FOOD LAW NEWS

ทั้งหมด มี 462 รายการ

มาเลเซียเริ่มต้นจัดเก็บภาษีน้ำตาล

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ทางการมาเลเซียได้เริ่มต้นจัดเก็บภาษีน้ำตาลสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีการผสมน้ำตาลมากกว่า 5 กรัม/100มิลลิล...

เกาหลีใต้ปรับปรุงมาตรฐานการแสดงฉลาก สำหรับอาหารเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาเกาหลี (กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของเกาหลี: MFDS) 

เกาหลีใต้แก้ไขมาตรฐานการใช้สารเคมีในบรรจุภัณฑ์และภาชนะบรรจุอาหาร

กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (กระทรวงเกาหลีอาหารและยาปลอดภัย: MFDs) ได้ออกประกาศฉบับที่ 2019-2 แก้ไขมาตรฐานเพื่อและข้อกำหนดสำหรับบรรจุภ...

เกาหลีใต้ทบทวนบทบัญญัติอาหาร

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมากระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (The Ministry of Food and Drug Safety (MFDS)) ได้ออกประกาศ Notice No.2...

ญี่ปุ่นอนุมัติ 7 วัตถุเจือปนอาหาร

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2019 กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health Labor and Welfare : MHLW) ได้มีการอนุมัติวัตถุเจือ...

เมียนมาร์ประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคฉบับใหม่

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 รัฐบาลเมียนมาร์ได้ประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection Law) ฉบับใหม่เพื่อทดแทนกฎหมายฉบับเดิมปี 2557 โดยเนื...

เกาหลีใต้ ปรับปรุงมาตรฐานการติดฉลากผลิตภัณฑ์ไข่สดนำเข้า

 กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (MFDS) ได้ออกประกาศปรับปรุงมาตรฐานการติดฉลากอาหาร สำหรับสินค้าไข่สดนำเข้าจากต่างประเทศให้มีการติดฉลา...

จีนเปิดรับข้อคิดเห็นกำหนดค่า MRLs น้ำนมดิบ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 กระทรวงการเกษตรและชนบทของประเทศจีน (China Ministry of Agriculture and Rural Affairs) ได้เปิดข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ “ปริ...

แคนาดาบังคับใช้กฎระเบียบ AMPs ในอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมด

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 องค์การตรวจสอบอาหารของแคนาดา (Canadian Food Inspection Agency : CFIA) ประกาศบังคับใช้โทษปรับสูงสุด 15,000 ดอลลาร์แคนาดา ของ...

ไทยประกาศ พรบ.โรงงานฉบับใหม่

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ 180 วันหลังจากวันที่ประกาศใช้ หร...