FOOD LAW NEWS

  ลำดับขั้นกฎหมาย : บทบัญญัติ หรือ พระราชบัญญัติ (Act)
  ญี่ปุ่น
  • ญี่ปุ่น : กฎ ระเบียบ ในการนำเข้าอาหารของญี่ปุ่น , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ
  มาเลเซีย
  • มาเลเซีย : พระราชบัญญัติอาหาร 281 ค.ศ.1983   , เริ่มบังคับใช้ 10 มีนาคม 2526, วันที่เผยแพร่ 8 ก.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ
  สหภาพยุโรป
  • สหภาพยุโรป : EU: การบรรยายการโฆษณาหรือนำเสนอฉลากอาหารควบคุมน้ำหนัก , วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ
  สหรัฐอเมริกา
  • สหรัฐอเมริกา : บทบัญญัติอาหารเสริมสุขภาพและการศึกษา , วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : บทบัญญัติการคุ้มกันสาธารณสุขและการตอบโต้การก่อการร้ายทางชีวภาพ , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 2 ฉบับ
  สิงคโปร์
  • สิงคโปร์ : SG: 6การขายอาหาร (Sale of Food Act 1973 Revised Edition 1985) , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ
  เกาหลีใต้
  • เกาหลีใต้ : KR-รัฐบัญญัติฉบับพิเศษเพื่อควบคุมการบริโภคอาหารของเด็ก , วันที่เผยแพร่ 1 ก.ย. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_การสุขาภิบาลอาหาร , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548

  ทั้งหมด 2 ฉบับ
  แอฟริกาใต้
  ทั้งหมด 1 ฉบับ
  ไทย
  ทั้งหมด 23 ฉบับ