FOOD LAW NEWS

หัวข้อสำคัญ : สารพิษ/สารปนเปื้อน
จีน
 • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: ปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 17 กันยายน 2560, วันที่เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2561

  สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ : ปริมาณสูงสุดของสารพิษจากเชื้อราในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 17 กันยายน 2560, วันที่เผยแพร่ 11 ต.ค. 2561

  สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : CH : กำหนดปริมาณสารเมลามีนในผลิตภัณฑ์นม , วันที่เผยแพร่ 21 ต.ค. 2551

  สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: ปริมาณสารเคมีปนเปื้อนตกค้างในอาหารที่อนุญาตสูงสุด , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 4 ฉบับ
สหภาพยุโรป
 • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Glycidyl fatty acid esters ในน้ำมันและไขมันพืช, อาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารก และอาหารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะทางการแพทย์ ใน Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 19 กันยายน 2561, วันที่เผยแพร่ 7 พ.ค. 2561

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Tropane alkaloids ในอาหารจากธัญพืชสำหรับทารกและเด็กเล็ก ของ Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 19 กุมภาพันธ์ 2559, วันที่เผยแพร่ 2 มี.ค. 2559

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Ergot sclerotia ในธัญพืชไม่แปรรูป และมาตรการการตรวจติดตามและรายงานผล ของ Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 2 เมษายน 2559, วันที่เผยแพร่ 24 พ.ย. 2558

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) ในกากโกโก้ กล้วยทอด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพรอบแห้ง และเครื่องเทศอบแห้ง ของ Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน 2559, วันที่เผยแพร่ 3 พ.ย. 2558

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : แก้ไขปริมาณสูงสุดของสาร Ochratoxin A ในเครื่องเทศตระกูล Capsicum spp. ของ Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2558, วันที่เผยแพร่ 10 ส.ค. 2558

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : แก้ไขปริมาณสูงสุดของสารหนูอนินทรีย์ (Inorganic arsenic) ในอาหาร ของ Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 15 กรกฎาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 21 ก.ค. 2558

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : แก้ไขปริมาณสูงสุดของสารตะกั่วในอาหาร ของ Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 15 กรกฎาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 21 ก.ค. 2558

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : แก้ไข Regulation 1881/2006 ในการกำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Erucic acid ในน้ำมันและไขมันพืชและอาหารที่มีส่วนผสมจากน้ำมันและไขมันพืช   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 18 ส.ค. 2557

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : แก้ไข Regulation 1881/2006 สำหรับปริมาณสูงสุดของแคดเมียมในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 3 มิถุนายน 2557, วันที่เผยแพร่ 29 พ.ค. 2557

  สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • สหภาพยุโรป : แก้ไข Regulation 1881/2006 สำหรับปริมาณสูงสุดของแคดเมียมในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 3 มิถุนายน 2557, วันที่เผยแพร่ 29 พ.ค. 2557

  สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • สหภาพยุโรป : แก้ไข Regulation 1881/2006 สำหรับปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อน Citrinin ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากข้าวหมักด้วยยีสต์แดง Monascus purpureus   , เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน 2557, วันที่เผยแพร่ 24 มี.ค. 2557

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : การตรวจสอบระดับของสาร Acrylamide ในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 8 พฤศจิกายน 2556, วันที่เผยแพร่ 22 พ.ย. 2556

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : แก้ไขภาคผนวก 3 ของ Regulation 853/2004 สำหรับปริมาณสาร Yessotoxins ที่อนุญาตให้พบในหอยสองฝามีชีวิต   , เริ่มบังคับใช้ 5 กันยายน 2556, วันที่เผยแพร่ 21 ส.ค. 2556

  สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดปริมาณสารปนเปื้อน Aflatoxin สำหรับผลฟิกแห้ง ใน Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 3 ธันวาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 14 ธ.ค. 2555

  สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบกำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหารของ Regulation 1881/2006 สำหรับโอคราท็อกซินเอ,non dioxin-like PCBs และเมลามีน.   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 15 ก.ค. 2555

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: แก้ไขระเบียบกำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 16 ก.ย. 2554

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: แก้ไขระเบียบกำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร PAH ในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 16 ก.ย. 2554

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: กำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Ochratoxin A , วันที่เผยแพร่ 11 มี.ค. 2553

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: กำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Aflatoxin , วันที่เผยแพร่ 11 มี.ค. 2553

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: กำหนดค่า MRL ของสารไดออกซินและพีซีบีในตับปลา , วันที่เผยแพร่ 5 ก.ย. 2551

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : แก้ไขค่าสูงสุดของสารปนเปื้อนกลุ่ม Fusarium toxins ที่พบในข้าวโพดและผลิตภัณฑ์ , วันที่เผยแพร่ 21 ม.ค. 2551

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU : กำหนดปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 21 ก.พ. 2550

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU : การกำหนดวิธีการตรวจวิเคราะห์หาสารไมโคทอกซินในสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 เม.ย. 2549

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU : การแก้ไขกฎระเบียบกำหนดค่าปนเปื้อนสูงสุดของสาร Dioxins และสาร PCBs ในอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 7 มี.ค. 2549

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 24 ฉบับ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:สารเคมีตกค้างและสิ่งปนเปื้อน , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 1 ฉบับ
สหรัฐอเมริกา
 • สหรัฐอเมริกา : สารห้ามใช้ในอาหารสำหรับมนุษย์   , เริ่มบังคับใช้ 4 พฤศจิกายน 2557, วันที่เผยแพร่ 11 พ.ย. 2557

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: ระดับที่แนะนำของสาร Deoxynivalenol (DON) ในผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี และธัญพืชสำหรับบริโภค , วันที่เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: ปริมาณสาร 3-MCPD ในโปรตีนไฮโดรไลซ์ด้วยกรด (Acid-Hydrolyzed Protein) และซอสสไตล์เอเชีย (Asian-Style Source) , วันที่เผยแพร่ 30 มิ.ย. 2549

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 3 ฉบับ
ออสเตรเลีย
 • ออสเตรเลีย : ข้อห้ามและข้อจำกัดสำหรับพืชและเห็ดรา   , เริ่มบังคับใช้ 12 พฤศจิกายน 2560, วันที่เผยแพร่ 8 ม.ค. 2561

  สรุปสาระสำคัญ
 • ออสเตรเลีย : สารปนเปื้อนและสารพิษตามธรรมชาติ   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 30 ต.ค. 2560

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 2 ฉบับ
ฮ่องกง
 • ฮ่องกง : HK-กฎระเบียบควบคุมสารพิษในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 1 ฉบับ
เกาหลีใต้
 • เกาหลีใต้ : KR_รายการวิเคราะห์วัตถุที่มีพิษในวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต , วันที่เผยแพร่ 17 มี.ค. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 1 ฉบับ
แอฟริกาใต้
 • แอฟริกาใต้ : ZA_กฎระเบียบเรื่องจุลินทรีย์ปนเปื้อนและสารอื่นๆ , วันที่เผยแพร่ 21 ม.ค. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 1 ฉบับ
โคเด็กซ์
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับสารปนเปื้อนและสารพิษในอาหารและอาหารสัตว์ (ปรับปรุงปี 2560)   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2560, วันที่เผยแพร่ 19 เม.ย. 2561

  สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : แนวปฏิบัติเรื่องปริมาณเรดิโอนิวไคลด์ในอาหารที่เกิดการปนเปื้อนจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ในการค้าระหว่างประเทศ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 2 ฉบับ
ไต้หวัน
 • ไต้หวัน : มาตรฐานสุขอนามัย/สุขาภิบาลสำหรับปริมาณสารปนเปื้อนและสารพิษ   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2562, วันที่เผยแพร่ 20 ม.ค. 2562

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารแปรรูปจากสาหร่าย   , เริ่มบังคับใช้ 21 สิงหาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 20 ธ.ค. 2561

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานสารปนเปื้อนที่ยอมรับได้ในภาชนะบรรจุ , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 3 ฉบับ
ไทย
 • ไทย : การรับรองเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์รับรองตามพระราชบัญญัติพันูพืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๑) พ.ศ.2536 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไทย : รายชื่อเภสัชเคมีภัณฑ์ที่ห้ามมิให้นำเข้าโดยมิได้รับอนุญาต , วันที่เผยแพร่ 17 ต.ค. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 2 ฉบับ