FOOD LAW NEWS

หัวข้อสำคัญ : ยาสัตว์/ยากำจัดศัตรูพืช
จีน
 • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: ปริมาณตกค้างสูงสุดของสารกำจัดศัตรูพืชในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 18 พฤษภาคม 2560, วันที่เผยแพร่ 25 มิ.ย. 2561

  สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: ปริมาณตกค้างสูงสุดของสารกำจัดศัตรูพืชในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 18 ก.ย. 2558

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 2 ฉบับ
ญี่ปุ่น
 • ญี่ปุ่น : รายชื่อสารเคมีตามระบบ Positive list ที่ห้ามพบในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 23 กุมภาพันธ์ 2560, วันที่เผยแพร่ 8 ก.พ. 2562

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : รายชื่อสารเคมีตามระบบ Positive list ที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย   , เริ่มบังคับใช้ 22 มกราคม 2562, วันที่เผยแพร่ 8 ก.พ. 2562

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : ปรับปรุงค่า MRLs ของสารเคมีทางการเกษตร สารเจือปนในอาหารสัตว์ และยาสัตว์ในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 21 กันยายน 2561, วันที่เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2561

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: ค่า Detection Limits ของสารตกค้างทางการเกษตรที่ห้ามพบในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: กำหนดให้ Malachite green เป็นสารเคมีทางการเกษตรที่ห้ามใช้ในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2550

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP :General standard of food and Maximum residues limit of veterinary drug , pesticide and heavy metal contaminant in food (2003) , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 6 ฉบับ
สหภาพยุโรป
 • สหภาพยุโรป : ปรับปรุงปริมาณตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืช ใน Regulation 396/2005 ถึงปี พ.ศ.2558   , เริ่มบังคับใช้ 17 มีนาคม 2549, วันที่เผยแพร่ 11 มี.ค. 2559

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : แก้ไขภาคผนวก 2 และ 3 ของ Regulation 396/2005 สำหรับการกำหนดค่า Maximum residue levels ของสารเคมีบางชนิดในสินค้าเกษตร   , เริ่มบังคับใช้ 7 กุมภาพันธ์ 2556, วันที่เผยแพร่ 27 ก.พ. 2556

  สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • สหภาพยุโรป : EU: ปริมาณตกค้างสูงสุดของยาสัตว์ในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 23 ก.ย. 2552

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU : ปริมาณตกค้างสูงสุดของยารักษาโรคสัตว์บางรายการ , วันที่เผยแพร่ 11 ก.ค. 2549

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 4 ฉบับ
ออสเตรเลีย
 • ออสเตรเลีย : มาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรและทางปศุสัตว์ ปรับปรุง Schedule 21   , เริ่มบังคับใช้ 14 ธันวาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 17 ม.ค. 2562

  สรุปสาระสำคัญ
 • ออสเตรเลีย : มาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรและทางปศุสัตว์   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2561

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 2 ฉบับ
ฮ่องกง
 • ฮ่องกง : HK-กฎระเบียบเกี่ยวกับสารกำจัดศัตรูพืชและยารักษาโรคสัตว์ตกค้าง , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • ฮ่องกง : HK-กฎระเบียบเกี่ยวกับสารเคมีตกค้างในเนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 2 ฉบับ
เกาหลีใต้
 • เกาหลีใต้ : KR_ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าเชื้อราที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการเพาะปลูกผลไม้ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือและปริมาณยาฆ่าแมลงตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้ , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_ชนิดของยาฆ่าแมลงตกค้างในพืช-ซึ่งต้องผ่านการตรวจก่อนนำเข้าและส่งออกของประเทศเกาหลี , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 2 ฉบับ
เมียนมาร์
 • เมียนมาร์ : ข้อกำหนดการใช้ยารักษาโรคสัตว์น้ำ   , เริ่มบังคับใช้ 3 สิงหาคม 2541, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 1 ฉบับ
เวียดนาม
 • เวียดนาม : ข้อกำหนดปริมาณยาสัตว์ตกค้างในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 14 สิงหาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 20 ต.ค. 2557

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 1 ฉบับ
แอฟริกาใต้
 • แอฟริกาใต้ : ZA_กฎระเบียบเรื่องสารเคมีตกค้างและปริมาณสูงสุดที่อนุญาต , วันที่เผยแพร่ 21 ม.ค. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 1 ฉบับ
โคเด็กซ์
 • โคเด็กซ์ : ปริมาณตกค้างสูงสุด (MRLs) และปริมาณแนะนำสำหรับการจัดการความเสี่ยง(RMRs) สำหรับยาสัตว์ (Veterinary Drugs) ตกค้างในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ ก.ค. 2557, วันที่เผยแพร่ 25 มิ.ย. 2558

  สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับการควบคุมการใช้ยาสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำวิธีการชักตัวอย่างเพื่อตรวจหาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างให้สอดคล้องกับข้อกำหนด MRLs , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 3 ฉบับ
ไต้หวัน
 • ไต้หวัน : มาตรฐานด้านปริมาณยาสัตว์ตกค้างสูงสุดในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 16 ตุลาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2559

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : มาตรฐานด้านปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 9 พฤษภาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 20 พ.ค. 2559

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : มาตรฐานด้านปริมาณเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ตกค้างสูงสุดในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ สิงหาคม 2554, วันที่เผยแพร่ 25 มิ.ย. 2555

  สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • ไต้หวัน : มาตรฐานด้านปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ เมษายน 2555, วันที่เผยแพร่ 15 มิ.ย. 2555

  สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานขีดจำกัดของยาฆ่าแมลงและยากำจัดศัตรูพืชตกค้างในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 5 ฉบับ