FOOD LAW NEWS

หัวข้อสำคัญ : บรรจุภัณฑ์
จีน
 • จีน : CN: การใช้สารเจือปนในภาชนะอาหารและวัสดุบรรจุภัณฑ์   , เริ่มบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2549, วันที่เผยแพร่ 9 พ.ค. 2554

  สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: ระเบียบด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 เม.ย. 2553

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 2 ฉบับ
ญี่ปุ่น
 • ญี่ปุ่น : JP: ข้อกำหนดและมาตรฐานสำหรับภาชนะบรรจุอาหาร , วันที่เผยแพร่ 13 ก.ย. 2553

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: มาตรฐานกระป๋องโลหะสำหรับบรรจุอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ธ.ค. 2549

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 2 ฉบับ
บรูไน
ทั้งหมด 1 ฉบับ
สหภาพยุโรป
 • สหภาพยุโรป : การใช้ Bisphenol A เป็นสารเคลือบ ตามระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 6 กันยายน 2561, วันที่เผยแพร่ 14 มี.ค. 2561

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 8 กุมภาพันธ์ 2561, วันที่เผยแพร่ 21 ก.พ. 2561

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและ บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 19 พฤษภาคม 2560, วันที่เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2560

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร (ฉบับที่ 3)   , เริ่มบังคับใช้ 14 กันยายน 2559, วันที่เผยแพร่ 2 ก.ย. 2559

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : แก้ไข Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร (ฉบับที่ 2)   , เริ่มบังคับใช้ 26 กุมภาพันธ์ 2558, วันที่เผยแพร่ 25 ก.พ. 2558

  |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • สหภาพยุโรป : แก้ไข Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 23 มีนาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 2 เม.ย. 2557

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: ข้อจำกัดการใช้สาร Bisphenol A (BPA) ในขวดนมพลาสติกสำหรับเด็ก , วันที่เผยแพร่ 7 เม.ย. 2554

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: วัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร , วันที่เผยแพร่ 4 ก.พ. 2554

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: วัสดุและบรรจุภัณฑ์ชนิด Active และ intelligent ที่ใช้สัมผัสอาหาร , วันที่เผยแพร่ 15 ก.ค. 2552

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: การรีไซเคิลวัสดุและอุปกรณ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหารและแก้ไขระเบียบ 2023/2006 , วันที่เผยแพร่ 30 เม.ย. 2551

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : วัสดุและบรรจุภัณฑ์จากฟิล์มเซลลูโลสที่ใช้สัมผัสอาหาร , วันที่เผยแพร่ 21 ม.ค. 2551

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU : การปฏิบัติที่ดีในการผลิตวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร , วันที่เผยแพร่ 21 ก.พ. 2550

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU : ข้อจำกัดการใช้สารเคมีที่มีส่วนผสมของอีพ็อกซีในวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร , วันที่เผยแพร่ 22 ธ.ค. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU : วัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร (ฉบับแก้ไข) , วันที่เผยแพร่ 10 พ.ย. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU_วัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสัมผัสกับอาหาร , วันที่เผยแพร่ 1 ก.พ. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: ภาชนะบรรจุ , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: บรรจุภัณฑ์ , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 17 ฉบับ
ฮ่องกง
 • ฮ่องกง : HK-ข้อกำหนดเรื่องบรรจุภัณฑ์อาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 1 ฉบับ
เมียนมาร์
 • เมียนมาร์ : ข้อกำหนดสำหรับบรรจุภัณฑ์   , เริ่มบังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2539, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 1 ฉบับ
แคนาดา
 • แคนาดา : CA: ข้อกำหนดสำหรับภาชนะบรรจุอาหาร , วันที่เผยแพร่ 2 ส.ค. 2554

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 1 ฉบับ