แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสถาบันอาหารไม่ได้ชำระค่าบริการ แต่ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ระบบ สามารถดูข้อมูลรายงานได้ทุกฐาน ยกเว้น ฐานข้อมูลกฎหมายอาหาร โดยสงวนสิทธิ์ในการดาวน์โหลด

ข้อมูลในการใช้งาน


Username ไม่ควรมีช่องว่าง และควรเป็นชื่อภาษาอังกฤษ ตัวเลข หรือเครื่องหมาย _ , - เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว


  ชาย  หญิง
  Yes   No
ฉันยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข (ข้อตกลงและเเงื่อนไข)