FOOD LAW NEWS

  ลำดับขั้นกฎหมาย : มาตรฐานสินค้า (Standard)
  จีน
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: เกณฑ์จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 22 พฤศจิกายน 2564, วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: ปริมาณตกค้างสูงสุดของยาสัตว์ในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน 2563, วันที่เผยแพร่ 15 พ.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปรุงสุก   , เริ่มบังคับใช้ 23 มิถุนายน 2560, วันที่เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานน้ำมันพืช   , เริ่มบังคับใช้ 21 ธันวาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกสดและแช่แข็ง   , เริ่มบังคับใช้ 23 มิถุนายน 2560, วันที่เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานสารผสมสำหรับปรุงแต่งอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 21 ธันวาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 21 เม.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานซอสถั่วเหลือง   , เริ่มบังคับใช้ 21 ธันวาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 21 เม.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานการใช้สารเสริมทางโภชนาการในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2556, วันที่เผยแพร่ 4 เม.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: ปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 17 กันยายน 2560, วันที่เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ : ปริมาณสูงสุดของสารพิษจากเชื้อราในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 17 กันยายน 2560, วันที่เผยแพร่ 11 ต.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: ผลไม้แปรรูป   , เริ่มบังคับใช้ 23 มิถุนายน 2560, วันที่เผยแพร่ 21 ก.พ. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: อาหาร เพื่อสุขภาพ   , เริ่มบังคับใช้ 24 พฤษภาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 9 ส.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: หลักเกณฑ์ทั่วไปของอาหารสูตรเฉพาะทางการแพทย์   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: การใช้วัตถุเจือปนอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 24 พฤษภาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 18 ก.ย. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: ปริมาณตกค้างสูงสุดของสารกำจัดศัตรูพืชในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 3 ก.ย. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานทั่วไปสำหรับการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ   , เริ่มบังคับใช้ 20 เมษายน 2555, วันที่เผยแพร่ 19 ธ.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: การแสดงฉลากอาหารบรรจุหีบห่อเพื่อการบริโภคแบบพิเศษ   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 5 ก.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: เกณฑ์จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 26 ส.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานสุขอนามัย: ผักและผลไม้กระป๋อง   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2554, วันที่เผยแพร่ 21 ก.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร: นมผง   , เริ่มบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2553, วันที่เผยแพร่ 2 ก.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานสุขอนามัยสำหรับการผลิตเยลลี่   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2552, วันที่เผยแพร่ 16 พ.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานสุขอนามัยน้ำมันพืชสำหรับบริโภค   , เริ่มบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2548, วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • จีน : มาตรฐานการแสดงฉลากโภชนาการของอาหารบรรจุหีบห่อ   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2556, วันที่เผยแพร่ 19 ก.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • จีน : CN: อาหารกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 9 ม.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CN: การใช้สารเจือปนในภาชนะอาหารและวัสดุบรรจุภัณฑ์   , เริ่มบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2549, วันที่เผยแพร่ 9 พ.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CN: มาตรฐานอาหารเสริมบรรจุกระป๋องสำหรับทารกและเด็กเล็ก , วันที่เผยแพร่ 8 มี.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CN: มาตรฐานฉลากเครื่องดื่มแอลกอออล์ในภาชนะบรรจุ   , เริ่มบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2549, วันที่เผยแพร่ 5 ม.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CN: มาตรฐานครีม เนย และไขมันนมเข้มข้น , วันที่เผยแพร่ 17 ธ.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานนมดัดแปลง , วันที่เผยแพร่ 7 ต.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานสินค้าผักดอง   , เริ่มบังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Health Food) , วันที่เผยแพร่ 27 ม.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานแป้งสาลีทำแผ่นเกี๊ยว , วันที่เผยแพร่ 4 ธ.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานเกี๊ยวแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 27 ต.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CH : กำหนดปริมาณสารเมลามีนในผลิตภัณฑ์นม , วันที่เผยแพร่ 21 ต.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CH : ข้อกำหนดการนำเข้าผลไม้ (AQSIQ 2004 Decree 68) , วันที่เผยแพร่ 26 ม.ค. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China : มาตรฐานเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานเครื่องเทศ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานน้ำมันพืชบริสุทธิ์ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานน้ำมันปาล์มสำหรับบริโภค , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานน้ำตาลทรายแดง , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานน้ำตาลดิบ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : china: มาตรฐานขนมปังกรอบ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China : มาตรฐานคุกกี้ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China : มาตรฐานขนมปังอื่นๆ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China : มาตรฐานขนมปังฟู , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานขนมปังลักษณะเหนียว , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China : มาตรฐาน Instant noodles , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China : มาตรฐานสตาร์ช (starch) , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานถั่ว(Nut) , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานถั่วและธัญพืชที่ผ่านการฉายรังสี , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานผักดอง , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานเยลลี่ผลไม้ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานน้ำมะเขือเทศ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานผลไม้แห้ง , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานลำไยสด , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานลิ้นจี่กระป๋องในน้ำเชื่อม , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China : มาตรฐานลำไยกระป๋องในน้ำเชื่อม , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานสับปะรดกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานสับปะรดสด , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: ผักผลไม้สดที่ผ่านการฉายรังสี , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: คุณภาพของผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China : สุขอนามัยผักผลไม้กระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: การสุ่มตัวอย่างเนื้อสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China : เนื้อสัตว์ที่ผ่านการฉายรังสี , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: ไก่พะโล้กระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: Standard of Chinese Sausage , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานแฮมและไส้กรอก , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China : มาตรฐานน้ำมันหมู , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China : มาตรฐานเนื้อสุกรแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: Oyster and Mussel sauce Standard , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: Crab paste Standard , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: Shrimp sauce Standard , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: Fishgravy Standard , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานปู , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานปลา , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานสัตว์น้ำมีเปลือกแข็งพวกหอย , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานหอยนางรม , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานกุ้ง , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานหมึก , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China:การควบคุมสุขอนามัยและการวินิจฉัยคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: Classification of Canned Food , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 81 ฉบับ
  ญี่ปุ่น
  • ญี่ปุ่น : ปรับปรุงค่า MRLs ของสารเคมีทางการเกษตร สารเจือปนในอาหารสัตว์ และยาสัตว์ในอาหาร (ปรับปรุง 25 กุมภาพันธ์ 2565)   , เริ่มบังคับใช้ 25 กุมภาพันธ์ 2565, วันที่เผยแพร่ 9 มี.ค. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ปรับปรุงค่า MRLs ของสารเคมีทางการเกษตร สารเจือปนในอาหารสัตว์ และยาสัตว์ในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 17 ธันวาคม 2564, วันที่เผยแพร่ 7 ม.ค. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ปรับปรุงค่า MRLs ของสารเคมีทางการเกษตร สารเจือปนในอาหารสัตว์ และยาสัตว์ในอาหาร ปี2564   , เริ่มบังคับใช้ 29 พฤาภาคม 2549 (ปรับปรุงล่าสุด 27 พฤษภาคม 2564), วันที่เผยแพร่ 8 มิ.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานการใช้วัตถุเจือปนอาหาร, แยกตามกลุ่มหน้าที่ (ปรับปรุง 3 กุมภาพันธ์ 2564)   , เริ่มบังคับใช้ 3 กุมภาพันธ์ 2564, วันที่เผยแพร่ 18 มี.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานภาชนะบรรจุอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2562, วันที่เผยแพร่ 2 ม.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : คุณลักษณะและมาตรฐานอาหาร, วัตถุเจือปนอาหาร และอื่นๆ ภายใต้กฎหมายสุขาภิบาลอาหาร พ.ศ. 2553   , เริ่มบังคับใช้ เมษายน 2554, วันที่เผยแพร่ 11 มี.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรอาหารที่ผลิตโดยใช้เทคนิค DNA สายผสม (Recombination DNA Techniques) , วันที่เผยแพร่ 28 มี.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ข้อกำหนดและมาตรฐานสำหรับภาชนะบรรจุอาหาร , วันที่เผยแพร่ 13 ก.ย. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ , วันที่เผยแพร่ 10 ส.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับอาหารอินทรีย์แปรรูป , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานการแสดงฉลากอาหารสด , วันที่เผยแพร่ 30 เม.ย. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานการแสดงฉลากอาหารแปรรูป , วันที่เผยแพร่ 4 มี.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานผลไม้อบแห้ง (Dried fruit) , วันที่เผยแพร่ 31 ส.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานอาหารสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง (Canned ready to eat food) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง (Frozen ready to eat) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานน้ำมันพืช (Vegetable oil) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานเมล็ดพืชน้ำมัน (Oil seed) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานเมล็ดงา (Sesame seed) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบแห้ง (Dried cashew nut) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (Instant noodles) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง (Dried rice noodles) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานแป้งมันสำปะหลัง (Tapioca starch) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานแป้งข้าวเจ้า (Rice flour) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานข้าวเจ้า (Rice) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานมันฝรั่ง (Potato) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานมะม่วงสด (Fresh mango) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานน้ำผลไม้พร้อมดื่มและน้ำผลไม้เข้มข้นบรรจุภาชนะปิดสนิท , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานลิ้นจี่กระป๋อง (Canned Lychee) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานผลไม้แช่เยือกแข็ง (Frozen fruit) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง (Canned Mixed Fruit) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานสับปะรดกระป๋อง (Canned Pineapple) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานเห็ดแช่แข็ง (Frozen mushroom) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานข้าวโพดอ่อนกระป๋อง(Canned babycorn) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานถั่วแระแช่แข็ง(Frozen green soybean) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานเห็ดบรรจุกระป๋อง (Canned Mushroom) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานหน่อไม้ฝรั่งสด (Fresh Asparagus) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานไก่แปรรูปแช่แข็ง (Processed frozen chicken) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานเนื้อหมูแปรรูป (Processed Pork Standard) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานไก่แช่แข็ง (Frozen Chicken Standard) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานเนื้อปูกระป๋อง (Canned crab meat Standard) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานปูแช่แข็ง (Frozen Crab) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานเนื้อปลาบดแช่แข็ง (Frozen Minced fish Standard) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานไส้กรอกปลา แฮมปลา (Frozen fish sausage and Fish ham standard) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานกุ้งแช่แข็ง (Frozen shrimp Standard) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานปลาทั้งตัวและปลาแบบฟิลเลตแช่แข็ง (Frozen fish and Frozen fish fillet Standard) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานปลาหมึกแช่แข็ง (Frozen squid and Frozen Octopus Standard) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานนมและผลิตภัณฑ์นม และระดับปริมาณวัตถุเจือปนอาหารและสีผสมอาหารที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร(JETRO ,2003) , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 47 ฉบับ
  ฟิลิปปินส์
  • ฟิลิปปินส์ : การแสดงฉลากสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูป , วันที่เผยแพร่ 20 ก.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำปลา

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศ   , เริ่มบังคับใช้ 15 มกราคม 2518, วันที่เผยแพร่ 20 ส.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : ระเบียบข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ไส้กรอก   , เริ่มบังคับใช้ ธันวาคม 2514, วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  ทั้งหมด 4 ฉบับ
  มาเลเซีย
  ทั้งหมด 1 ฉบับ
  สหภาพยุโรป
  • สหภาพยุโรป : การรับขึ้นทะเบียน “ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” เป็นสินค้าที่ได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 6 มี.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขกฎเกณฑ์กลาง Directive 2011/112/EC ที่เกี่ยวข้องกับน้ำผลไม้และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันสำหรับบริโภค   , เริ่มบังคับใช้ 19 เม.ย. 55, วันที่เผยแพร่ 4 พ.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมรายชื่อของ Steviol glycosides เป็นวัตถุเจือปนอาหารในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2556, วันที่เผยแพร่ 5 มี.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : EU: มาตรฐานการเลี้ยงสุกร , วันที่เผยแพร่ 27 เม.ย. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: เส้นก๋วยเตี๋ยว , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: สุขอนามัยของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU : สุขอนามัยของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: สุขอนามัยของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกแปรรูป , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: สุขอนามัยของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU : สุขอนามัยของผลิตภัณฑ์อาหาร , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: สับปะรดกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: เนื้อปูกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: เนื้อไก่แช่แข็ง-แปรรูป , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: น้ำสับปะรด , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: น้ำผลไม้ , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: ทูน่ากระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: เงื่อนไขพิเศษเกี่ยวกับการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: ข้าวสารบรรจุถุง , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: ข้าวกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU:กุ้งแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: กระบวนการนิติบัญญัติของสหภาพยุโรป , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 21 ฉบับ
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง(Canned Fruit Cocktail) , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์มะเขือเทศกระป๋อง(Canned Tomatoes) , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำมะม่วง และน้ำมะม่วงผสมเนื้อ(Mango Juice & Mango Nectar) , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายขาว(White Sugar) , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์ถั่วแขกแช่แข็ง(Frozen Green Beans) , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์ถั่วแช่แข็ง(Frozen Peas) , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผักดอง(Pickles) , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มบริโภค(Edible Palm Oil) , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : ๊UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไก่แช่เย็น(Chilled Chicken) , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์ปลาแช่เย็น(Chilled Fish) , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 11 ฉบับ
  สหรัฐอเมริกา
  • สหรัฐอเมริกา : รับรองการฉายรังสีผักกาดแก้วสดและผักโขมสด , วันที่เผยแพร่ 8 ก.ย. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ระเบียบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมสำหรับเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ระเบียบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำผักผลไม้ , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำถามคำตอบ กฎระเบียบ HACCP สำหรับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คู่มืออันตรายในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ และการควบคุมของ FDA (FDA Fish and Fishery Products Hazard and Control Guidance) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมสำหรับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ (Hazard Analysis and Critical Control Points) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การสุขาภิบาลสำหรับสถานประกอบการแปรรูปเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : อาหารที่มีความเป็นกรดต่ำบรรจุในภาชนะปิดสนิทที่แปรรูปด้วยความร้อน (Thermally Processed Low-Acid foods Packaged in Hermetically Sealed Containers) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : อาหารที่ทำให้เป็นกรด (Acidified Foods) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : หลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice : GMP) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : สรุปมาตรฐานอาหารบังคับของ FDA , วันที่เผยแพร่ 13 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง(21 CFR 161.190) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานกุ้งดิบชุบแป้งเคลือบขนมปังป่นแช่แข็ง(21 CFR 161.175-161.176) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานกุ้งในของเหลวบรรจุในภาชนะใสหรือทึบแสงที่ปิดสนิทกันอากาศ(21 CFR 161.173) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานปลาแปซิฟิคแซลมอนบรรจุกระป๋อง (21 CFR 161.170) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานหอยนางรมบรรจุกระป๋อง (21 CFR 161.145) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานถั่วพีแช่แข็ง (21 CFR 158.170) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานน้ำมะเขือเทศ (21 CFR 156.145) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานเห็ดบรรจุกระป๋อง (21 CFR 155.201) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานผักบางชนิดบรรจุกระป๋อง (21 CFR 155.200) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานซอสมะเขือเทศ (21 CFR 155.194) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานมะเขือเทศเข้มข้น (21 CFR 155.191) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานมะเขือเทศบรรจุกระป๋อง (21 CFR 155.190) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานถั่วพีบรรจุกระป๋อง (21 CFR 155.170) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานข้าวโพดบรรจุกระป๋อง (21 CFR 155.130) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานถั่วกรีนและถั่วแว๊กบรรจุกระป๋อง(21 CFR 155.120) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : สับปะรดบรรจุกระป๋องที่ใช้สารให้ความหวานสังเคราะห์(21 CFR 145.181) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานน้ำสับปะรด (21 CFR 146.185) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานสับปะรดบรรจุกระป๋อง(21 CFR 145.180) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 29 ฉบับ
  สิงคโปร์
  • สิงคโปร์ : SG:ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ(Others Foods) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG:ผลิตภัณฑ์อาหารวัตถุประสงค์พิเศษ(Special purpose foods) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG:ซอส น้ำส้มสายชู และเครื่องชูรส(Sauce Vinegar & Relishes) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG:น้ำผลไม้และคอร์เดียล(Fruit juices & Fruit cordials) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG:ผลิตภัณฑ์น้ำตาล ขนมหวาน(Sugar & Confectioneries) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG:ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก(Meat & Poultry Products) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG: เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส(Spices & Condiments) , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG: เกลือ(Salt) , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG:เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์(์Non-alcoholic Drinks , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG: แยม(Jams) , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG: ชา กาแฟ และโกโก้(Tea Coffee & CoCoa) , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG: ผลิตภัณฑ์ประมง(Fishery Products) , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG: ข้าว(Rice) , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG:แป้ง ผลิตภัณฑ์ขนมอบ และผลิตภัณฑ์ธัญพืช(Flour Bakery & Cereal Products) , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 14 ฉบับ
  ออสเตรเลีย
  • ออสเตรเลีย : บัญชีแนบท้ายมาตรฐานลำดับที่ 9 การระบุคำแนะนำภาคบังคับ   , เริ่มบังคับใช้ 25 กุมภาพันธ์ 2564, วันที่เผยแพร่ 15 มี.ค. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : บัญชีแนบท้ายมาตรฐานลำดับที่ 2 หน่วยของการวัด   , เริ่มบังคับใช้ 3 มิถุนายน 2564, วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : บัญชีแนบท้ายมาตรฐานลำดับที่ 1 ปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน ปริมาณอาหารในแต่ละวันที่ปลอดภัยและเพียงพอโดยประมาณ   , เริ่มบังคับใช้ 29 พฤศจิกายน 2561, วันที่เผยแพร่ 14 ม.ค. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : บัญชีแนบท้ายมาตรฐานลำดับที่ 13 ข้อกำหนดการแสดงข้อมูลโภชนาการ สำหรับบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก , วันที่เผยแพร่ 16 ธ.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ปรับปรุง Schedule 19 ของมาตรฐานสารปนเปื้อนและสารพิษตามธรรมชาติ   , เริ่มบังคับใช้ 12 กรกฎาคม 2564, วันที่เผยแพร่ 19 พ.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : มาตรฐาน 1.2.4 ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล การระบุส่วนผสม , วันที่เผยแพร่ 15 พ.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ปรับปรุง Schedule 20 ของมาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรและทางปศุสัตว์   , เริ่มบังคับใช้ 18 ตุลาคม 2564, วันที่เผยแพร่ 21 ต.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : บัญชีแนบท้ายมาตรฐาน อาหารใหม่ที่ได้รับอนุญาต   , เริ่มบังคับใช้ 30 มิถุยายน 2564, วันที่เผยแพร่ 15 ต.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : เกณฑ์ทางจุลชีววิทยาในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 7 กันยายน 2564, วันที่เผยแพร่ 5 ต.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : มาตรฐาน 1.5.3 การฉายรังสีของอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 30 มีนาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 21 พ.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล - การแสดงคำเตือนและคำแนะนำ   , เริ่มบังคับใช้ 9 มีนาคม 2564, วันที่เผยแพร่ 7 พ.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : มาตรฐาน 1.1.2 คำจำกัดความที่ใช้ในระบบกฎหมายอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 5 มีนาคม 2564, วันที่เผยแพร่ 19 เม.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : มาตรฐาน 1.1.1 โครงสร้างของกฎหมายและข้อกำหนดทั่วไป   , เริ่มบังคับใช้ 5 มีนาคม 2564, วันที่เผยแพร่ 9 เม.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดสำหรับฉลากอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 18 สิงหาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : การแสดงฉลากอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์   , เริ่มบังคับใช้ 17 สิงหาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 9 ก.พ. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : มาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรและทางปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2 มิถุนายน 2563)   , เริ่มบังคับใช้ 2 มิถุนายน 2563, วันที่เผยแพร่ 22 มิ.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : มาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 5 กุมภาพันธ์ 2562, วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : มาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรและทางปศุสัตว์ ปรับปรุง Schedule 21   , เริ่มบังคับใช้ 14 ธันวาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 17 ม.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ยกเลิกมาตรฐาน 1.2.11 ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การแสดงฉลากประเทศแหล่งกำเนิด   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 25 มิ.ย. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อห้ามและข้อจำกัดสำหรับพืชและเห็ดรา   , เริ่มบังคับใช้ 12 พฤศจิกายน 2560, วันที่เผยแพร่ 8 ม.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : สารช่วยในกระบวนการผลิต   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 7 ธ.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : อาหารสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะทางการแพทย์   , เริ่มบังคับใช้ 13 เมษายน 2560, วันที่เผยแพร่ 7 พ.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : สารปนเปื้อนและสารพิษตามธรรมชาติ   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 30 ต.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : วิตามินและแร่ธาตุในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 13 เมษายน 2560, วันที่เผยแพร่ 9 ต.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : เกณฑ์ทางจุลชีววิทยาในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูลโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ 13 เมษายน 2560, วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : มาตรฐานอาหารใหม่   , เริ่มบังคับใช้ 13 เมษายน 2560, วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การแสดงฉลากประเทศแหล่งกำเนิด   , เริ่มบังคับใช้ 1 กันยายน 2559, วันที่เผยแพร่ 18 ก.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การแสดงส่วนผสมและส่วนประกอบของอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 27 มิ.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การบ่งชี้อาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 27 มิ.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การแสดงวิธีใช้และการเก็บรักษา   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล - การแสดงรายการส่วนผสม   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 23 พ.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การแสดงวันที่ของอาหารที่วางจำหน่าย   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 23 พ.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : โครงสร้างมาตรฐานอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดกระบวนการผลิต   , เริ่มบังคับใช้ 31 กรกฎาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 19 ม.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 35 ฉบับ
  อินเดีย
  • อินเดีย : มาตรฐานฉลากและการรับรองอาหารอินทรีย์   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2563

  • อินเดีย : มาตรฐานสารปนเปื้อน สารพิษ และสารตกค้าง   , เริ่มบังคับใช้ 5 สิงหาคม 2554, วันที่เผยแพร่ 12 พ.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 2 ฉบับ
  ฮ่องกง
  • ฮ่องกง : HK-ข้อกำหนดมาตรฐานองค์ประกอบเฉพาะชนิดอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-อาหารจีเอ็มในฮ่องกง , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของฮ่องกง , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-มาตรการควบคุมความปลอดภัยอาหารในฮ่องกง , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ระเบียบการนำเข้านมผง , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ระเบียบการนำเข้าน้ำนมและเครื่องดื่มนม , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ระบียบการนำเข้าขนมหวานแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ระเบียบการนำเข้าข้าว , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ระเบียบการนำเข้าเนื้อสัตว์ป่าและเนื้อสัตว์ต้องห้าม , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ระเบียบการนำเข้าเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกแช่เย็นหรือแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ระเบียบการนำเข้าสัตว์มีชีวิต , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ระเบียบการนำเข้าพืช , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ระเบียบการนำเข้าอาหารและผลิตภัณฑ์สัตว์ทะเล , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 13 ฉบับ
  เกาหลีใต้
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยีสต์ , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเวย์ , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานน้ำส้มสายชู , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานมะเขือเทศเคตซัป , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานหวานเย็น , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากไขปลา , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเครื่องเทศและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานซอสถั่วเหลือง , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานสาหร่ายแผ่นใหญ่ปรุงรส , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตฐานซอส , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์โรยัลเจลลี , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์สกัดจากโพรพอลิส , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่มีแบคทัเรียที่สร้างกรดแลคติก , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่มีคลอโรฟิลล์ , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนมแปรรูป , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเนยแข็งแปรรูป , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากเกสรดอกไม้ , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์ออกตาโคซานอล , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์เสริมโภขนาการ , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเนยแข็งธรรมชาติ , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนมผง , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์มิวโคโพลีแซคคาไรด์โปรตีน , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเครื่องแกงผสม , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนมสูตรอื่นสำหรับเด็กและทารก , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานสูตรนม , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานครีมนม , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนม , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานโคจิถั่วเหลืองแบบเกาหลี , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานอาหารทดแทน , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนมไขมันต่ำ , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์เลซิธิน , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานแลคโตส , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานซอสถั่วเหลืองแบบเกาหลี , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานถั่วเหลืองหมักแบบเกาหลี , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเต้าเจี้ยวแบบเกาหลี , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเครื่องพริกแบบเกาหลี , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานอาหารแห้งสำเร็จรูป , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนมสูตรสำหรับทารก , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์สารสกัด , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานชีสเทียม , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผงไอศกรีม , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานไอศกรีมผสม , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานไอศกรีม , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์โปรตีนนมไฮโดรไลเสส , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนมที่ไฮโดรไลซ์แลคโตส , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานพริกป่นและพริกป่นหยาบ , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานอาหารต้มสุกแข็ง , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดองุ่น , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนมแพะ , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากหน่ออ่อน , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์กรดแกมมาไลโนเลนิก , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้ป่วย , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนมสูตรตามการเจริญเติตโต , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานน้ำมันให้กลิ่นรส , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์สกัดจากพืชที่หมักดอง , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนมหมัก , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์เอนไซม์ , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่มีกรดอีโคซาเพนเทอิก , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำมันปลาไหลทะเล , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานน้ำแข็งที่รับประทานได้ , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานน้ำซอสราด , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารทอด , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเครื่องแกง , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเกลือผลึกและแปรรูป , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนมข้น , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเทศผสม , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไคโตซาน , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเต้าเจี้ยวดำแบบจีน , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานแคปซูล , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานบัตเตอร์มิลค์ , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานบัตเตอร์ , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์เบต้า_แคโรทีน , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนมสูตรเมล็ดธัญพืชสำหรับเด็กและทารก , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์ Alkoxyglycerol , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเล , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานกลูโคส , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเครื่องดื่มผลไม้หรือผัก , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานปลาหมึกแช่แข็งแบบเร็วของโคเด็กส์ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานกุ้งก้ามกรามแช่แข็งแบบเร็วของโคเด็กซ์ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานไวน์ใส , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานหมากฝรั่ง , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานช็อกโกแลต , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเครื่องดื่มคาร์บอเนต , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานปลาทูน่าในน้ำมันบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานขนมหวานแห้ง , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานขนมปังหรือเค้กข้าว , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานบรั่นดี , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเครื่องดื่มผง , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานผลิตภัณฑ์เบียร์ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไขวัว , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานผลิตภัณฑ์เต้าหู้ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานผลิตภัณฑ์เบคอน , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานวิสกี้ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานครีมจากพืช , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานไวน์ขุ่น , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานทอฟฟี่ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานน้ำตาล , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานน้ำเชื่อมน้ำตาล , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานชาผง , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานชาจุ่ม , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานเจลจากสตาร์ช , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานสตาร์ช , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานนมถั่วเหลือง , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานโซจู , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานที่ได้รับการถนอมรักษา , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานไขสุกร , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานอาหารทะเลดองและหมัก , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานถั่วลิสงและถั่ว , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานอาหารบรรจุ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานโอลิโก-แซคคาไรด์ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานก๋วยเตี๋ยว , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลั่นอย่างอื่น , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานเห็ด , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานเครื่องดื่มอย่างอื่น , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างอื่น , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานไวน์ที่เป็นยา , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานเนื้อ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานมายองเนส , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานสุราอย่างแรง , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานกิมจิ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานสกัดจากผลแอปริคอตญี่ปุ่น , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานน้ำผึ้ง , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานแยม , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานไวน์ผลไม้ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานชาผลไม้ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานผลไม้และผักอื่นๆ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานฟรุคโตส , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานเนื้อปลาและผลิตภัณฑ์เนื้อปลา , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานเครื่องดื่มหมัก , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานชาสกัด , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานไข่ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานน้ำมันและไขมันบริโภค , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานสัตว์น้ำจำพวกมีเปลือกและเนื้อปลาแห้ง , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานเดกซ์ตริน , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานลูกกวาด , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานเนื้อปูต้มบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานข้าวโพดสำหรับข้าวโพดคั่ว , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานกาแฟ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานกุ้งหรือกุ้งนางแช่แข็งของโคเด็กซ์ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานกุ้งและกุ้งนางกระป๋องของโคเด็กซ์ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานโกโก้ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 142 ฉบับ
  เวียดนาม
  • เวียดนาม : มาตรฐานเนื้อปลาสวายแช่แข็ง

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : มาตรฐานปูตัดแต่งแช่เยือกแข็ง , วันที่เผยแพร่ 20 ส.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : มาตรฐานปลาหมึกสดพร้อมรับประทานแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 20 ก.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : VN - เกณฑ์ความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Criteria) , วันที่เผยแพร่ 12 ก.ย. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 4 ฉบับ
  แคนาดา
  • แคนาดา : ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 30 ส.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ
  แอฟริกาใต้
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานไอศกรีม , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานอาหารอุดมด้วยข้าวโพด , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานอาหารอินทรีย์ , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานอาหารสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานอาหารดัดแปรพันธุกรรม , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานและข้อบังคับเกี่ยวกับผักสด , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานและข้อบังคับเกี่ยวกับผลไม้สด , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานและข้อบังคับเกี่ยวกับผลไม้แช่เยือกแข็ง , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานและข้อบังคับเกี่ยวกับน้ำผลไม้และน้ำผลไม้ผสม , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานและข้อกหนดสำหรับผักแห้ง , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับผักบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับผักแช่เยือกแข็ง , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับผลไม้แห้ง , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานแยม-เจลลี่-และมาร์มาเลด , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานเมล็ดทานตะวัน , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานมายองเนสและน้ำสลัด , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานภาชนะบรรจุอาหารและน้ำ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานผลิตภัณฑ์พาสต้าบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานแป้งมันสำปะหลัง , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 3 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่เยือกแข็ง , วันที่เผยแพร่ 3 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานเนื้อสัตว์ปีก , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานเนื้อสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานน้ำแร่ธรรมชาติ , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานน้ำตาลทรายและน้ำตาลไอซิ่ง , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานนมและผลิตภัณฑ์นม , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานถั่ว , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานซอสมะเขือเทศบรรจุขวด , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานชา , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานเจลาตินที่บริโภคได้ , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานไข่ , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานข้าวฟ่าง , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานข้าว , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานโกโก้ , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานกุ้งก้ามกรามและผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามแช่เยือกแข็ง , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานกาแฟ , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานกระเทียม , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_บทบัญญัติสุขภาพสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_ข้อบังคับอื่นๆเกี่ยวกับน้ำตาล , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_ข้อกำหนดอื่นๆเกี่ยวกับอาหารทะเล , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานและข้อบังคับเกี่ยวกับผลไม้บรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_ไก่แช่เย็นแช่เยือกแข็ง_และเนื้อแช่เย็น_เนื้อแช่เยือกแข็ง , วันที่เผยแพร่ 31 ม.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 46 ฉบับ
  โคเด็กซ์
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานแป้งสาลี , วันที่เผยแพร่ 12 พ.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานควินัว (Quinoa) , วันที่เผยแพร่ 12 มี.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานหน่อไม้บรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 ก.พ. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเต้าเจี้ยวหมัก (เอเชีย) , วันที่เผยแพร่ 12 ก.พ. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐาน (ภูมิภาค) สำหรับซอสพริก   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2563, วันที่เผยแพร่ 22 ธ.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานอาหารฉายรังสี , วันที่เผยแพร่ 11 ธ.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์นมไขมันเต็ม , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานนมข้น , วันที่เผยแพร่ 3 พ.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานนมข้นหวาน , วันที่เผยแพร่ 28 ก.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำตาล , วันที่เผยแพร่ 21 ก.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับน้ำดื่มบรรจุขวด/บรรจุภัณฑ์(นอกเหนือจากน้ำแร่ธรรมชาติ) , วันที่เผยแพร่ 26 ส.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานนมผงและครีมผง , วันที่เผยแพร่ 12 ส.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ (ปรับปรุงใหม่ปี 2561)   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2561, วันที่เผยแพร่ 15 ก.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสำหรับน้ำผึ้ง   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2562, วันที่เผยแพร่ 19 พ.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานข้าว   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2562, วันที่เผยแพร่ 26 มี.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานแป้งมันสำปะหลังสำหรับบริโภค   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2562, วันที่เผยแพร่ 26 มี.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2562, วันที่เผยแพร่ 7 ม.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว (ประเภทของเหลว) , วันที่เผยแพร่ 12 พ.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์โปรตีนถั่วเหลือง   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2562, วันที่เผยแพร่ 6 พ.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสำหรับชื่อน้ำมันพืช   , เริ่มบังคับใช้ กรกฎาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำมันและไขมันสำหรับบริโภคชนิดอื่นๆ ที่ยังไม่มีกำหนดเป็นมาตรฐานเฉพาะ   , เริ่มบังคับใช้ กรกฎาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 17 ก.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำแร่ธรรมชาติ   , เริ่มบังคับใช้ กรกฎาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 16 ก.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเส้นก๋วยเตี๋ยวและเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป   , เริ่มบังคับใช้ กรกฎาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 5 ก.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับสารปนเปื้อนและสารพิษในอาหารและอาหารสัตว์, ปรับปรุงปี 2562   , เริ่มบังคับใช้ กรกฎาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 26 ส.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับวัตถุเจือปนอาหาร ปรับปรุงปี 2562   , เริ่มบังคับใช้ กรกฎาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 16 ส.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานแครกเกอร์จากสัตว์น้ำ, ปลาน้ำจืด และสัตว์น้ำเปลือกแข็งต่างๆ   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2561, วันที่เผยแพร่ 17 ม.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำปลา   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2561, วันที่เผยแพร่ 10 ก.ย. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสำหรับผักและผลไม้ดอง   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2560, วันที่เผยแพร่ 25 มิ.ย. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐาน (ภูมิภาค) สำหรับผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองไม่ผ่านการหมัก   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2560, วันที่เผยแพร่ 7 ธ.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานข้าวเกรียบจากปลาและสัตว์จำพวก ครัสเตเชียน   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2559, วันที่เผยแพร่ 31 มี.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปในการแสดงฉลากของวัตถุเจือปนอาหารเมื่อวางจำหน่ายในท้องตลาด   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2560, วันที่เผยแพร่ 12 ม.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานอาหารสำหรับผู้ที่แพ้กลูเต็น   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2558, วันที่เผยแพร่ 16 มิ.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานนมผงและครีมผง   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2559, วันที่เผยแพร่ 6 ก.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ปริมาณตกค้างสูงสุด (MRLs) และปริมาณแนะนำสำหรับการจัดการความเสี่ยง(RMRs) สำหรับยาสัตว์ (Veterinary Drugs) ตกค้างในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ ก.ค. 2557, วันที่เผยแพร่ 25 มิ.ย. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเต้าเจี้ยว   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2556, วันที่เผยแพร่ 13 มี.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานไขมันนม   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2553, วันที่เผยแพร่ 23 พ.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานนมข้นหวาน   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2553, วันที่เผยแพร่ 7 พ.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสำหรับชื่อไขมันสัตว์   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2555, วันที่เผยแพร่ 9 ม.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • โคเด็กซ์ : แป้งสาคูสำหรับบริโภค   , เริ่มบังคับใช้ ปี 2554, วันที่เผยแพร่ 27 ส.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • โคเด็กซ์ : หลักเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับอาหารบรรจุเสร็จแช่เย็นเพื่อยืดอายุการเก็บ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับเครื่องเทศและพืชที่มีกลิ่นหอมและแห้ง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับอาหารแปรรูปในสภาพปลอดเชื้อบรรจุเสร็จที่มีความเป็นกรดต่ำ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับการควบคุมการใช้ยาสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำและอาหารกระป๋องที่ปรับสภาพให้มีความเป็นกรดต่ำ (ส่วนที่ 4) , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำและอาหารกระป๋องที่ปรับสภาพให้มีความเป็นกรดต่ำ (ส่วนที่ 3) , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำและอาหารกระป๋องที่ปรับสภาพให้มีความเป็นกรดต่ำ (ส่วนที่ 2) , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำและอาหารกระป๋องที่ปรับสภาพให้มีความเป็นกรดต่ำ (ส่วนที่ 1) , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปเรื่องฉลากและการกล่าวอ้างสำหรับอาหารบรรจุเสร็จที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับอาหารฉายรังสี , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับอาหารทารกและเด็ก , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับมะพร้าวแห้ง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานกลูเทนข้าวสาลี , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานลูกกวาดที่ผลิตจากเนยโกโก้ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเนยโกโก้ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานอาหารทารกกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : แนวทางการปฏิบัติทั่วไปสำหรับการใช้คำว่า ฮาลาล , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับผลิตภัณฑ์จากไข่ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับการแปรรูปสัตว์ปีก , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีกแปรรูป , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานโยเกิร์ตปรุงแต่งและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านความร้อนหลังการหมัก , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานโยเกิร์ตและโยเกิร์ตชนิดหวาน , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานนมข้นไม่หวาน , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์มันเนย , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านการบรรจุหีบห่อและการขนส่งผักและผลไม้เมืองร้อนสด , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับผักและผลไม้แห้ง รวมทั้งเห็ดที่รับประทานได้ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะของผลไม้แห้ง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะของผักและผลไม้กระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : คู่มือการปฏิบัติสำหรับน้ำผลไม้รวม Nectar , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : คู่มือการปฏิบัติสำหรับน้ำผลไม้รวม , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานลำไย , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานขิง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานฝรั่ง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานส้มโอ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานกล้วย , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานมังคุด , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานลิ้นจี่ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานข้าวโพดฝักอ่อน , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานมะเฟือง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานมะม่วง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานมะละกอ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสับปะรด , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับน้ำผัก , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับน้ำผลไม้ที่เตรียมโดยกรรมวิธีทางกายภาพ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับน้ำผลไม้ Nectar ที่เตรียมโดยกรรมวิธีทางกายภาพ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานมะม่วงกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำมะม่วงโดยกรรมวิธีทางกายภาพ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำฝรั่งโดยกรรมวิธีทางกายภาพ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำสับปะรดเข้มข้นที่เติมวัตถุกันเสีย , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานแตงกวาดอง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสลัดผลไม้เมืองร้อนกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำสับปะรดโดยกรรมวิธีทางกายภาพ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานแยม หรือ ผลไม้กวน และเยลลี่ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานผลไม้รวมกระป๋อง หรือ ผลไม้ Cocktail กระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำส้มเข้มข้นโดยกรรมวิธีทางกายภาพ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเม็ดถั่วลันเตากระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานมะเขือเทศแปรรูปที่ทำให้เข้มข้น , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานหน่อไม้ฝรั่งกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเห็ดกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำมะเขือเทศโดยกรรมวิธีทางกายภาพ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำส้มโดยกรรมวิธีทางกายภาพ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสับปะรดกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานข้าวโพดหวานกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานมะเขือเทศกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับปลาหมึก , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำชุบแป้งและขนมปังแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับปู , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับปลาบดที่เตรียมจากเครื่องจักร , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับปลาเค็ม , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับปลารมควัน , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับหอย , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับกุ้ง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับปลาแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับปลากระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานปลาหมึกแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปเนื้อปลาฟิลเลตแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเนื้อปลาชิ้นยาวแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเนื้อปลาสดแช่แข็ง เนื้อปลาฟิลเลต และเนื้อปลาบด , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานกุ้งแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเนื้อปูกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานปลาทูน่าและปลาโบนิโตกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานกุ้งกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานปลาซาร์ดีนกระป๋องและผลิตภัณฑ์ , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 122 ฉบับ
  ไต้หวัน
  • ไต้หวัน : มาตรฐานสุขาภิบาลสำหรับอุปกรณ์ประกอบอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานการสุขาภิบาลสำหรับสีกินได้จากธรรมชาติ , วันที่เผยแพร่ 19 ก.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานสุขาภิบาลสำหรับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้ในการผลิตอาหาร , วันที่เผยแพร่ 12 ส.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : กฎระเบียบว่าด้วยการจำกัดการใช้ฝักคูน (Cassia fistula L.)   , เริ่มบังคับใช้ 12 พฤษภาคม 2564, วันที่เผยแพร่ 26 ก.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ข้อจำกัดการใช้และข้อกำหนดในการติดฉลากของใบกัวยูซา (Ilex guayusa)   , เริ่มบังคับใช้ 4 กุมภาพันธ์ 2564, วันที่เผยแพร่ 12 มิ.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ข้อจำกัดการใช้และข้อกำหนดในการติดฉลากของแอสตาแซนธินที่ผลิตโดย Escherichia coli สายพันธุ์ Ast12 ที่ถูกดัดแปรพันธุกรรม   , เริ่มบังคับใช้ 11 มีนาคม 2564, วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานสุขาภิบาลสำหรับจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์น้ำแข็ง , วันที่เผยแพร่ 26 เม.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานสุขาภิบาลด้านเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารสำหรับทารก , วันที่เผยแพร่ 12 เม.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : กฎระเบียบสำหรับการจำกัดการใช้น้ำมันปลาเป็นส่วนผสมอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 28 ธันวาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 26 ม.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ข้อกำหนดการจำกัดการใช้และข้อกำหนดการติดฉลากของใบกาแฟ (Coffea arabica, Coffea canephora) เป็นส่วนประกอบอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 5 มกราคม 2564, วันที่เผยแพร่ 12 ม.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดในผลิตภัณฑ์จากสัตว์   , เริ่มบังคับใช้ 20 พฤษภาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 12 ต.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานสุขาภิบาลสารช่วยในการผลิตอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563, วันที่เผยแพร่ 26 ก.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำมันปลา (กลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ) , วันที่เผยแพร่ 13 ก.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : เกณฑ์มาตรฐานเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 เม.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานสุขอนามัยสำหรับอาหารทั่วไป , วันที่เผยแพร่ 12 เม.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานการคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการขึ้นทะเบียนอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 12 ต.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ระเบียบว่าด้วยการกล่าวอ้างและการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ของธัญพืช , วันที่เผยแพร่ 20 ก.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ข้อบังคับการติดฉลากระดับฟลูออรีนสำหรับผลิตภัณฑ์เกลือสำเร็จรูป , วันที่เผยแพร่ 20 ส.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานด้านปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 21 ตุลาคม 2551, วันที่เผยแพร่ 15 พ.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : กฎระเบียบการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบน้ำผักหรือน้ำผลไม้ , วันที่เผยแพร่ 20 เม.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบน้ำผักหรือน้ำผลไม้ , วันที่เผยแพร่ 20 เม.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ระเบียบการติดฉลากของน้ำส้มสายชูสำเร็จรูป , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ระเบียบการติดฉลากของน้ำส้มสายชูสำเร็จรูป , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 20 ก.พ. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานสุขอนามัย/สุขาภิบาลสำหรับปริมาณสารปนเปื้อนและสารพิษ   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2562, วันที่เผยแพร่ 20 ม.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารแปรรูปจากสาหร่าย   , เริ่มบังคับใช้ 21 สิงหาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 20 ธ.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนสำหรับอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 24 พฤษภาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 5 ก.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • ไต้หวัน : มาตรฐานด้านปริมาณเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ตกค้างสูงสุดในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ สิงหาคม 2554, วันที่เผยแพร่ 25 มิ.ย. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • ไต้หวัน : มาตรฐานด้านปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ เมษายน 2555, วันที่เผยแพร่ 15 มิ.ย. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เห็ดแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานสำหรับสารปนเปื้อนในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานมะเขือเทศ , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์หน่อไม้ดอง , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผักบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์โมโนโซเดียม แอล-กลูตาเมต , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส(ผงกะหรี่) , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส Pimenta(Allspice) ชนิดทั้งเมล็ดและป่น , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์มะเขือเทศ puree และ paste บรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานหมูแผ่น เนื้อวัวแผ่น , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานขีดจำกัดของยาฆ่าแมลงและยากำจัดศัตรูพืชตกค้างในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์สาหร่ายสำหรับบริโภค , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์มะพร้าวตากแห้งสำหรับบริโภค , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารทารกกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผักดองซีอิ๊ว , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผักดองน้ำส้มสายชู , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูเทียม , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมัก , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เมลโลรีน , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์หวานเย็น , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ครีมสำหรับรับประทาน , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์นมข้นหวาน , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์สับปะรดบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลไม้บรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์มันเทศบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์แห้วบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ถั่วงอกบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ขิงบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าวโพดอ่อนบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์หน่อไม้ฝรั่งบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์หน่อไม้บรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เห็ดฟางบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เห็ดบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผักดองบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานเครื่องดื่มน้ำผลไม้และผัก(ในภาชนะบรรจุ) , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์มันเทศเส้นแห้ง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์มะเขือดอง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์แตงกวาดอง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานขิงดองเกลือ , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์กะหล่ำปลีดองเครื่องเทศ , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่ม , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แห้ง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ดอง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์สับปะรดแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์หน่อไม้ฝรั่งขาวแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์หน่อไม้ฝรั่งเขียวแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ถั่วทั้งฝักแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มารฐานผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานกล้วยหอม , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานขิงสด , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานกระเทียม , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มถั่วเหลือง(ในภาชนะบรรจุ) , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานถั่วเหลือง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเทศและเครื่องปรุงรสพริก ชนิดทั้งเมล็ดและป่น , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงกลิ่นรส , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศเข้มข้นบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์มะเขือเทศบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ขากบแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อปูบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อปลาบดแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ปลาทะเลแห้ง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ปลาแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์กุ้งบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไข่เยี่ยวม้า , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานไข่ไก่ , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานไส้ธรรมชาติ , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไส้กรอกแบบตะวันตก , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์กุนเชียง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกสด แช่เย็นและแช่เยือกแข็ง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สด แช่เย็นและแช่เยือกแข็ง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่ในภาชนะบรรจุ , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์โกโก้ , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานการตรวจหาสารที่ไม่ละลายในกาแฟสำเร็จรูป , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูป , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ลูกกวาด ลูกอม , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำตาล , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานอ้อย , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์บิสกิต , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่แห้ง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เส้นหมี่ , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานน้ำมันรำข้าว , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์วุ้นเส้น , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานเต้าหู้ , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานเต้าเจี้ยว , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานถั่ว , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานข้าวสาร , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานข้าวกล้อง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานข้าวเปลือก , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานสารปนเปื้อนที่ยอมรับได้ในภาชนะบรรจุ , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 123 ฉบับ
  ไทย
  • ไทย : มกอช.6005-2549 เรื่อง เนื้อแพะ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6400-2548 เรื่อง ฟาร์มโคเนื้อ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6700-2548 เรื่อง เนื้อไก่ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6701-2548 เรื่อง เนื้อเป็ด , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6702-2548 เรื่อง , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6703-2548 เรื่อง ไข่เป็ด , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6703-2548 เรื่อง ไข่เป็ด , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6900-2546 เรื่อง ฟอร์มเป็ดพันธุ์และเป็ดเนื้อ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6905-2548 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเป็ดไข่ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6906-2549 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์นกกระทา , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.7001-2547 เรื่อง ปลานิล , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.7002-2548 เรื่อง กุ้งก้ามกราม , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.7004-2548 เรื่อง ปูม้า , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.7005-2548 เรื่อง ปลาหมึก , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.7014-2548 เรื่อง ปลาแล่เยือกแข็ง , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.8200-2546 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้ง , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6004-2549 เรื่อง เนื้อแกะ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9000-2546 เรื่อง เกษตรอินทรีย์ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9001-2546 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9001-2546 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9002-2547 เรื่อง สารพิษตกค้าง ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9002-2549 เรื่อง สารพิษตกค้าง ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9003-2547 เรื่อง สารพิษตกค้าง ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9004-2547 เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9008-2549 เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9010-2549 เรื่อง หลักการวิเคราห์ความเสี่ยงของอาหารที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9011-2549 เรื่อง การประเมินความเป็นไปได้ในการก่อภูมิแพ้ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9012-2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ได้จากพืชตัดต่อดีเอ็นเอ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9013-2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตโดยใช้จุลินทรีย์ตัดต่อดีเอ็นเอ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9535-2547 เรื่อง ข้อกำหนดสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออก , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.7405-2547 เรื่อง การปฏิบัติทางประมงที่ดีสำหรับการเลี้ยงปลานิล , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9000-2548 เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม2 ปศุสัตว์อินทรีย์ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9007-2548 เรื่อง ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9009-2549 เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสุกร , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9005-2548 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายรับรองQและ Q Permium กับสินค้Qาเกษตรและอาหาร , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกษ.1-2546 เรื่อง ลำไย , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.2-2546 เรื่อง มังคุด , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.3-2546 เรื่อง ทุเรียน , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.4-2546 เรื่อง สับปะรด , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.11-2549 เรื่อง ลองกอง , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.12-2549 เรื่อง เงาะ , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.1500-2547 เรื่อง หน่อไม้ฝรั่ง , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.1501-2547 เรื่อง กระเจี๊ยบเขียว , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.1502-2547 เรื่อง พริก , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.2500-2548 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับหน่อไม้ฝครั่ง , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6000-2547 เรื่อง เนื้อสุกร , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6002-2547 เรื่อง เนื้อกระบือ , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6003-2548 เรื่อง น้ำนมดิบ , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.8-2549 เรื่อง เนื้อลำไยอบแห้ง , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6704-2549 เรื่อง ไข่นกกระทา , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.1000-2546 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับลำไย , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6400-2548 เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับฟาร์มโคเนื้อ , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.5-2546 เรื่อง มะม่วง , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.0006-2548 เรื่อง กล้วย , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.2501-2548 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับกระเจี๊ยบเขียว , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.2502-2548 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพริก , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.4000-2546 เรื่อง , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.4000-2546 เรื่อง , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.4400-2546 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6001-2547 เรื่อง เนื้อโค , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.7-2549 เรื่อง ลิ้นจี่ , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9-2549 เรื่อง เนื้อลำไยอบแห้งสำหรับแปลรูป , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.10-2549 เรื่อง ลำไยอบแห้งทั้งเปลือก , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : 539/2547 เรื่อง งาดำผงสำเร็จรูป , วันที่เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : 1080-2535 เรื่อง กะปิ , วันที่เผยแพร่ 2 ธ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : TH-มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุกรสดแช่เย็นและเยือกแข็ง , วันที่เผยแพร่ 2 ธ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 66 ฉบับ