สวัสดี

เกี่ยวกับเรา


    

      สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างฐานข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมอาหารอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้าน อาหารของประเทศในระยะต่อไป จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (Food Intelligence Center) ให้กับ สถาบันอาหาร ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักภายใต้การกำกับของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการส่งเสริมการขยายตัวด้านการส่งออกอาหารไทย และเสริมสร้างขีดความ สามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมอาหารมาอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร เป็นภารกิจหลักของฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2539 โดยฝ่ายวิจัยและข้อมูล มีหน้าที่หลัก ดังนี้

       สำรวจ รวบรวม และติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว รวมตลอดทั้งพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมอาหาร ศึกษา วิจัยธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหาร และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาล ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหารแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร

 

วัตถุประสงค์ในการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

       เพื่อให้มีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ เตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของพลวัตรโลก

     อย่างไรก็ตาม การพัฒนาศูนย์ข้อมูล ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเชื่อถือได้ เนื่องจากผู้ใช้งานศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (Food Intelligence Center) ประกอบด้วยบุคคลหลายสาขาอาชีพที่มีความต้องการแตกต่างกัน ดังนั้นการบริการของศูนย์นอกเหนือจากข้อมูลที่จัดเก็บใน ระบบแล้ว เราจึงมีนักวิชาการที่พร้อมให้คำปรึกษา และช่วยเหลือด้านข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารในรูปแบบต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละรายมากขึ้น

 

ขอเพียงวางใจให้ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร และฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันความสำเร็จสู่ธุรกิจของคุณ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527