FOOD LAW NEWS

  CLMV
  รายชื่อกฎหมายทั้งหมด
  สปป. ลาว ( ทั้งหมด 15 ฉบับ )
  • สปป. ลาว : การแสดงฉลากอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ มีนาคม 2552, วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : นโยบายแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 3 กุมภาพันธ์ 2552, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : กฎหมายอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 14 สิงหาคม 2547, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค   , เริ่มบังคับใช้ 30 กันยายน 2553, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : กฎหมายสุขอนามัย การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ   , เริ่มบังคับใช้ 27 สิงหาคม 2544, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : กฎหมายการเกษตร   , เริ่มบังคับใช้ 10 ตุลาคม 2541, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : กฎหมายการประมง   , เริ่มบังคับใช้ 7 กันยายน 2552, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : กฎหมายสัตว์ป่าและสัตว์น้ำ   , เริ่มบังคับใช้ 24 มีนาคม 2551, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : กฎหมายการผลิตปศุสัตว์และสิ่งที่เกี่ยวกับสัตว์   , เริ่มบังคับใช้ 25 มกราคม 2552, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : กฎหมายศุลกากร   , เริ่มบังคับใช้ 16 ตุลาคม 2537, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : ระเบียบ หลักการพื้นฐานในการใช้หลักสุขาภิบาล และ มาตรการทางเทคนิคสำหรับการบริหารจัดการความปลอดภัยอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 14 เมษายน 2552, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : ระเบียบ การควบคุมการผลิต การส่งออก-นำเข้าอาหารปลอดภัย   , เริ่มบังคับใช้ 12 พฤษภาคม 2549, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : ข้อตกลงในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับสุขภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานสวัสดิภาพผู้ปฏิบัติงาน   , เริ่มบังคับใช้ 9 กุมภาพันธ์ 2554, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : ข้อตกลงในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับการบริหารจัดการคุณภาพผลิตผล   , เริ่มบังคับใช้ 10 กุมภาพันธ์ 2554, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : LAO - ระบบภาษี (7 ส.ค. 50) , วันที่เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 15 ฉบับ