FOOD LAW NEWS

     หัวข้อสำคัญ : สารพิษ/สารปนเปื้อน
     จีน
     • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: ปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2556, วันที่เผยแพร่ 17 มิ.ย. 2558

      สรุปสาระสำคัญ
     • จีน : CN: ปริมาณสูงสุดของสารพิษจากเชื้อราในอาหาร พ.ศ.2554 , วันที่เผยแพร่ 2 ส.ค. 2554

      สรุปสาระสำคัญ
     • จีน : CH : กำหนดปริมาณสารเมลามีนในผลิตภัณฑ์นม , วันที่เผยแพร่ 21 ต.ค. 2551

      สรุปสาระสำคัญ
     • จีน : China: ปริมาณสารเคมีปนเปื้อนตกค้างในอาหารที่อนุญาตสูงสุด , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

      สรุปสาระสำคัญ
     ทั้งหมด 4 ฉบับ
     สหภาพยุโรป
     • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Tropane alkaloids ในอาหารจากธัญพืชสำหรับทารกและเด็กเล็ก ของ Regulation 1881/2008   , เริ่มบังคับใช้ 19 กุมภาพันธ์ 2559, วันที่เผยแพร่ 2 มี.ค. 2559

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Ergot sclerotia ในธัญพืชไม่แปรรูป และมาตรการการตรวจติดตามและรายงานผล ของ Regulation 1881/2008   , เริ่มบังคับใช้ 2 เมษายน 2559, วันที่เผยแพร่ 24 พ.ย. 2558

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) ในกากโกโก้ กล้วยทอด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพรอบแห้ง และเครื่องเทศอบแห้ง ของ Regulation 1881/2008   , เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน 2559, วันที่เผยแพร่ 3 พ.ย. 2558

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหภาพยุโรป : แก้ไขปริมาณสูงสุดของสาร Ochratoxin A ในเครื่องเทศตระกูล Capsicum spp. ของ Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2558, วันที่เผยแพร่ 10 ส.ค. 2558

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหภาพยุโรป : แก้ไขปริมาณสูงสุดของสารหนูอนินทรีย์ (Inorganic arsenic) ในอาหาร ของ Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 15 กรกฎาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 21 ก.ค. 2558

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหภาพยุโรป : แก้ไขปริมาณสูงสุดของสารตะกั่วในอาหาร ของ Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 15 กรกฎาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 21 ก.ค. 2558

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหภาพยุโรป : แก้ไข Regulation 1881/2006 ในการกำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Erucic acid ในน้ำมันและไขมันพืชและอาหารที่มีส่วนผสมจากน้ำมันและไขมันพืช   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 18 ส.ค. 2557

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหภาพยุโรป : แก้ไข Regulation 1881/2006 สำหรับปริมาณสูงสุดของแคดเมียมในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 3 มิถุนายน 2557, วันที่เผยแพร่ 29 พ.ค. 2557

      สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
     • สหภาพยุโรป : แก้ไข Regulation 1881/2006 สำหรับปริมาณสูงสุดของแคดเมียมในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 3 มิถุนายน 2557, วันที่เผยแพร่ 29 พ.ค. 2557

      สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
     • สหภาพยุโรป : แก้ไข Regulation 1881/2006 สำหรับปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อน Citrinin ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากข้าวหมักด้วยยีสต์แดง Monascus purpureus   , เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน 2557, วันที่เผยแพร่ 24 มี.ค. 2557

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหภาพยุโรป : การตรวจสอบระดับของสาร Acrylamide ในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 8 พฤศจิกายน 2556, วันที่เผยแพร่ 22 พ.ย. 2556

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหภาพยุโรป : แก้ไขภาคผนวก 3 ของ Regulation 853/2004 สำหรับปริมาณสาร Yessotoxins ที่อนุญาตให้พบในหอยสองฝามีชีวิต   , เริ่มบังคับใช้ 5 กันยายน 2556, วันที่เผยแพร่ 21 ส.ค. 2556

      สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
     • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดปริมาณสารปนเปื้อน Aflatoxin สำหรับผลฟิกแห้ง ใน Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 3 ธันวาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 14 ธ.ค. 2555

      สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
     • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบกำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหารของ Regulation 1881/2006 สำหรับโอคราท็อกซินเอ,non dioxin-like PCBs และเมลามีน.   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 15 ก.ค. 2555

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหภาพยุโรป : EU: แก้ไขระเบียบกำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 16 ก.ย. 2554

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหภาพยุโรป : EU: แก้ไขระเบียบกำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร PAH ในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 16 ก.ย. 2554

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหภาพยุโรป : EU: กำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Ochratoxin A , วันที่เผยแพร่ 11 มี.ค. 2553

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหภาพยุโรป : EU: กำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Aflatoxin , วันที่เผยแพร่ 11 มี.ค. 2553

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหภาพยุโรป : EU: กำหนดค่า MRL ของสารไดออกซินและพีซีบีในตับปลา , วันที่เผยแพร่ 5 ก.ย. 2551

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหภาพยุโรป : แก้ไขค่าสูงสุดของสารปนเปื้อนกลุ่ม Fusarium toxins ที่พบในข้าวโพดและผลิตภัณฑ์ , วันที่เผยแพร่ 21 ม.ค. 2551

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหภาพยุโรป : EU : กำหนดปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 21 ก.พ. 2550

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหภาพยุโรป : EU : การกำหนดวิธีการตรวจวิเคราะห์หาสารไมโคทอกซินในสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 เม.ย. 2549

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหภาพยุโรป : EU : การแก้ไขกฎระเบียบกำหนดค่าปนเปื้อนสูงสุดของสาร Dioxins และสาร PCBs ในอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 7 มี.ค. 2549

      สรุปสาระสำคัญ
     ทั้งหมด 23 ฉบับ
     สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
     • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:สารเคมีตกค้างและสิ่งปนเปื้อน , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

      สรุปสาระสำคัญ
     ทั้งหมด 1 ฉบับ
     สหรัฐอเมริกา
     • สหรัฐอเมริกา : สารห้ามใช้ในอาหารสำหรับมนุษย์   , เริ่มบังคับใช้ 4 พฤศจิกายน 2557, วันที่เผยแพร่ 11 พ.ย. 2557

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหรัฐอเมริกา : USA: ระดับที่แนะนำของสาร Deoxynivalenol (DON) ในผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี และธัญพืชสำหรับบริโภค , วันที่เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหรัฐอเมริกา : USA: ปริมาณสาร 3-MCPD ในโปรตีนไฮโดรไลซ์ด้วยกรด (Acid-Hydrolyzed Protein) และซอสสไตล์เอเชีย (Asian-Style Source) , วันที่เผยแพร่ 30 มิ.ย. 2549

      สรุปสาระสำคัญ
     ทั้งหมด 3 ฉบับ
     ออสเตรเลีย
     • ออสเตรเลีย : สารปนเปื้อนและสารพิษตามธรรมชาติ   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 30 ต.ค. 2560

      สรุปสาระสำคัญ
     ทั้งหมด 1 ฉบับ
     ฮ่องกง
     • ฮ่องกง : HK-กฎระเบียบควบคุมสารพิษในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

      สรุปสาระสำคัญ
     ทั้งหมด 1 ฉบับ
     เกาหลีใต้
     • เกาหลีใต้ : KR_รายการวิเคราะห์วัตถุที่มีพิษในวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต , วันที่เผยแพร่ 17 มี.ค. 2548

      สรุปสาระสำคัญ
     ทั้งหมด 1 ฉบับ
     แอฟริกาใต้
     • แอฟริกาใต้ : ZA_กฎระเบียบเรื่องจุลินทรีย์ปนเปื้อนและสารอื่นๆ , วันที่เผยแพร่ 21 ม.ค. 2548

      สรุปสาระสำคัญ
     ทั้งหมด 1 ฉบับ
     โคเด็กซ์
     • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับสารปนเปื้อนและสารพิษในอาหารและอาหารสัตว์   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2557, วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2558

      สรุปสาระสำคัญ
     • โคเด็กซ์ : แนวปฏิบัติเรื่องปริมาณเรดิโอนิวไคลด์ในอาหารที่เกิดการปนเปื้อนจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ในการค้าระหว่างประเทศ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

      สรุปสาระสำคัญ
     ทั้งหมด 2 ฉบับ
     ไต้หวัน
     • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานสารปนเปื้อนที่ยอมรับได้ในภาชนะบรรจุ , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

      สรุปสาระสำคัญ
     ทั้งหมด 1 ฉบับ
     ไทย
     • ไทย : สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด   , เริ่มบังคับใช้ สิงหาคม 2551, วันที่เผยแพร่ 12 ต.ค. 2555

      สรุปสาระสำคัญ
     • ไทย : การรับรองเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์รับรองตามพระราชบัญญัติพันูพืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๑) พ.ศ.2536 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

      สรุปสาระสำคัญ
     • ไทย : รายชื่อเภสัชเคมีภัณฑ์ที่ห้ามมิให้นำเข้าโดยมิได้รับอนุญาต , วันที่เผยแพร่ 17 ต.ค. 2548

      สรุปสาระสำคัญ
     ทั้งหมด 3 ฉบับ