FOOD LAW NEWS

ทั้งหมด มี 454 รายการ

แคนาดาบังคับใช้กฎระเบียบ AMPs ในอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมด

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 องค์การตรวจสอบอาหารของแคนาดา (Canadian Food Inspection Agency : CFIA) ประกาศบังคับใช้โทษปรับสูงสุด 15,000 ดอลลาร์แคนาดา ของ...

ไทยประกาศ พรบ.โรงงานฉบับใหม่

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ 180 วันหลังจากวันที่ประกาศใช้ หร...

ปากีสถานแก้ไขกฎระเบียบการนำเข้าสินค้า

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 กระทรวงพาณิชย์และสิ่งทอสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานออกประกาศคำสั่ง S.R.O.237 เพื่อแก้ไขกฎระเบียบในการนำเข้าสินค้า (Import Po...

สิงคโปร์ ประกาศสั่งแบน PHOs

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 กระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์ ประกาศเตรียมสั่งห้ามใช้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนเพียงบางส่วน (partially hydrogenated oi...

เกาหลีใต้ปรับใช้ระบบ Positive List

กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา สาธารณรัฐเกาหลี (MFDS) ได้เปลี่ยนแปลงระบบการกำหนดปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Pesticide) ตกค้างสูงสุด (MRLs) ในสินค้าและผล...

เกาหลีใต้ปรับใช้ระบบ Positive List

กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา สาธารณรัฐเกาหลี (MFDS) ได้เปลี่ยนแปลงระบบการกำหนดปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Pesticide) ตกค้างสูงสุด (MRLs) ในสินค้าและผล...

แคนาดาขยายขอบเขตการใช้ Steviol Glycosides

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) ประกาศปรับปรุงข้อกำหนดการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล โดยขยายขอบเขตการใช้งานของ Steviol...

สิงคโปร์ประกาศแก้ไขระเบียบอาหาร ปี 2562

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 หน่วยงานอาหาร-เกษตรและสัตวแพทย์สิงคโปร์ (Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore : AVA) ประกาศแก้ไขระเบียบอาหาร ปี ...

CFSA เปิดรับข้อคิดเห็นการปรับสารที่ใช้เป็นวัสดุสัมผัสอาหาร

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2019 หน่วยงานวิจัยและการประเมินความเสี่ยงของจีน (Certified Financial Services Auditor : CFSA) เปิดรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับส...

EU แก้ไขสารที่อนุญาตให้ใช้ในวัสดุพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2019/37 of 10 January 2019 amending and correcting Regulation (EU) N...