FOOD LAW NEWS

  หัวข้อสำคัญ : สารเคมีและจุลินทรีย์
  จีน
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: เกณฑ์จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 22 พฤศจิกายน 2564, วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: เกณฑ์จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 26 ส.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 2 ฉบับ
  ญี่ปุ่น
  • ญี่ปุ่น : เกณฑ์ด้านจุลินทรีย์ในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ
  ฟิลิปปินส์
  • ฟิลิปปินส์ : เกณฑ์ด้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับอาหารแปรรูป , วันที่เผยแพร่ 20 ก.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : ระเบียบแนวทางหารใช้โพรไบโอติก   , เริ่มบังคับใช้ ตุลาคม 2547, วันที่เผยแพร่ 22 เม.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  ทั้งหมด 2 ฉบับ
  สหภาพยุโรป
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 2073/2005 เกณฑ์จุลินทรีย์ของเชื้อ Salmonella ในเนื้อสัตว์เลื้อยคลาน (Reptile meat)   , เริ่มบังคับใช้ 7 มีนาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 26 มี.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 2073/2005 เกณฑ์จุลินทรีย์ในอาหาร โดยแก้ไขวิธีวิเคราะห์เชื้อ Listeria monocytogenese ในเมล็ดงอก และกระบวนการทางสุขอนามัยของน้ำผักและผลไม้ที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์   , เริ่มบังคับใช้ 27 กุมภาพันธ์ 2562, วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 200/2010, 517/2011, 200/2012 และ 1190/2012 สำหรับวิธีวิเคราะห์และสุ่มตัวอย่างเชื้อ Salmonella ในสัตว์ปีก   , เริ่มบังคับใช้ 9 มีนาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมระเบียบ Regulation 2073/2005 สำหรับเกณฑ์จุลินทรีย์ของ Campylobacter ในสินค้าไก่แปรรูป (Broiler carcases)   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2560, วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขภาคผนวก 2 ของ Regulation 854/2004 ในการควบคุมผลิตภัณฑ์จากสัตว์เพื่อการบริโภคของมนุษย์สำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำบางชนิด และแก้ไขภาคผนวก 1 ของ Regulation 2073/2005 ของเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาสำหรับอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2560, วันที่เผยแพร่ 21 ธ.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เกณฑ์ด้านจุลินทรีย์ในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2549, วันที่เผยแพร่ 14 ธ.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดปริมาณฮิสตามีนในผลิตภัณฑ์ประมง ตามภาคผนวก 1 ของ Regulation 2073/2005   , เริ่มบังคับใช้ 12 พฤศจิกายน 2556, วันที่เผยแพร่ 7 พ.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 2073/2005 ว่าด้วยเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาสำหรับผักงอก และข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างสำหรับเนื้อสัตว์ปีก   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 23 เม.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : EU: เพิ่มเติมเกณฑ์ด้าน จุลินทรีย์ของ Enterobacteriaceae และ Listeria monocytogenese ในอาหารบางชนิด , วันที่เผยแพร่ 18 พ.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 9 ฉบับ
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:ข้อบังคับทางด้านเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ
  สหรัฐอเมริกา
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการควบคุมเชื้อ Salmonella และ Campylobactor ในสัตว์ปีก   , เริ่มบังคับใช้ พฤษภาคม 2553, วันที่เผยแพร่ 1 ต.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ร่างข้อกำหนดเรื่องการควบคุมปริมาณเชื้อ Listeria monocytogenes ในอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค , วันที่เผยแพร่ 30 เม.ย. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 2 ฉบับ
  ออสเตรเลีย
  • ออสเตรเลีย : เกณฑ์ทางจุลชีววิทยาในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 7 กันยายน 2564, วันที่เผยแพร่ 5 ต.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : เกณฑ์ทางจุลชีววิทยาในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 2 ฉบับ
  อินโดนีเซีย
  • อินโดนีเซีย : ปริมาณการปนเปื้อนจุลินทรีย์และสารเคมีในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 28 ตุลาคม 2552, วันที่เผยแพร่ 20 ก.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ
  เมียนมาร์
  • เมียนมาร์ : ข้อกำหนดหลักเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาสำหรับสัตว์น้ำเปลือกแข็งและหอยปรุงสุก   , เริ่มบังคับใช้ 3 สิงหาคม 2541, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ
  เวียดนาม
  • เวียดนาม : กฎระเบียบสำหรับปริมาณการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ พฤษภาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 20 พ.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : ข้อบังคับขั้นตอนการควบคุมจุลินทรีย์ปนเปื้อนและสารเคมีตกค้างในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 6 มกราคม 2546, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 2 ฉบับ
  โคเด็กซ์
  • โคเด็กซ์ : การกำหนดและการใช้หลักเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาสำหรับอาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ
  ไต้หวัน
  • ไต้หวัน : มาตรฐานสุขาภิบาลสำหรับจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์น้ำแข็ง , วันที่เผยแพร่ 26 เม.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานสุขาภิบาลด้านเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารสำหรับทารก , วันที่เผยแพร่ 12 เม.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : เกณฑ์มาตรฐานเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 เม.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานเชื้อจุลินทรีย์   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2563, วันที่เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : เกณฑ์ด้านเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง   , เริ่มบังคับใช้ 20 สิงหาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 20 ม.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 5 ฉบับ