FOOD LAW NEWS

  ลำดับขั้นกฎหมาย : คำตัดสิน หรือ ข้อบังคับ (Decision)
  สหภาพยุโรป
  • สหภาพยุโรป : ขึ้นบัญชีการรับข้อเสนอจากประชาชนในการบังคับติดฉลากอาหารที่ไม่ใช่มังสวิรัติ อาหารมังสวิรัติ และอาหารวีแกน   , เริ่มบังคับใช้ 12 พฤศจิกายน 2561, วันที่เผยแพร่ 7 ก.พ. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : นมและผลิตภัณฑ์นม (Milk and milk products) ต้องมาจากน้ำนมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   , เริ่มบังคับใช้ 14 มิถุนายน 2560, วันที่เผยแพร่ 9 ส.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 2 ฉบับ
  เวียดนาม
  • เวียดนาม : ข้อบังคับการควบคุมคุณภาพสินค้านำเข้า-ส่งออก   , เริ่มบังคับใช้ 22 มิถุนายน 2542, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : ข้อบังคับขั้นตอนการควบคุมจุลินทรีย์ปนเปื้อนและสารเคมีตกค้างในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 6 มกราคม 2546, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : ข้อบังคับคุณลักษณะผลิตภัณฑ์อาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 31 ธันวาคม 2548, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : ข้อบังคับการห้ามเติมน้ำหรือสารช่วยอุ้มน้ำในผลิตภัณฑ์ประมงสดแช่เยือกแข็ง   , เริ่มบังคับใช้ 17 มิถุนายน 2551, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : ข้อบังคับการตรวจสอบสุขอนามัยและความปลอดภัยอาหารนำเข้า   , เริ่มบังคับใช้ 29 มีนาคม 2551, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 5 ฉบับ