภายในประเทศ   ในปี 2562 ตลาดอุตสาห...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมซอสและเครื่องปรุงรส 2563

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563    สถานการณ์อุตสาหกรรม o พฤติกรรมการบริโภคและการจำหน่ายภายในประเทศ   ในปี 2562 ตลาด...

อ่านต่อ
กลยุทธ์การทำธุรกิจ 2563

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563    ลักษณะและพฤติกรรมผู้บริโภค   • จากสภาพเศรษฐกิจจีนที่เติบโตอย่างรวดเร็วและประชา...

อ่านต่อ

Japan

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหาร 2564

อ่านต่อ
ธุรกิจบริการอาหาร 2564

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมผักผลไม้แปรรูป

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 สถานการณ์อุตสาหกรรม o    พฤติกรรมการบริโภคและการจำหน่ายภายในประเทศ อุตสาหกรรมผักผลไม้แปร...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมเนื้อและอาหารทะเลแปรรูป 2564

อ่านต่อ
ธุรกิจค้าปลีกอาหาร 2564

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน 2564

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมข้าว พาสต้า และอาหารเส้น 2564

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมซอสและเครื่องปรุงรส 2564

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ 2564

อ่านต่อ
กลยุทธ์การทำธุรกิจ 2564

อ่านต่อ
Japan Food Market Briefing Profile 2021

Japan Food Market Briefing Profile 2021 - เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาหารของญี่ปุ่น - การค้าต่างประเทศ (ส่งออกอาหาร-นำเข้าอาหาร) - ช่...

อ่านต่อ

Myanmar

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหาร

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2561    เกษตรกรรม   o การใช้ที่ดิน   ข้อมูลล่าสุดระบุว่า ในปี 2554 เมียนมามีพื้นท...

อ่านต่อ
ธุรกิจบริการอาหาร

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561  สถานการณ์ปัจจุบัน ธุรกิจบริการอาหารในเมียนมามีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามกระแสการท่องเที่ยว...

อ่านต่อ
ธุรกิจค้าปลีกอาหาร

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561   สถานการณ์ปัจจุบัน   ในปี 2558 ภาคธุรกิจค้าปลีกของเมียนมามีมูลค่าประมาณ 7.5 พันล้าน ดอลลาร์...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมนมพร้อมดื่มและผลิตภัณฑ์นม

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561   สถานการณ์ปัจจุบัน   การบริโภค   ในปีงบประมาณ 2557/58 เมียนมานำเข้าผลิตภัณฑ์นมป...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561   สถานการณ์ปัจจุบัน   ตลาดภายในประเทศ   หลังจากสหรัฐอเมริกาประกาศคว่ำบาตรทางธุรก...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมน้ำมันประกอบอาหาร

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561    สถานการณ์ปัจจุบัน การบริโภค   ปัจจุบันเมียนมามีการบริโภคน้ำมันพืชสำหรับประกอบอาห...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมผักผลไม้แปรรูป

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561   สถานการณ์ปัจจุบัน การบริโภค   เมียนมาเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายของผลผลิตทางการเกษ...

อ่านต่อ

India

India Food Market Briefing Profile 2021

India Food Market Briefing Profile 2021 - เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาหารของญี่ปุ่น - การค้าต่างประเทศ (ส่งออกอาหาร-นำเข้าอาหาร) - ช่...

อ่านต่อ
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหาร

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน 2562    เกษตรกรรม   o การใช้ที่ดิน ในปี 2559 อินเดียมีพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรม ป...

อ่านต่อ
ธุรกิจค้าปลีกอาหาร

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2562    สถานการณ์ปัจจุบัน   o ภาวะธุรกิจภายในประเทศ ในปี 2561 อินเดียมีจำนวนธุรกิจค้าปลีก...

อ่านต่อ
ธุรกิจบริการอาหาร

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2562   สถานการณ์ปัจจุบัน o ภาวะธุรกิจภายในประเทศ   ธุรกิจบริการอาหารในอินเดียมีทิศทางเติบโตอย่...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมผักผลไม้แปรรูป

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2562    สถานการณ์อุตสาหกรรม   o ภาวะตลาดภายในประเทศ   อุตสาหกรรมผักผลไม้แปรรูปในต...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมเนื้อและอาหารทะเลแปรรูป

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2562  สถานการณ์อุตสาหกรรม   o ภาวะตลาดภายในประเทศ   อุตสาหกรรมเนื้อและอาหารทะเลแปรรูปในตล...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมซอสและเครื่องปรุงรส

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2562  สถานการณ์อุตสาหกรรม   o ภาวะตลาดภายในประเทศ   อุตสาหกรรมซอสและเครื่องปรุงรสในตลาดอิ...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2562    สถานการณ์อุตสาหกรรม o ภาวะตลาดภายในประเทศ อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานในตลาดอินเดียมีทิศ...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2562    สถานการณ์อุตสาหกรรม o ภาวะตลาดภายในประเทศ   ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มปราศจากแอล...

อ่านต่อ
กลยุทธ์การทำธุรกิจ

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2562    ลักษณะและพฤติกรรมผู้บริโภค   • ชาวอินเดียโดยทั่วไปจะนิยมรับประทานอาหารที่ปรุงสด...

อ่านต่อ

Turkey

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหาร

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2562  เกษตรกรรม o การใช้ที่ดิน ในปี 2559 ตุรกีมีพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรม ประมาณ 383,270 ตารางกิ...

อ่านต่อ
ธุรกิจบริการอาหาร

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2562  สถานการณ์ปัจจุบัน o ภาวะธุรกิจภายในประเทศ ในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจบริการอาหารในตุรกีจะมีการเปลี่ยนแปล...

อ่านต่อ
ธุรกิจค้าปลีกอาหาร

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2562  สถานการณ์ปัจจุบัน o ภาวะธุรกิจภายในประเทศ   ธุรกิจค้าปลีกสินค้าอาหารในตุรกีมีทิศทางบวกและล...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมผักผลไม้แปรรูป

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562  สถานการณ์อุตสาหกรรม o ภาวะตลาดภายในประเทศ   อุตสาหกรรมผักผลไม้แปรรูปในตลาดตุรกีมีทิศทางการ...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมเนื้อและอาหารทะเลแปรรูป

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562  สถานการณ์อุตสาหกรรม o ภาวะตลาดภายในประเทศ   อุตสาหกรรมเนื้อและอาหารทะเลแปรรูปในตลาดตุรกีมี...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมซอสและเครื่องปรุงรส

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562  สถานการณ์อุตสาหกรรม o ภาวะตลาดภายในประเทศ   อุตสาหกรรมซอสและเครื่องปรุงรสในตลาดตุรกีมีทิศ...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562  สถานการณ์อุตสาหกรรม o ภาวะตลาดภายในประเทศ   อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานในตลาดตุรกีมีทิศทา...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562  สถานการณ์อุตสาหกรรม o ภาวะตลาดภายในประเทศ   อุตสาหกรรมเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ของตุรกีในภ...

อ่านต่อ
กลยุทธ์การทำธุรกิจ

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562  ลักษณะและพฤติกรรมผู้บริโภค   • ตุรกีเป็นชนชาติหนึ่งที่มองว่าการรับประทานอาหารเป็นกิจกรรมท...

อ่านต่อ

UAE

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหาร

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562  เกษตรกรรม o การใช้ที่ดิน   สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศหนึ่งที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าอาหารเป็น...

อ่านต่อ
ธุรกิจค้าปลีกอาหาร

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562  สถานการณ์ปัจจุบัน o ภาวะธุรกิจภายในประเทศ   ในปี 2561 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีจำนวนธุรกิจค้าปลี...

อ่านต่อ
ธุรกิจบริการอาหาร

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562  สถานการณ์ปัจจุบัน o ภาวะธุรกิจภายในประเทศ ธุรกิจบริการอาหารในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีทิศทางเติบโตอย่า...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมผักผลไม้แปรรูป

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2562  สถานการณ์อุตสาหกรรม o ภาวะตลาดภายในประเทศ อุตสาหกรรมผักผลไม้แปรรูปในตลาดสหรัฐอาหรับ-เอมิเรตส์มีทิศท...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมเนื้อและอาหารทะเลแปรรูป

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2562  สถานการณ์อุตสาหกรรม o ภาวะตลาดภายในประเทศ   อุตสาหกรรมเนื้อและอาหารทะเลแปรรูปในตลาดสหรัฐอาห...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมซอสและเครื่องปรุงรส

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562  สถานการณ์อุตสาหกรรม o ภาวะตลาดภายในประเทศ   อุตสาหกรรมซอสและเครื่องปรุงรสในตลาดสหรัฐ-อาหรั...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562  สถานการณ์อุตสาหกรรม o ภาวะตลาดภายในประเทศ อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มี...

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2562  สถานการณ์อุตสาหกรรม o ภาวะตลาดภายในประเทศ ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ในสหรัฐอาหรับ...

อ่านต่อ
กลยุทธ์การทำธุรกิจ

จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562    ลักษณะและพฤติกรรมผู้บริโภค • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศหนึ่งที่มีจำนวนคนทำงานชาวต่...

อ่านต่อ

Germany

Germany Food Market Briefing Profile 2021

Germany Food Market Briefing Profile 2021 - เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาหารของเยอรมนี - การค้าต่างประเทศ (ส่งออกอาหาร-นำเข้าอาหาร) - ...

อ่านต่อ

France

France Food Market Briefing Profile 2021

France Food Market Briefing Profile 2021 - เครื่องชี้เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาหารของฝรั่งเศส - การค้าต่างประเทศ (ส่งออกอาหาร-นำเข้าอาหาร) - ช่อ...

อ่านต่อ

South Africa

South Africa Food Market Briefing Profile 2022

South Africa Food Market Briefing Profile 2022

อ่านต่อ

Switzerland

Switzerland Food Market Briefing Profile 2022

อ่านต่อ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527