FOOD LAW NEWS

ทั้งหมด มี 492 รายการ

เมียนมาบังคับการแสดงฉลากเป็นภาษาเมียนมา

คณะกรรมการกลางเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคของเมียนมา ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการติดฉลากสินค้าจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศว่าด้วยการกำหนดสินค้าที่ต้องติดฉลากแล...

ญี่ปุ่นปรับแก้ไขมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหารและสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW) ได้ออกประกาศแก้ไข &ldq...

อียิปต์ตั้งหน่วยงานใหม่ รับรองการนำเข้าสินค้าฮาลาล

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายงานจากสำนักงานทูตเกษตรของสหรัฐ (Foreign Agricultural Service : FAS) ว่ารัฐบาลอียิปต์ได้มีประกาศคำสั่งนายกรัฐมนตรี N...

ไต้หวันแก้ไขมาตรฐานสุขอนามัย ของไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์ (Liquid Eggs)

  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวัน (Taiwan’s Ministry of Health and Welfare&rsquo...

จีนเตรียมปรับฉลากอาหารสำเร็จรูป ดันบังคับติดฉลากสารก่อภูมิแพ้

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (National Health Commission: NHC) เตรียมเสนอร่างปรับปรุง “ข้อกำหนดการติดฉลากสำหรับอาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่า...

สาธารณรัฐเกาหลีประกาศห้ามใช้ PVC ในบรรจุภัณฑ์ และขวดพลาสติกที่มีสี

 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 กระทรวงสิ่งแวดล้อมของสาธารณรัฐเกาหลีได้ออกประกาศแก้ไขกฎหมายยว่าได้ด้วยเรื่องหัวเรื่อง: การอนุรักษ์ทรัพยากรและหัวเรื่...

MFDS เพิ่มคำเตือนการบริโภค 4 สารอาหารเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2019 The Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) ได้ทำการประเมินความปลอดภัยและหน้าที่ของสารอาหารเก้าชนิด ได้แก่ β-carotene...

อินเดียกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สำหรับการใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุสัมผัสอาหาร

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 หน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FASSAI) ได้กำหนดมาตรฐานความ...

MFDS เผยแพร่แนวทางการติดฉลากโภชนาการอาหาร

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 กระทรวงความมั่นคงด้านอาหารและยา (The Ministry of Food and Drug Safety : MFDS) ได้เผยแพร่แนวทางการติดฉลากโภชนาการอาหารเพื่อ...

ญี่ปุ่นแก้ไขระเบียบการติดฉลากอาหารดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organism : GMO)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Affairs Agency : CAA) ของประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศแก้ไขระเบียบการติดฉลากอาหารดัดแปลงพันธุ...