ทั้งหมด มี 509 รายการ

EU ปรับปรุงปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช 22 ชนิด

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ  COMMISSION REGULATION (EU) 2020/856 of 9 June 2020 amending Annexes II and III to Re...

ญี่ปุ่นแก้ไขมาตรฐานการแสดงฉลากอาหาร

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของญี่ปุ่น (Consumer Affairs Agency : CAA) ได้ออกประกาศแก้ไขมาตรฐานการแสดงฉลากอาหาร เรื่อง การถอน...

ไต้หวันแก้ไขมาตรฐานปริมาณสารกำจัดแมลง และศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในผลิตภัณฑ์จากสัตว์

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวัน (Taiwan’s Ministry of Health and Welfare’s Food and ...

ญี่ปุ่นปรับแก้ไขปริมาณสารตกค้างสูงสุด ของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชในอาหาร

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW) ได้ออกประกาศแก้ไข &l...

ญี่ปุ่นอนุญาตให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องติดฉลาก

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) ได้ออกประกาศแก้ไข “กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธ...

เกาหลีใต้แก้ไขมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหารและ MRLs

สาธารณรัฐเกาหลี (ประเทศเกาหลีใต้) ได้ลงประกาศแจ้งเวียนมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT) สำหรับประเทศสมาช...

ญี่ปุ่นผ่อนปรนข้อกำหนดด้านระเบียบการแสดงฉลากอาหาร ในช่วงการระบาดของ COVID-19

เนื่องจากสภาวการณ์การระบาดของ COVID-19 ผู้ประกอบการญี่ปุ่นบางรายมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือใช้ส่วนประกอบอาหารที่แตกต่างออกไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเ...

ออสซี่ปรับกฎระเบียบนำเข้าสินค้ากุ้ง

กรมวิชาการเกษตรน้ำและสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลีย ประกาศปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการนำเข้ากุ้งและผลิตภัณฑ์กุ้งเพื่อการบริโภค

กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6)

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ซึ่ง...

SFA ประกาศ ปรับค่า MRLs สำหรับสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช และยาสัตว์ตกค้างที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้รับอนุญาตในอาหาร

  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 หน่วยงานอาหารของสิงคโปร์ (Singapore Food Agency - SFA) ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ ไ...