FOOD LAW NEWS

     ลำดับขั้นกฎหมาย : บทบัญญัติ หรือ พระราชบัญญัติ (Act)
     ญี่ปุ่น
     • ญี่ปุ่น : JP : กฎ ระเบียบ ในการนำเข้าอาหารของญี่ปุ่น , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

      สรุปสาระสำคัญ
     ทั้งหมด 1 ฉบับ
     มาเลเซีย
     • มาเลเซีย : พระราชบัญญัติอาหาร 281 ค.ศ.1983   , เริ่มบังคับใช้ 10 มีนาคม 2526, วันที่เผยแพร่ 8 ก.ย. 2557

      สรุปสาระสำคัญ
     ทั้งหมด 1 ฉบับ
     สหภาพยุโรป
     • สหภาพยุโรป : EU: การบรรยายการโฆษณาหรือนำเสนอฉลากอาหารควบคุมน้ำหนัก , วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2550

      สรุปสาระสำคัญ
     ทั้งหมด 1 ฉบับ
     สหรัฐอเมริกา
     • สหรัฐอเมริกา : US: บทบัญญัติอาหารเสริมสุขภาพและการศึกษา , วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2552

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหรัฐอเมริกา : USA:บทบัญญัติการคุ้มกันสาธารณสุขและการตอบโต้การก่อการร้ายทางชีวภาพ , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

      สรุปสาระสำคัญ
     ทั้งหมด 2 ฉบับ
     สิงคโปร์
     • สิงคโปร์ : SG: 6การขายอาหาร (Sale of Food Act 1973 Revised Edition 1985) , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

      สรุปสาระสำคัญ
     ทั้งหมด 1 ฉบับ
     เกาหลีใต้
     • เกาหลีใต้ : KR-รัฐบัญญัติฉบับพิเศษเพื่อควบคุมการบริโภคอาหารของเด็ก , วันที่เผยแพร่ 1 ก.ย. 2552

      สรุปสาระสำคัญ
     • เกาหลีใต้ : KR_การสุขาภิบาลอาหาร , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548

     ทั้งหมด 2 ฉบับ
     แอฟริกาใต้
     ทั้งหมด 1 ฉบับ
     ไทย
     ทั้งหมด 25 ฉบับ