FOOD LAW NEWS

  หัวข้อสำคัญ :
  จีน
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: อาหาร เพื่อสุขภาพ   , เริ่มบังคับใช้ 24 พฤษภาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 9 ส.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ
  ญี่ปุ่น
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานการเกษตรสำหรับอาหารอินทรีย์แปรรูป   , เริ่มบังคับใช้ 27 ตุลาคม 2549, วันที่เผยแพร่ 20 ธ.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ
  อินเดีย
  • อินเดีย : มาตรฐานฉลากและการรับรองอาหารอินทรีย์   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2563

  • อินเดีย : ระเบียบด้านมาตรฐานสินค้าและความปลอดภัยอาหารอินทรีย์   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 20 ม.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 2 ฉบับ
  ไต้หวัน
  • ไต้หวัน : มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำมันปลา (กลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ) , วันที่เผยแพร่ 13 ก.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ