FOOD LAW NEWS

  หัวข้อสำคัญ : ฉลากโภชนาการ
  จีน
  • จีน : มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานการใช้สารเสริมทางโภชนาการในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2556, วันที่เผยแพร่ 4 เม.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานการแสดงฉลากโภชนาการของอาหารบรรจุหีบห่อ   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2556, วันที่เผยแพร่ 19 ก.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  ทั้งหมด 2 ฉบับ
  ญี่ปุ่น
  • ญี่ปุ่น : คำแนะนำในการแสดงฉลากโภชนาการ (เพิ่มเติม)   , เริ่มบังคับใช้ เมษายน 2558, วันที่เผยแพร่ 19 ม.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ
  สหภาพยุโรป
  • สหภาพยุโรป : การเติมวิตามินและแร่ธาตุ และสารต่างๆ ในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2550 ปรับปรุงล่าสุด 19 มีนาคม 2564, วันที่เผยแพร่ 24 มิ.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ
  สหรัฐอเมริกา
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การแปลงหน่วยในการคำนวณปริมาณ Folate, Niacin, Vitamin A, D และ E บนฉลากโภชนาการและเสริมอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ สิงหาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 22 พ.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : (ร่าง) คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การแสดงข้อมูล Added sugar ของน้ำผึ้ง, เมเปิ้ลไซรัป และผลิตภัณฑ์ แครนเบอร์รี่   , เริ่มบังคับใช้ กุมภาพันธ์ 2561, วันที่เผยแพร่ 30 พ.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: ปริมาณการบริโภคอ้างอิงของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (ปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ 2561)   , เริ่มบังคับใช้ กุมภาพันธ์ 2561, วันที่เผยแพร่ 7 พ.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การบังคับใช้เกี่ยวกับการแสดงปริมาณน้ำตาล, วิตามิน และแร่ธาตุ ในฉลากโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ มกราคม 2560, วันที่เผยแพร่ 1 ก.พ. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำ: นโยบายของ USFDA ในการแสดงสารอาหารและส่วนประกอบของอาหารที่มีปริมาณน้อยบนฉลากโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ กรกฎาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การปรับปรุงฉลากแสดงข้อมูลโภชนาการและการเสริมอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 26 กรกฎาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 28 ก.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ขนาดบริโภคของอาหารเพื่อใช้เป็นปริมาณอ้างอิงสำหรับคำนวณข้อมูลโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ 26 กรกฎาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 28 ก.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 7 ฉบับ
  สิงคโปร์
  • สิงคโปร์ : การกล่าวอ้างถึงหน้าที่ของสารอาหาร , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ
  ออสเตรเลีย
  • ออสเตรเลีย : บัญชีแนบท้ายมาตรฐานลำดับที่ 1 ปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน ปริมาณอาหารในแต่ละวันที่ปลอดภัยและเพียงพอโดยประมาณ   , เริ่มบังคับใช้ 29 พฤศจิกายน 2561, วันที่เผยแพร่ 14 ม.ค. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : บัญชีแนบท้ายมาตรฐานลำดับที่ 13 ข้อกำหนดการแสดงข้อมูลโภชนาการ สำหรับบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก , วันที่เผยแพร่ 16 ธ.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูลโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ 13 เมษายน 2560, วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 3 ฉบับ
  อินเดีย
  • อินเดีย : ประกาศแก้ไข sub-regulation 5(3)(b) ของ Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020 ว่าด้วยการแสดงฉลากโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ 25 กรกฎาคม 2565, วันที่เผยแพร่ 10 ม.ค. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ
  แคนาดา
  • แคนาดา : ระเบียบอาหารและยา: ฉลากโภชนาการ (ฉบับใหม่)   , เริ่มบังคับใช้ 14 ธันวาคม 2564, วันที่เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ
  โคเด็กซ์
  • โคเด็กซ์ : คำแนะนำในการแสดงฉลากโภชนาการ (เพิ่มภาคผนวก 2)   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2564, วันที่เผยแพร่ 8 เม.ย. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : คำแนะนำในการแสดงฉลากโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2560, วันที่เผยแพร่ 8 ม.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : แนวปฏิบัติในการกล่าวอ้างทางโภชนาการและสุขภาพ   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2550, วันที่เผยแพร่ 4 พ.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  ทั้งหมด 3 ฉบับ
  ไต้หวัน
  • ไต้หวัน : การกล่าวอ้างทางโภชนาการสำหรับอาหารบรรจุหีบห่อ   , เริ่มบังคับใช้ 3 มีนาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 20 ก.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ , วันที่เผยแพร่ 20 ส.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ระเบียบการแสดงฉลากโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ 19 กรกฎาคม 2550, วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  ทั้งหมด 3 ฉบับ