FOOD LAW NEWS

ลำดับขั้นกฎหมาย : กฏกระทรวง
เมียนมาร์
  • เมียนมาร์ : ข้อกำหนดการแปรรูปสัตว์น้ำ   , เริ่มบังคับใช้ 3 สิงหาคม 2541, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

    สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 1 ฉบับ