FOOD LAW NEWS

  หัวข้อสำคัญ :
  จีน
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: หลักเกณฑ์ทั่วไปของอาหารสูตรเฉพาะทางการแพทย์   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ
  สหรัฐอเมริกา
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: อาหารทางการแพทย์   , เริ่มบังคับใช้ พฤษภาคม 2560, วันที่เผยแพร่ 9 ก.พ. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ
  ออสเตรเลีย
  • ออสเตรเลีย : อาหารสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะทางการแพทย์   , เริ่มบังคับใช้ 13 เมษายน 2560, วันที่เผยแพร่ 7 พ.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ