FOOD LAW NEWS

  หัวข้อสำคัญ : บรรจุภัณฑ์
  จีน
  • จีน : CN: การใช้สารเจือปนในภาชนะอาหารและวัสดุบรรจุภัณฑ์   , เริ่มบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2549, วันที่เผยแพร่ 9 พ.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: ระเบียบด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 เม.ย. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 2 ฉบับ
  ญี่ปุ่น
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานภาชนะบรรจุอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2562, วันที่เผยแพร่ 2 ม.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ข้อกำหนดและมาตรฐานสำหรับภาชนะบรรจุอาหาร , วันที่เผยแพร่ 13 ก.ย. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 2 ฉบับ
  บรูไน
  ทั้งหมด 1 ฉบับ
  สหภาพยุโรป
  • สหภาพยุโรป : ข้อกำหนดการทำเครื่องหมายที่สอดคล้องกันสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวที่ระบุไว้ในภาคผนวก Part D ของ Directive 2019/904 ในการลดผลกระทบของผลิตภัณฑ์พลาสติกบางชนิดที่มีต่อสิ่งแวดล้อม   , เริ่มบังคับใช้ 3 กรกฎาคม 2564, วันที่เผยแพร่ 10 มี.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 22 กันยายน 2563, วันที่เผยแพร่ 6 พ.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 30 มกราคม 2562, วันที่เผยแพร่ 6 มี.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : การใช้ Bisphenol A เป็นสารเคลือบ ตามระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 6 กันยายน 2561, วันที่เผยแพร่ 14 มี.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 8 กุมภาพันธ์ 2561, วันที่เผยแพร่ 21 ก.พ. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและ บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 19 พฤษภาคม 2560, วันที่เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร (ฉบับที่ 3)   , เริ่มบังคับใช้ 14 กันยายน 2559, วันที่เผยแพร่ 2 ก.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไข Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร (ฉบับที่ 2)   , เริ่มบังคับใช้ 26 กุมภาพันธ์ 2558, วันที่เผยแพร่ 25 ก.พ. 2558

   |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : แก้ไข Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 23 มีนาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 2 เม.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: ข้อจำกัดการใช้สาร Bisphenol A (BPA) ในขวดนมพลาสติกสำหรับเด็ก , วันที่เผยแพร่ 7 เม.ย. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: วัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร , วันที่เผยแพร่ 4 ก.พ. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: วัสดุและบรรจุภัณฑ์ชนิด Active และ intelligent ที่ใช้สัมผัสอาหาร , วันที่เผยแพร่ 15 ก.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: การรีไซเคิลวัสดุและอุปกรณ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหารและแก้ไขระเบียบ 2023/2006 , วันที่เผยแพร่ 30 เม.ย. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : วัสดุและบรรจุภัณฑ์จากฟิล์มเซลลูโลสที่ใช้สัมผัสอาหาร , วันที่เผยแพร่ 21 ม.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU : การปฏิบัติที่ดีในการผลิตวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร , วันที่เผยแพร่ 21 ก.พ. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU : ข้อจำกัดการใช้สารเคมีที่มีส่วนผสมของอีพ็อกซีในวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร , วันที่เผยแพร่ 22 ธ.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU : วัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร (ฉบับแก้ไข) , วันที่เผยแพร่ 10 พ.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU_วัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสัมผัสกับอาหาร , วันที่เผยแพร่ 1 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: ภาชนะบรรจุ , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: บรรจุภัณฑ์ , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 20 ฉบับ
  ฮ่องกง
  • ฮ่องกง : HK-ข้อกำหนดเรื่องบรรจุภัณฑ์อาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ
  เมียนมาร์
  • เมียนมาร์ : ข้อกำหนดสำหรับบรรจุภัณฑ์   , เริ่มบังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2539, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ
  แคนาดา
  • แคนาดา : CA: ข้อกำหนดสำหรับภาชนะบรรจุอาหาร , วันที่เผยแพร่ 2 ส.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ
  ไต้หวัน
  • ไต้หวัน : มาตรฐานสุขาภิบาลสำหรับอุปกรณ์ประกอบอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ