FOOD LAW NEWS

หัวข้อสำคัญ : อาหารสุขภาพ Health Food
จีน
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: อาหาร เพื่อสุขภาพ   , เริ่มบังคับใช้ 24 พฤษภาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 9 ส.ค. 2560

    สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 1 ฉบับ
ญี่ปุ่น
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานการเกษตรสำหรับอาหารอินทรีย์แปรรูป   , เริ่มบังคับใช้ 27 ตุลาคม 2549, วันที่เผยแพร่ 20 ธ.ค. 2560

    สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 1 ฉบับ
อินเดีย
  • อินเดีย : ระเบียบด้านมาตรฐานสินค้าและความปลอดภัยอาหารอินทรีย์   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 20 ม.ค. 2561

    สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 1 ฉบับ