FOOD LAW NEWS

ลำดับขั้นกฎหมาย : บทบัญญัติ หรือ พระราชบัญญัติ (Act)
ญี่ปุ่น
 • ญี่ปุ่น : JP : กฎ ระเบียบ ในการนำเข้าอาหารของญี่ปุ่น , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 1 ฉบับ
มาเลเซีย
 • มาเลเซีย : พระราชบัญญัติอาหาร 281 ค.ศ.1983   , เริ่มบังคับใช้ 10 มีนาคม 2526, วันที่เผยแพร่ 8 ก.ย. 2557

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 1 ฉบับ
สหภาพยุโรป
 • สหภาพยุโรป : EU: การบรรยายการโฆษณาหรือนำเสนอฉลากอาหารควบคุมน้ำหนัก , วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2550

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 1 ฉบับ
สหรัฐอเมริกา
 • สหรัฐอเมริกา : US: บทบัญญัติอาหารเสริมสุขภาพและการศึกษา , วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2552

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:บทบัญญัติการคุ้มกันสาธารณสุขและการตอบโต้การก่อการร้ายทางชีวภาพ , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 2 ฉบับ
สิงคโปร์
 • สิงคโปร์ : SG: 6การขายอาหาร (Sale of Food Act 1973 Revised Edition 1985) , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 1 ฉบับ
เกาหลีใต้
 • เกาหลีใต้ : KR-รัฐบัญญัติฉบับพิเศษเพื่อควบคุมการบริโภคอาหารของเด็ก , วันที่เผยแพร่ 1 ก.ย. 2552

  สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_การสุขาภิบาลอาหาร , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548

ทั้งหมด 2 ฉบับ
แอฟริกาใต้
ทั้งหมด 1 ฉบับ
ไทย
ทั้งหมด 23 ฉบับ