FOOD LAW NEWS

     หัวข้อสำคัญ : ฉลากโภชนาการ
     จีน
     ทั้งหมด 1 ฉบับ
     ญี่ปุ่น
     • ญี่ปุ่น : คำแนะนำในการแสดงฉลากโภชนาการ (เพิ่มเติม)   , เริ่มบังคับใช้ เมษายน 2558, วันที่เผยแพร่ 19 ม.ค. 2559

      สรุปสาระสำคัญ
     ทั้งหมด 1 ฉบับ
     สหรัฐอเมริกา
     • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การบังคับใช้เกี่ยวกับการแสดงปริมาณน้ำตาล, วิตามิน และแร่ธาตุ ในฉลากโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ มกราคม 2560, วันที่เผยแพร่ 1 ก.พ. 2560

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: ปริมาณการบริโภคอ้างอิงของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร   , เริ่มบังคับใช้ มกราคม 2560, วันที่เผยแพร่ 12 ม.ค. 2560

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำ: นโยบายของ USFDA ในการแสดงสารอาหารและส่วนประกอบของอาหารที่มีปริมาณน้อยบนฉลากโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ กรกฎาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2559

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหรัฐอเมริกา : การปรับปรุงฉลากแสดงข้อมูลโภชนาการและการเสริมอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 26 กรกฎาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 28 ก.ค. 2559

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหรัฐอเมริกา : ขนาดบริโภคของอาหารเพื่อใช้เป็นปริมาณอ้างอิงสำหรับคำนวณข้อมูลโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ 26 กรกฎาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 28 ก.ค. 2559

      สรุปสาระสำคัญ
     ทั้งหมด 5 ฉบับ
     สิงคโปร์
     • สิงคโปร์ : การกล่าวอ้างถึงหน้าที่ของสารอาหาร , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2554

      สรุปสาระสำคัญ
     ทั้งหมด 1 ฉบับ
     ออสเตรเลีย
     • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูลโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ 13 เมษายน 2560, วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2560

      สรุปสาระสำคัญ
     ทั้งหมด 1 ฉบับ
     โคเด็กซ์
     • โคเด็กซ์ : คำแนะนำในการแสดงฉลากโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2559, วันที่เผยแพร่ 30 ส.ค. 2559

      สรุปสาระสำคัญ
     • โคเด็กซ์ : แนวปฏิบัติในการกล่าวอ้างทางโภชนาการและสุขภาพ   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2550, วันที่เผยแพร่ 4 พ.ค. 2555

      สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
     ทั้งหมด 2 ฉบับ
     ไต้หวัน
     • ไต้หวัน : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ , วันที่เผยแพร่ 20 ส.ค. 2559

      สรุปสาระสำคัญ
     • ไต้หวัน : ระเบียบการแสดงฉลากโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ 19 กรกฎาคม 2550, วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2555

      สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
     ทั้งหมด 2 ฉบับ