FOOD LAW NEWS

ทั้งหมด มี 495 รายการ

ไต้หวันได้รับการยอมรับความเท่าเทียมด้านสินค้าอินทรีย์จากญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ไต้หวันประกาศการยอมรับความเท่าเทียม (equivalence) เรื่อง ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับประเทศญี่ปุ่น หลังจากมีการลงนา...

ญี่ปุ่นถอนชื่อวัตถุเจือปนอาหาร 9 ชนิด

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ (Japan Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW)) ได้มีการประกาศปรับ...

จีน ห้ามค้า-บริโภคสัตว์ป่าทุกชนิด

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการสภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติสูงสุดของจีน ประกาศห้ามการซื้อขายสัตว์ป่า และการบริโภคสั...

เมียนมาบังคับการแสดงฉลากเป็นภาษาเมียนมา

คณะกรรมการกลางเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคของเมียนมา ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการติดฉลากสินค้าจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศว่าด้วยการกำหนดสินค้าที่ต้องติดฉลากแล...

ญี่ปุ่นปรับแก้ไขมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหารและสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW) ได้ออกประกาศแก้ไข &ldq...

อียิปต์ตั้งหน่วยงานใหม่ รับรองการนำเข้าสินค้าฮาลาล

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายงานจากสำนักงานทูตเกษตรของสหรัฐ (Foreign Agricultural Service : FAS) ว่ารัฐบาลอียิปต์ได้มีประกาศคำสั่งนายกรัฐมนตรี N...

ไต้หวันแก้ไขมาตรฐานสุขอนามัย ของไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์ (Liquid Eggs)

  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวัน (Taiwan’s Ministry of Health and Welfare&rsquo...

จีนเตรียมปรับฉลากอาหารสำเร็จรูป ดันบังคับติดฉลากสารก่อภูมิแพ้

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (National Health Commission: NHC) เตรียมเสนอร่างปรับปรุง “ข้อกำหนดการติดฉลากสำหรับอาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่า...

สาธารณรัฐเกาหลีประกาศห้ามใช้ PVC ในบรรจุภัณฑ์ และขวดพลาสติกที่มีสี

 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 กระทรวงสิ่งแวดล้อมของสาธารณรัฐเกาหลีได้ออกประกาศแก้ไขกฎหมายยว่าได้ด้วยเรื่องหัวเรื่อง: การอนุรักษ์ทรัพยากรและหัวเรื่...

MFDS เพิ่มคำเตือนการบริโภค 4 สารอาหารเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2019 The Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) ได้ทำการประเมินความปลอดภัยและหน้าที่ของสารอาหารเก้าชนิด ได้แก่ β-carotene...