FOOD LAW NEWS

     หัวข้อสำคัญ : บรรจุภัณฑ์
     จีน
     • จีน : CN: การใช้สารเจือปนในภาชนะอาหารและวัสดุบรรจุภัณฑ์   , เริ่มบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2549, วันที่เผยแพร่ 9 พ.ค. 2554

      สรุปสาระสำคัญ
     • จีน : China: ระเบียบด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 เม.ย. 2553

      สรุปสาระสำคัญ
     ทั้งหมด 2 ฉบับ
     ญี่ปุ่น
     • ญี่ปุ่น : JP: ข้อกำหนดและมาตรฐานสำหรับภาชนะบรรจุอาหาร , วันที่เผยแพร่ 13 ก.ย. 2553

      สรุปสาระสำคัญ
     • ญี่ปุ่น : JP: มาตรฐานกระป๋องโลหะสำหรับบรรจุอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ธ.ค. 2549

      สรุปสาระสำคัญ
     ทั้งหมด 2 ฉบับ
     บรูไน
     ทั้งหมด 1 ฉบับ
     สหภาพยุโรป
     • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและ บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 19 พฤษภาคม 2560, วันที่เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2560

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร (ฉบับที่ 3)   , เริ่มบังคับใช้ 14 กันยายน 2559, วันที่เผยแพร่ 2 ก.ย. 2559

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหภาพยุโรป : แก้ไข Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร (ฉบับที่ 2)   , เริ่มบังคับใช้ 26 กุมภาพันธ์ 2558, วันที่เผยแพร่ 25 ก.พ. 2558

      |   ต้นฉบับกฎหมาย
     • สหภาพยุโรป : แก้ไข Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 23 มีนาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 2 เม.ย. 2557

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหภาพยุโรป : EU: ข้อจำกัดการใช้สาร Bisphenol A (BPA) ในขวดนมพลาสติกสำหรับเด็ก , วันที่เผยแพร่ 7 เม.ย. 2554

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหภาพยุโรป : EU: วัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร , วันที่เผยแพร่ 4 ก.พ. 2554

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหภาพยุโรป : EU: วัสดุและบรรจุภัณฑ์ชนิด Active และ intelligent ที่ใช้สัมผัสอาหาร , วันที่เผยแพร่ 15 ก.ค. 2552

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหภาพยุโรป : EU: การรีไซเคิลวัสดุและอุปกรณ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหารและแก้ไขระเบียบ 2023/2006 , วันที่เผยแพร่ 30 เม.ย. 2551

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหภาพยุโรป : วัสดุและบรรจุภัณฑ์จากฟิล์มเซลลูโลสที่ใช้สัมผัสอาหาร , วันที่เผยแพร่ 21 ม.ค. 2551

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหภาพยุโรป : EU : การปฏิบัติที่ดีในการผลิตวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร , วันที่เผยแพร่ 21 ก.พ. 2550

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหภาพยุโรป : EU : ข้อจำกัดการใช้สารเคมีที่มีส่วนผสมของอีพ็อกซีในวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร , วันที่เผยแพร่ 22 ธ.ค. 2548

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหภาพยุโรป : EU : วัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร (ฉบับแก้ไข) , วันที่เผยแพร่ 10 พ.ย. 2548

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหภาพยุโรป : EU_วัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสัมผัสกับอาหาร , วันที่เผยแพร่ 1 ก.พ. 2548

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหภาพยุโรป : EU: ภาชนะบรรจุ , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

      สรุปสาระสำคัญ
     • สหภาพยุโรป : EU: บรรจุภัณฑ์ , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

      สรุปสาระสำคัญ
     ทั้งหมด 15 ฉบับ
     ฮ่องกง
     • ฮ่องกง : HK-ข้อกำหนดเรื่องบรรจุภัณฑ์อาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

      สรุปสาระสำคัญ
     ทั้งหมด 1 ฉบับ
     เมียนมาร์
     • เมียนมาร์ : ข้อกำหนดสำหรับบรรจุภัณฑ์   , เริ่มบังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2539, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

      สรุปสาระสำคัญ
     ทั้งหมด 1 ฉบับ
     แคนาดา
     • แคนาดา : CA: ข้อกำหนดสำหรับภาชนะบรรจุอาหาร , วันที่เผยแพร่ 2 ส.ค. 2554

      สรุปสาระสำคัญ
     ทั้งหมด 1 ฉบับ