สวัสดี

NFI Research

ทั้งหมดมี 57 รายการ

สิงหาคม 2565
รายงานวิจัย "การศึกษาตลาดผลิตภัณฑ์อาหารจากแมลงเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทย" ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2564

รายงานวิจัย "การศึกษาตลาดผลิตภัณฑ์อาหารจากแมลงเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทย" ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร ...

อ่านเพิ่มเติม
พฤศจิกายน 2563
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) "กลยุทธ์การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการสมวัย" ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) "กลยุทธ์การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการสมวัย" ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร ป...

อ่านเพิ่มเติม
กันยายน 2562
รายงานฉบับสมบูรณ์(Final Report)โครงการศึกษาตลาดอาหารวีแกน(Vegan)เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทยภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะสารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร ปี2562

รายงานฉบับสมบูรณ์(Final Report)โครงการศึกษาตลาดอาหารวีแกน(Vegan)เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทย ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะอุตสาหกรรมอ...

อ่านเพิ่มเติม
กันยายน 2561
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เรื่อง “กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร ในรัฐฉาน สหภาพเมียนมาร์” ภายใต้โครงการ พัฒนาศูนย์อัจฉริยะสารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร ปี2561

รายงานฉบั บสมบูรณ์ (Final Report) เรื่อง “กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร ในรัฐฉาน สหภาพเมียนมาร์” ภายใต้โครงการพัฒน...

อ่านเพิ่มเติม
กันยายน 2560
รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาโอกาสการสร้างเครือข่ายการผลิตผลไม้ในกัมพูชาเพื่อป้อนอุตสาหกรรมแปรรูปไทย ปี 2560

รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาโอกาสการสร้างเครือข่ายการผลิตผลไม้ในกัมพูชาเพื่อป้อนอุตสาหกรรมแปรรูปไทย

อ่านเพิ่มเติม
กันยายน 2560
โครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารอนาคต (FUTURE FOOD) ปี 2560

โครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารอนาคต (FUTURE FOOD) ภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอ...

อ่านเพิ่มเติม
กรกฎาคม 2560
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เรื่อง “แนวโน้มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทย เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม” ภายใต้โครงการ พัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2560

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เรื่อง “แนวโน้มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม”ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉ...

อ่านเพิ่มเติม
กันยายน 2558
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเพื่อศึกษาโอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าเมืองห้าเชียง ปี 2558

โครงการวิจัยเพื่อศึกษาโอกาสทางการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปตามเส้นทางการค้าเมืองห้าเชียง ปี 2558 ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยให้เป็นครัวคุณภาพของโ...

อ่านเพิ่มเติม
กรกฎาคม 2559
ตลาดใหม่...MENA (ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ)

ตลาดใหม่...MENA (ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ) ภายใต้ โครงการ การศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับการขยายตัวในตลาดใหม่ : ...

อ่านเพิ่มเติม
กันยายน 2559
โครงการศึกษาแนวทางเพิ่มศักยภาพการแข่งขันธุรกิจอาหารไทยผ่านช่องทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาแนวทางเพิ่มศักยภาพการแข่งขันธุรกิจอาหารไทยผ่านช่องทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. 2559

อ่านเพิ่มเติม
กรกฎาคม 2559
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) งานวิจัยเรื่อง “ศักยภาพและความพร้อมอุตสาหกรรมอาหารไทยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรม 4.0” ปี 2559

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) งานวิจัยเรื่อง “ศักยภาพและความพร้อมอุตสาหกรรมอาหารไทยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรม 4.0” ภายใต้โครงการพั...

อ่านเพิ่มเติม
พฤศจิกายน 2558
รายงานฉบับสมบูรณ์งานวิจัยย่อยเรื่องโครงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและอุตสาหกรรมอาหารในประเทศอินโดนีเซีย

รายงานฉบับสมบูรณ์ งานวิจัยย่อยเรื่องโครงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและอุตสาหกรรมอาหารในประเทศอินโดนีเซีย

อ่านเพิ่มเติม
กันยายน 2557
รายงานฉบับสมบูรณ์ “แนวโน้มการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในเวียดนาม และแนวทางการเจาะตลาด”

ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก โดย :ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 30 กันยายน 2557

อ่านเพิ่มเติม
พฤศจิกายน 2557
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาความต้องการของตลาด เมืองที่มีศักยภาพและ ช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าอาหารแปรรูปของไทยในตลาด CLMV: กรณีศึกษาประเทศเวียดนาม

ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวคุณภาพของโลก (Thailand Food Quality to the World) ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร พฤศจิกายน 2557 ...

อ่านเพิ่มเติม
ธันวาคม 2557
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาความต้องการของตลาด เมืองที่มีศักยภาพและ ช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าอาหารแปรรูปของไทยในตลาด CLMV: กรณีศึกษาประเทศเมียนมาร์

ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวคุณภาพของโลก (Thailand Food Quality to the World) โดย ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาห...

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527