FOOD LAW NEWS

  ลำดับขั้นกฎหมาย : ระเบียบ (Regulation)
  จีน
  • จีน : มาตรการเข้มงวดในการนำเข้านมผงสูตรสำหรับทารก   , เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน 2557, วันที่เผยแพร่ 13 พ.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: ระเบียบด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 เม.ย. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CH: ข้อกำหนดพิเศษเพิ่มเติมการควบคุมบริหารความปลอดภัยผลิตภัณฑ์อาหาร , วันที่เผยแพร่ 7 พ.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CH : มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีของสาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีศึกษา สินค้าผัก-ผลไม้ , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CH : การเรียกคืนสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 1 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CH : การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร , วันที่เผยแพร่ 1 มิ.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: งานตรวจสอบคุณภาพหลังจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: ขั้นตอนการทำงานของการควบคุมสุขอนามัยอาหารนำเข้า , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 8 ฉบับ
  ญี่ปุ่น
  • ญี่ปุ่น : บัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหารประเภท Designated Food Additives, ปรับปรุง 15 มกราคม 2564   , เริ่มบังคับใช้ 15 มกราคม 2564, วันที่เผยแพร่ 18 มี.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : รายชื่อสารเคมีตามระบบ Positive list ที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย   , เริ่มบังคับใช้ 30 พฤษภาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 4 ก.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : รายชื่อสารเคมีตกค้างในสินค้าประมงเพื่อการส่งออกไปญี่ปุ่น   , เริ่มบังคับใช้ 22 กรกฎาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 4 ก.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : เพิ่มเติมรายชื่อสินค้าอาหารดัดแปรพันธุกรรมที่ใช้เทคนิคดีเอ็นเอสายผสมที่ได้รับอนุญาต   , เริ่มบังคับใช้ 17 ตุลาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 24 ต.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : รายชื่อสินค้าอาหารดัดแปรพันธุกรรมที่ใช้เทคนิคดีเอ็นเอสายผสมที่ได้รับอนุญาต   , เริ่มบังคับใช้ 19 กรกฎาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • ญี่ปุ่น : JP: หลักเกณฑ์สำหรับอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (FOSDU) , วันที่เผยแพร่ 28 ส.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : หลักเกณฑ์สำหรับอาหารเพื่อสุขภาพ (FOSHU) , วันที่เผยแพร่ 17 มิ.ย. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ระเบียบการแสดงฉลากสารอาหาร (ฉบับแก้ไข) , วันที่เผยแพร่ 27 เม.ย. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : เกณฑ์ด้านจุลินทรีย์ในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ระเบียบการแสดงฉลากอาหาร GMOs , วันที่เผยแพร่ 16 ม.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ค่า Detection Limits ของสารตกค้างทางการเกษตรที่ห้ามพบในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : กำหนดให้ Malachite green เป็นสารเคมีทางการเกษตรที่ห้ามใช้ในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ระเบียบการแสดงฉลากโภชนาการ (Nutrition Labeling Standard) , วันที่เผยแพร่ 3 ก.ค. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ขั้นตอนการนำเข้าธัญพืชและผลิตภัณฑ์แปรรูป , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ขั้นตอนการนำเข้าเมล็ดพืชน้ำมันและผลิตภัณฑ์ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ขั้นตอนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆและเครื่องดื่ม , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ขั้นตอนการนำเข้าเครื่องเทศ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ขั้นตอนการนำเข้าผลิตภัณฑ์นม , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ขั้นตอนการนำเข้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูป , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ขั้นตอนการนำเข้าผั ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูป , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ขั้นตอนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ประมง , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : General standard of food and Maximum residues limit of veterinary drug , pesticide and heavy metal contaminant in food (2003) , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 22 ฉบับ
  บรูไน
  • บรูไน : BN - ข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์ , วันที่เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • บรูไน : BN - ข้อกำหนดด้านการแสดงฉลากอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • บรูไน : BN - ข้อกำหนดการแสดงฉลากสินค้าอาหารและฉลากโภชนาการ , วันที่เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 3 ฉบับ
  ฟิลิปปินส์
  • ฟิลิปปินส์ : ฉลากสินค้าอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2527, วันที่เผยแพร่ 16 พ.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์เยลลี่ , วันที่เผยแพร่ 20 ก.ย. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : เกณฑ์ด้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับอาหารแปรรูป , วันที่เผยแพร่ 20 ก.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนยถั่ว   , เริ่มบังคับใช้ มกราคม 2518, วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์มาร์การีน   , เริ่มบังคับใช้ มกราคม 2518, วันที่เผยแพร่ 20 ม.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : มาตรฐานการผลิต ข้อกำหนดด้านคุณภาพ และการแสดงฉลากน้ำดื่มบรรจุขวด   , เริ่มบังคับใช้ สิงหาคม 2536, วันที่เผยแพร่ 20 ธ.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์อาหารทดแทนนมแม่และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง   , เริ่มบังคับใช้ มิถุนายน 2547, วันที่เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • ฟิลิปปินส์ : ระเบียบแนวทางหารใช้โพรไบโอติก   , เริ่มบังคับใช้ ตุลาคม 2547, วันที่เผยแพร่ 22 เม.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • ฟิลิปปินส์ : ระเบียบแนวทางการตั้งชื่อเครื่องดื่มน้ำผลไม้   , เริ่มบังคับใช้ มิถุนายน 2523, วันที่เผยแพร่ 20 ก.พ. 2557

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • ฟิลิปปินส์ : PH - ระเบียบคำแนะนำในการใช้วัตถุเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 20 ม.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : PH - การกล่าวอ้างถึงผลต่อสุขภาพ (Health Claim Requirements) , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : PH - การกล่าวอ้างคุณค่าทางโภชนาการ , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : PH - ข้อกำหนดการแสดงฉลากอาหาร , วันที่เผยแพร่ 8 ก.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : PH - การแสดงวันหมดอายุของสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 8 ก.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : PH - ข้อกำหนดการแสดงฉลากโภชนาการ , วันที่เผยแพร่ 8 ก.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 15 ฉบับ
  มาเลเซีย
  • มาเลเซีย : ระเบียบการแสดงฉลาก , วันที่เผยแพร่ 26 ต.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • มาเลเซีย : MY - การจำแนกระดับคุณภาพ การบรรจุและการแสดงฉลาก , วันที่เผยแพร่ 19 ม.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • มาเลเซีย : MY-ระเบียบการใช้วัตถุเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 1 ต.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 3 ฉบับ
  รัสเซีย
  • รัสเซีย : ปริมาณโลหะหนักในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 20 พฤษภาคม 2547, วันที่เผยแพร่ 19 ม.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • รัสเซีย : การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 19 ม.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 2 ฉบับ
  สปป. ลาว
  • สปป. ลาว : การแสดงฉลากอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ มีนาคม 2552, วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : ระเบียบ หลักการพื้นฐานในการใช้หลักสุขาภิบาล และ มาตรการทางเทคนิคสำหรับการบริหารจัดการความปลอดภัยอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 14 เมษายน 2552, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : ระเบียบ การควบคุมการผลิต การส่งออก-นำเข้าอาหารปลอดภัย   , เริ่มบังคับใช้ 12 พฤษภาคม 2549, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : LAO - ระบบภาษี (7 ส.ค. 50) , วันที่เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 4 ฉบับ
  สหภาพยุโรป
  • สหภาพยุโรป : อนุญาตให้จำหน่ายโปรตีนจากถั่วเขียว (Mung bean protein) เป็นอาหารใหม่ (Novel food) ตาม Regulation 2017/2470   , เริ่มบังคับใช้ 14 พฤษภาคม 2565, วันที่เผยแพร่ 21 เม.ย. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : อนุญาตให้จำหน่ายหนอนนก (Yellow mealworm) แช่แข็ง, แห้ง และผง เป็นอาหารใหม่ (Novel food) ตาม Regulation 2017/2470   , เริ่มบังคับใช้ 28 กุมภาพันธ์ 2565, วันที่เผยแพร่ 9 มี.ค. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขบัญชีรายชื่ออาหารใหม่ (Novel food) ตาม Regulation 2017/2470   , เริ่มบังคับใช้ 6 มีนาคม 2565, วันที่เผยแพร่ 21 ก.พ. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร Sodium carbonate (E 500) และ Potassium carbonate (E 501) ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 22 กุมภาพันธ์ 2565, วันที่เผยแพร่ 8 ก.พ. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร Titanium dioxide ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 6 กุมภาพันธ์ 2565, วันที่เผยแพร่ 26 ม.ค. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Opium alkaloids ในผลิตภัณฑ์อาหาร ใน Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2565, วันที่เผยแพร่ 21 ม.ค. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : อนุญาตให้จำหน่ายตั๊กแตน (Locusta migratoria) แช่แข็ง, อบแห้ง และผง เป็น Novel food ตาม Regulation 2015/2283 และ Regulation 2017/2470   , เริ่มบังคับใช้ 5 ธันวาคม 2564, วันที่เผยแพร่ 7 ธ.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : ปรับปรุงปริมาณตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืช (Pesticides MRLs) ใน Regulation 396/2005 ถึงปี พ.ศ.2564   , เริ่มบังคับใช้ ปรับปรุงล่าสุด 28 ตุลาคม 2564, วันที่เผยแพร่ 5 พ.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Tropane alkaloids ในผลิตภัณฑ์อาหาร ใน Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 18 กันยายน 2564, วันที่เผยแพร่ 20 ก.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร ergot sclerotia และ ergot alkaloids ในผลิตภัณฑ์อาหาร ใน Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2565, วันที่เผยแพร่ 9 ก.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขข้อกำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสารตะกั่วในผลิตภัณฑ์อาหาร ใน Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 31 สิงหาคม 2564, วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขข้อกำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสารแคดเมียมในผลิตภัณฑ์อาหาร ใน Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 31 สิงหาคม 2564, วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 2020/687 และ 2016/429 ปรับปรุงบัญชีรายชื่อโรคระบาดสำหรับมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคสัตว์   , เริ่มบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2564, วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 2016/127 สำหรับข้อกำหนดสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในอาหารสูตรสำหรับทารกและสูตรต่อเนื่อง   , เริ่มบังคับใช้ 14 กรกฎาคม 2564, วันที่เผยแพร่ 21 ก.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 2016/128 สำหรับข้อกำหนดสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษทางการแพทย์เพื่อชดเชยความต้องการสารอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก   , เริ่มบังคับใช้ 14 กรกฎาคม 2564, วันที่เผยแพร่ 2 ก.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : การเติมวิตามินและแร่ธาตุ และสารต่างๆ ในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2550 ปรับปรุงล่าสุด 19 มีนาคม 2564, วันที่เผยแพร่ 24 มิ.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : ข้อกำหนดการทำเครื่องหมายที่สอดคล้องกันสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวที่ระบุไว้ในภาคผนวก Part D ของ Directive 2019/904 ในการลดผลกระทบของผลิตภัณฑ์พลาสติกบางชนิดที่มีต่อสิ่งแวดล้อม   , เริ่มบังคับใช้ 3 กรกฎาคม 2564, วันที่เผยแพร่ 10 มี.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Pyrrolizidine alkaloids ในผลิตภัณฑ์อาหาร ใน Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2565, วันที่เผยแพร่ 24 ธ.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่ม น้ำตาลจากเนื้อโกโก้ (Sugar obtained from cocoa) เป็น Novel food ตาม Regulation 2015/2283 และ Regulation 2017/2470   , เริ่มบังคับใช้ 24 พฤศจิกายน 2563, วันที่เผยแพร่ 24 ธ.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขข้อกำหนดการใช้สีในแซลมอนเทียม ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 22 ธันวาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 18 ธ.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มรายชื่อประเทศที่สามในบัญชีประเทศที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า Dairy products and insect ในRegulation 2019/626   , เริ่มบังคับใช้ 31 ตุลาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 4 ธ.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มชนิดอาหารใหม่ในบัญชีรายชื่อ Novel food ใน Regulation 2017/2470   , เริ่มบังคับใช้ 27 ตุลาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 18 พ.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 22 กันยายน 2563, วันที่เผยแพร่ 6 พ.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHs) ในเนื้อสัตว์และสัตว์น้ำรมควันแบบดั้งเดิม และกำหนดปริมาณเพิ่มในอาหารแบบผงที่ทำจากพืชสำหรับเตรียมเครื่องดื่มใน Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 27 กันยายน 2563, วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร สาร 3MCPD, 3-MCPD fatty acid esters and glycidyl fatty acid esters ในผลิตภัณฑ์อาหาร ใน Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 13 ตุลาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : อนุญาตให้ใช้และวางจำหน่าย Vitamin D2 mushroom powder เป็น Novel food ตาม Regulation 2017/2470   , เริ่มบังคับใช้ 26 สิงหาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 11 ก.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไข Regulation 369/2005 ที่กำหนดปริมาณตกค้างสูงสุด (MRL) ของสาร Chlorpyriphos และ Chlorpyriphos-methyl ในสินค้า   , เริ่มบังคับใช้ 13 พฤศจิกายน 2563, วันที่เผยแพร่ 25 ส.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : อนุญาตให้ใช้และวางจำหน่ายโปรตีนสกัดจากไตหมูเป็น Novel food ตาม Regulation 2017/2470   , เริ่มบังคับใช้ 26 กรกฎาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 24 ก.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขข้อกำหนดการใช้สีเจือปนอาหาร Annatto, Bixin, Norbixin (E 160b) ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 24 ก.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Perchlorate ในผลิตภัณฑ์อาหาร ใน Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 5 มิ.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 2073/2005 เกณฑ์จุลินทรีย์ของเชื้อ Salmonella ในเนื้อสัตว์เลื้อยคลาน (Reptile meat)   , เริ่มบังคับใช้ 7 มีนาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 26 มี.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร Soybean hemicellulose (E 426) ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 18 มีนาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 26 มี.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : อนุญาตให้ใช้และวางจำหน่าย Chia seed เป็น Novel food ตาม Regulation 2015/2283 และ Regulation 2017/2470   , เริ่มบังคับใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2563, วันที่เผยแพร่ 7 ก.พ. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Erucic acid และ Hydrocyanic acid ในอาหาร ใน Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 27 พฤศจิกายน 2562, วันที่เผยแพร่ 7 ม.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additives) ฉบับรวบรวมปี 2562   , เริ่มบังคับใช้ 20 มกราคม 2553, วันที่เผยแพร่ 7 ม.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Citrinin ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้จากข้าวหมักด้วยยีสต์แดง Monascus purpureus ใน Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน 2563, วันที่เผยแพร่ 7 ม.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบการขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์และการควบคุมใน Regulation 2017/625 และ Decision 2007/275/EC   , เริ่มบังคับใช้ 14 ธันวาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 11 ธ.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : อนุญาตให้ใช้และวางจำหน่าย D-Ribose เป็น Novel food ตาม Regulation 2015/2283 และ Regulation 2017/2470   , เริ่มบังคับใช้ 15 เมษายน 2562, วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 2073/2005 เกณฑ์จุลินทรีย์ในอาหาร โดยแก้ไขวิธีวิเคราะห์เชื้อ Listeria monocytogenese ในเมล็ดงอก และกระบวนการทางสุขอนามัยของน้ำผักและผลไม้ที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์   , เริ่มบังคับใช้ 27 กุมภาพันธ์ 2562, วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 200/2010, 517/2011, 200/2012 และ 1190/2012 สำหรับวิธีวิเคราะห์และสุ่มตัวอย่างเชื้อ Salmonella ในสัตว์ปีก   , เริ่มบังคับใช้ 9 มีนาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : อนุญาตให้ขยายเวลาการใช้น้ำมันจากสาหร่ายชนิด Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) ที่เป็น Novel food และเพิ่มข้อกำหนดในการแสดงฉลาก   , เริ่มบังคับใช้ 31 มีนาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 28 มี.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 30 มกราคม 2562, วันที่เผยแพร่ 6 มี.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารในอาหารกลุ่มที่ 17 และ Food supplement ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 28 ตุลาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขข้อกำหนดการใช้ Octyl gallate (E 311) และ Dodecyl gallate (E 312) ในภาคผนวก 2 และ 3 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 25 เมษายน 2562, วันที่เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมการใช้ Caffeine และ Theobromine เป็นสารแต่งกลิ่นรสในภาคผนวก 1 ของ Regulation 1334/2008   , เริ่มบังคับใช้ 24 ตุลาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : อนุญาตให้ใช้ Extension oil จากสาหร่ายชนิด Schizochytrium sp. เป็นอาหารใหม่ (Novel food)   , เริ่มบังคับใช้ 9 สิงหาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 24 ส.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : ปรับรายชื่ออาหารใหม่ (Novel food) ใน Union list ตามที่ประกาศในระเบียบ Regulation 2017/2470   , เริ่มบังคับใช้ 13 สิงหาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 24 ส.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขข้อกำหนดในมาตรา Article 26(3) ของ Regulation 1169/2011 ในการแสดงข้อมูลอาหารที่เกี่ยวข้องกับประเทศแหล่งกำเนิด หรือสถานที่แหล่งกำเนิดของส่วนประกอบขั้นต้นของอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน 2563, วันที่เผยแพร่ 25 มิ.ย. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Glycidyl fatty acid esters ในน้ำมันและไขมันพืช, อาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารก และอาหารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะทางการแพทย์ ใน Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 19 กันยายน 2561, วันที่เผยแพร่ 7 พ.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : รายชื่ออาหารใหม่ (Novel food) ใน Union list ตามระเบียบ Regulation 2015/2283   , เริ่มบังคับใช้ 30 ธันวาคม 2560, วันที่เผยแพร่ 19 เม.ย. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : การใช้ Bisphenol A เป็นสารเคลือบ ตามระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 6 กันยายน 2561, วันที่เผยแพร่ 14 มี.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 8 กุมภาพันธ์ 2561, วันที่เผยแพร่ 21 ก.พ. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : ยกเลิกการใช้แคลเซียม ซอร์เบต (E 203) เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ในภาคผนวก 2 และ 3 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 12 สิงหาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมระเบียบ Regulation 2073/2005 สำหรับเกณฑ์จุลินทรีย์ของ Campylobacter ในสินค้าไก่แปรรูป (Broiler carcases)   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2560, วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Silicon dioxide (E 551) ใน Potassium nitrate (E 252) ตามภาคผนวก 3 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 3 สิงหาคม 2560, วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Potassium carbonate (E 501) กับผลไม้ตัดแต่งและปอกเปลือก ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 3 สิงหาคม 2560, วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและ บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 19 พฤษภาคม 2560, วันที่เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : อนุญาตให้สารสกัดจากถั่วเหลืองหมัก (Fermented Soybean Extract) เป็น Novel food   , เริ่มบังคับใช้ 20 มกราคม 2560, วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการผลิตและการแสดงฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน Regulation 889/2008 และ Regulation 834/2007   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2559, วันที่เผยแพร่ 29 พ.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไข Regulation 1235/2008 สำหรับใบรับรองการตรวจสอบสินค้าเกษตรอินทรีย์นำเข้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   , เริ่มบังคับใช้ 25 ตุลาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 29 พ.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : การรับขึ้นทะเบียน “ข้าวสังข์หยดเมือ’พัทลุง” เป็นสินค้าที่ได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์   , เริ่มบังคับใช้ 1 พฤศจิกายน 2559, วันที่เผยแพร่ 9 พ.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก, อาหารเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และ อาหารที่ใช้สำหรับการควบคุมน้ำหนัก   , เริ่มบังคับใช้ 19 กรกฎาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 25 ต.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : อาหารใหม่ (Novel Food) และแก้ไขระเบียบ 1169/2011 และยกเลิกระเบียบ 258/97 และ ระเบียบ 1852/2011   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2561, วันที่เผยแพร่ 6 ต.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร (ฉบับที่ 3)   , เริ่มบังคับใช้ 14 กันยายน 2559, วันที่เผยแพร่ 2 ก.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขและถอนรายชื่อรายการสารแต่งกลิ่นรส (Flavouring substances) ในภาคผนวก 1 ของ Regulation 1334/2008   , เริ่มบังคับใช้ 12 พฤษภาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 1 มิ.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Propionic acid – Propionates (E 280-283) ใน Tortillas หรือขนมปังที่มีลักษณะคล้ายกัน ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 23 พฤษภาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 1 มิ.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารในเคซีเนตสำหรับบริโภค (Edible Caseinates) ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 24 พฤษภาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 1 มิ.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Steviol glycosides (E 960) เพื่อเป็นสารให้ความหวาน (Sweetener) ในมัสตาร์ด ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 13 เมษายน 2559, วันที่เผยแพร่ 7 เม.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารใน Categories of foods ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 28 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 7 เม.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : ปรับปรุงปริมาณตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืช ใน Regulation 396/2005 ถึงปี พ.ศ.2558   , เริ่มบังคับใช้ 17 มีนาคม 2549, วันที่เผยแพร่ 11 มี.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขรายชื่อกลุ่มอาหาร 12.3 Vinegars ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 16 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 7 มี.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Tropane alkaloids ในอาหารจากธัญพืชสำหรับทารกและเด็กเล็ก ของ Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 19 กุมภาพันธ์ 2559, วันที่เผยแพร่ 2 มี.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขและถอนรายชื่อรายการสารแต่งกลิ่นรส (Flavouring substances) ในภาคผนวก 1 ของ Regulation 1334/2008   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 23 ก.พ. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Extract of Rosemary เพื่อเป็นสารป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Antioxidant) ในไขมันทาขนมปัง ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 8 กุมภาพันธ์ 2559, วันที่เผยแพร่ 29 ม.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : ถอนรายชื่อสารแต่งกลิ่นรสบางชนิดของ Union List ในภาคผนวก 1 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 29 กรกฎาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 21 ธ.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขภาคผนวก 2 ของ Regulation 854/2004 ในการควบคุมผลิตภัณฑ์จากสัตว์เพื่อการบริโภคของมนุษย์สำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำบางชนิด และแก้ไขภาคผนวก 1 ของ Regulation 2073/2005 ของเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาสำหรับอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2560, วันที่เผยแพร่ 21 ธ.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เกณฑ์ด้านจุลินทรีย์ในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2549, วันที่เผยแพร่ 14 ธ.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Ergot sclerotia ในธัญพืชไม่แปรรูป และมาตรการการตรวจติดตามและรายงานผล ของ Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 2 เมษายน 2559, วันที่เผยแพร่ 24 พ.ย. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Erythritol (E 968) เป็นสารเพิ่มรสชาติ ในเครื่องดื่มแต่งกลิ่นชนิดไม่เติมน้ำตาล และชนิดลดแคลอรี ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 1 พฤศจิกายน 2558, วันที่เผยแพร่ 3 พ.ย. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) ในกากโกโก้ กล้วยทอด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพรอบแห้ง และเครื่องเทศอบแห้ง ของ Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน 2559, วันที่เผยแพร่ 3 พ.ย. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Iron tartrate เพื่อเป็นสารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน (Anticaking) ในเกลือและผลิตภัณฑ์ทดแทน ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 18 สิงหาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 12 ต.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : ระเบียบการติดฉลากแสดงแหล่งกำเนิดหรือแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ตาม Regulation 1169/2011   , เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน 2558, วันที่เผยแพร่ 22 ก.ย. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Riboflavins (E 101) และ Carotenes (E 160a) ในมันฝรั่งอบแห้งชนิดบดหยาบและแผ่น ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 31 สิงหาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 18 ส.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขปริมาณสูงสุดของสาร Ochratoxin A ในเครื่องเทศตระกูล Capsicum spp. ของ Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2558, วันที่เผยแพร่ 10 ส.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขปริมาณสูงสุดของสารหนูอนินทรีย์ (Inorganic arsenic) ในอาหาร ของ Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 15 กรกฎาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 21 ก.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขปริมาณสูงสุดของสารตะกั่วในอาหาร ของ Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 15 กรกฎาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 21 ก.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Benzoic acid – benzoates (E 210-213) ในกุ้งในน้ำเกลือ ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 20 เมษายน 2558, วันที่เผยแพร่ 9 เม.ย. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไข Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร (ฉบับที่ 2)   , เริ่มบังคับใช้ 26 กุมภาพันธ์ 2558, วันที่เผยแพร่ 25 ก.พ. 2558

   |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมรายชื่อสารแต่งกลิ่นรส (Flavouring substances) ในภาคผนวก 1 ของ Regulation 1334/2008   , เริ่มบังคับใช้ 5 พฤศจกายน 2557, วันที่เผยแพร่ 28 พ.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : ยกเลิกการใช้ Montan acid esters (E 912) และ เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 30 กันยายน 2557, วันที่เผยแพร่ 20 ต.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Calcium ascorbate (E 302) และ Sodium alginate (E 401) ในผักและผลไม้ไม่แปรรูป ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 2 ตุลาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สารอลูมิเนียมเลคในสี Riboflavins (E 101) และ Cochineal (E 120) ในกลุ่มอาหาร ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 14 กันยายน 2557, วันที่เผยแพร่ 22 ก.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : ข้อกำหนดสำหรับการแสดงข้อมูลแก่ผู้บริโภคในการนำเสนอปริมาณกลูเต็นในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 20 กรกฎาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 12 ก.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไข Regulation 1881/2006 ในการกำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Erucic acid ในน้ำมันและไขมันพืชและอาหารที่มีส่วนผสมจากน้ำมันและไขมันพืช   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 18 ส.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สีคาราเมล (E 150a-d) ในเบียร์และเครื่องดื่มจากมอลต์ ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 4 มิถุนายน 2557, วันที่เผยแพร่ 17 ก.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดกลุ่มอาหารเนื้อสัตว์และการใช้วัตถุ เจือปนอาหารในการเตรียมเนื้อสัตว์ ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 24 มิถุนายน 2557, วันที่เผยแพร่ 24 มิ.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สารให้ความหวาน Advantame ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 3 มิถุนายน 2557, วันที่เผยแพร่ 12 มิ.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไข Regulation 1881/2006 สำหรับปริมาณสูงสุดของแคดเมียมในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 3 มิถุนายน 2557, วันที่เผยแพร่ 29 พ.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : แก้ไข Regulation 1881/2006 สำหรับปริมาณสูงสุดของแคดเมียมในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 3 มิถุนายน 2557, วันที่เผยแพร่ 29 พ.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : แก้ไข Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 23 มีนาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 2 เม.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไข Regulation 1881/2006 สำหรับปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อน Citrinin ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากข้าวหมักด้วยยีสต์แดง Monascus purpureus   , เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน 2557, วันที่เผยแพร่ 24 มี.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไข Directive 2002/46/EC และ Regulation 1925/2006 ในการอนุญาตให้ใช้ chromium enriched yeast ในการผลิตอาหารเสริม และการเติม chromium(III) lactate tri-hydrate ในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 28 กุมภาพันธ์ 2557, วันที่เผยแพร่ 27 ก.พ. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ – ซัลไฟต์ (E 220-228) ในผลิตภัณฑ์ Aromatised wine-base ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 12 กุมภาพันธ์ 2557, วันที่เผยแพร่ 19 ก.พ. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขรายละเอียดและความถูกต้องของภาคผนวก 2 และ 3 ของ Regulation 1333/2008 และภาคผนวกของ Regulation 231/2012 ในการใช้วัตถุเจือปนอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 27 ธันวาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 15 ม.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สารโซเดียมฟอตเฟต (E 339) ในไส้ธรรมชาติสำหรับไส้กรอก ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 19 พฤศจิกายน 2556, วันที่เผยแพร่ 2 ม.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สารกลุ่มฟอตเฟตในปลาเค็ม(wet salted fish) ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 19 พฤศจิกายน 2556, วันที่เผยแพร่ 21 ธ.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดปริมาณฮิสตามีนในผลิตภัณฑ์ประมง ตามภาคผนวก 1 ของ Regulation 2073/2005   , เริ่มบังคับใช้ 12 พฤศจิกายน 2556, วันที่เผยแพร่ 7 พ.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สารให้ความหวานในผักหรือผลไม้ชนิด Spread ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 13 ตุลาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 24 ต.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Sucrose ester of fatty acids (E 473) เป็นวัตถุแต่งกลิ่น ในเครื่องดื่มแต่งกลิ่นรส ตามภาคผนวก 3 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 17 กันยายน 2556, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Octenyl succinic acid modified gum arabic เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ตามภาคผนวก 2 และ 3 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 17 กันยายน 2556, วันที่เผยแพร่ 11 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขภาคผนวก 3 ของ Regulation 853/2004 สำหรับปริมาณสาร Yessotoxins ที่อนุญาตให้พบในหอยสองฝามีชีวิต   , เริ่มบังคับใช้ 5 กันยายน 2556, วันที่เผยแพร่ 21 ส.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก, อาหารสำหรับวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และสารอาหารทั้งหมดสำหรับผู้ควบคุมน้ำหนัก   , เริ่มบังคับใช้ 10 กรกฎาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 20 ส.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ 608/2004 ที่เกี่ยวกับการแสดงฉลากอาหารและส่วนผสมอาหารที่เติม Phytosterols, phytosterol ester, phytostanols และ/หรือ phytostanol esters   , เริ่มบังคับใช้ 14 สิงหาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 5 ส.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารชนิด E172, E 464 และ E 432-436 ในผลไม้ ตามภาคผนวก 1, 2 และ 3 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 24 มิถุนายน 2556, วันที่เผยแพร่ 14 มิ.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารชนิดต่างๆ ในเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 23 มิถุนายน 2556, วันที่เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 2073/2005 ว่าด้วยเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาสำหรับผักงอก และข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างสำหรับเนื้อสัตว์ปีก   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 23 เม.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Sodium ascorbate (E 301) ในวิตามินดี ที่เตรียมไว้สำหรับใช้ในอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ตามภาคผนวก 3 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 18 เมษายน 2556, วันที่เผยแพร่ 1 เม.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขภาคผนวก 2 และ 3 ของ Regulation 396/2005 สำหรับการกำหนดค่า Maximum residue levels ของสารเคมีบางชนิดในสินค้าเกษตร   , เริ่มบังคับใช้ 7 กุมภาพันธ์ 2556, วันที่เผยแพร่ 27 ก.พ. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Potassium diacetateเป็นวัตถุเจือปนอาหาร ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 6 กุมภาพันธ์ 2556, วันที่เผยแพร่ 25 ม.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์-ซัลไฟต์ (E220-228) และ propane-1, 2-diol alginate (E 405) เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ในเครื่องดื่มหมักจากองุ่นตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 25 ธันวาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 18 ม.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สารเคลือบผิวสำหรับผลไม้ (Wax) เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 25 ธันวาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดปริมาณสารปนเปื้อน Aflatoxin สำหรับผลฟิกแห้ง ใน Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 3 ธันวาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 14 ธ.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สาร Dimethyl polysiloxane (E 900) เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 3 ธันวาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 6 ธ.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สาร Polyglycitol syrup เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 28 พฤศจิกายน 2555, วันที่เผยแพร่ 25 พ.ย. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 1924/2006 สำหรับรายการกล่าวอ้างทางโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ 28 พฤศจิกายน 2555, วันที่เผยแพร่ 15 พ.ย. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : รายชื่อสารแต่งกลิ่นรสในภาคผนวก 1 ของ Regulation 1334/2008   , เริ่มบังคับใช้ 22 เมษายน 2556, วันที่เผยแพร่ 15 ต.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : รายชื่อสารแต่งกลิ่นรส (List of flavouring substances) ในภาคผนวก 1 ของ Regulation 1334/2008   , เริ่มบังคับใช้ 27 มีนาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สารโพลีซอร์เบต(E 432-436) ในกะทิ ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 23 กรกฎาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 25 ก.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบกำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหารของ Regulation 1881/2006 สำหรับโอคราท็อกซินเอ,non dioxin-like PCBs และเมลามีน.   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 15 ก.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขการใช้ Aluminium-containing เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 23 พฤษภาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 8 มิ.ย. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : การแสดงข้อมูลอาหารสำหรับผู้บริโภค   , เริ่มบังคับใช้ 14 พฤศจิกายน 2554, วันที่เผยแพร่ 24 พ.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008 และแก้ไขข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร Quinoline Yellow (E 104), Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S (E 110) และ Ponceau 4R, Cochineal Red A (E 124)   , เริ่มบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2556, วันที่เผยแพร่ 5 เม.ย. 2555

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : การระบุข้อมูลหรือเครื่องหมายแสดงล็อต (Lot) ของสินค้าอาหารเพื่อการบริโภค   , เริ่มบังคับใช้ 5 มกราคม 2555, วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2555

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขภาคผนวก 3 ของ Regulation 853/2004 สำหรับการกำจัดพยาธิ (Parasites) ในสินค้าประมงเพื่อการบริโภค   , เริ่มบังคับใช้ 28 ธันวาคม 2554, วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2555

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: วัตถุเจือปนอาหาร (Regulation 1333/2008) , วันที่เผยแพร่ 9 ม.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: รายชื่อวัตถุเจือปนอาหารในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008 , วันที่เผยแพร่ 9 ม.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : EU: แก้ไขภาคผนวก 3 ของ Regulation 1333/2008 สำหรับรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร เอ็นไซม์ในอาหาร สารแต่งกลิ่นรส และสารอาหาร , วันที่เผยแพร่ 9 ม.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: ข้อกำหนดการสืบย้อนกลับใน Regulation 178/2002 สำหรับอาหารที่มาจากสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 18 ต.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: แก้ไขระเบียบกำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 16 ก.ย. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: แก้ไขระเบียบกำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร PAH ในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 16 ก.ย. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการแสดงฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ , วันที่เผยแพร่ 3 มิ.ย. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: ข้อจำกัดการใช้สาร Bisphenol A (BPA) ในขวดนมพลาสติกสำหรับเด็ก , วันที่เผยแพร่ 7 เม.ย. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: วัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร , วันที่เผยแพร่ 4 ก.พ. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: กำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Ochratoxin A , วันที่เผยแพร่ 11 มี.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: กำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Aflatoxin , วันที่เผยแพร่ 11 มี.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: รายชื่อสารอาหารที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านโภชนาการเฉพาะ , วันที่เผยแพร่ 3 พ.ย. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: ปริมาณตกค้างสูงสุดของยาสัตว์ในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 23 ก.ย. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: มาตรการเพิ่มระดับการควบคุมสินค้าอาหารนำเข้าจากพืช , วันที่เผยแพร่ 28 ส.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: วัสดุและบรรจุภัณฑ์ชนิด Active และ intelligent ที่ใช้สัมผัสอาหาร , วันที่เผยแพร่ 15 ก.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: ระเบียบการนำเข้าอาหารแปรรูป , วันที่เผยแพร่ 1 มิ.ย. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: การแสดงส่วนประกอบและฉลากอาหารที่มีส่วนผสมของกลูเต็น , วันที่เผยแพร่ 27 เม.ย. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: คำแนะนำสำหรับบุคคลในการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 16 ม.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: กำหนดข้อบังคับในการปรับใช้ระเบียบ 834/2007 สำหรับการผลิต การติดฉลาก และการควบคุมสินค้าอินทรีย์ , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ย. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: กำหนดค่า MRL ของสารไดออกซินและพีซีบีในตับปลา , วันที่เผยแพร่ 5 ก.ย. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: การรีไซเคิลวัสดุและอุปกรณ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหารและแก้ไขระเบียบ 2023/2006 , วันที่เผยแพร่ 30 เม.ย. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: มาตรการสำหรับผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่นำเข้ามาเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล , วันที่เผยแพร่ 25 มี.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : วัสดุและบรรจุภัณฑ์จากฟิล์มเซลลูโลสที่ใช้สัมผัสอาหาร , วันที่เผยแพร่ 21 ม.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขค่าสูงสุดของสารปนเปื้อนกลุ่ม Fusarium toxins ที่พบในข้าวโพดและผลิตภัณฑ์ , วันที่เผยแพร่ 21 ม.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขภาคผนวก III ในระเบียบ 853/2004 เรื่องข้อกำหนดเฉพาะด้านสุขอนามัยของอาหารที่มาจากสัตว์ (เจลาติน) , วันที่เผยแพร่ 27 ธ.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU : การปฏิบัติที่ดีในการผลิตวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร , วันที่เผยแพร่ 21 ก.พ. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU : กำหนดปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 21 ก.พ. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU : ปริมาณตกค้างสูงสุดของยารักษาโรคสัตว์บางรายการ , วันที่เผยแพร่ 11 ก.ค. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU : อนุญาตการใช้สารเจือปนในอาหารสัตว์ (เพิ่มเติม) , วันที่เผยแพร่ 11 ก.ค. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU : การกำหนดวิธีการตรวจวิเคราะห์หาสารไมโคทอกซินในสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 เม.ย. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU : การแก้ไขกฎระเบียบกำหนดค่าปนเปื้อนสูงสุดของสาร Dioxins และสาร PCBs ในอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 7 มี.ค. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU : ร่างระเบียบสหภาพยุโรป การสืบ GMO , วันที่เผยแพร่ 6 มี.ค. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU : การใช้สารเสริม (Additives) ในอาหารสัตว์ (Feedingstuffs) , วันที่เผยแพร่ 17 ม.ค. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU : ข้อจำกัดการใช้สารเคมีที่มีส่วนผสมของอีพ็อกซีในวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร , วันที่เผยแพร่ 22 ธ.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU : วัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร (ฉบับแก้ไข) , วันที่เผยแพร่ 10 พ.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU_วัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสัมผัสกับอาหาร , วันที่เผยแพร่ 1 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: ภาชนะบรรจุ , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: บรรจุภัณฑ์ , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU : การกล่าวอ้างทางโภชนาการและสุขภาพ , วันที่เผยแพร่ 1 ม.ค. 2443

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 173 ฉบับ
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : แก้ไขระเบียบว่าด้วยการรับรองส่วนผสมอาหารสัตว์ใช้เลี้ยงปลา/สัตว์น้ำไม่มีโปรตีนสัตว์/หมูเจือปน   , เริ่มบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2556, วันที่เผยแพร่ 13 มี.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : ข้อกำหนดการแสดงฉลากอาหาร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 , วันที่เผยแพร่ 8 ก.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : AE-ระเบียบการใช้สีผสมอาหาร , วันที่เผยแพร่ 2 ก.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานว่าด้วยช่วงอายุของสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:การแสดงฉลากสำหรับสินค้าอาหารบรรจุหีบห่อ , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:ฉลากและข้อกำหนดเรื่องบรรจุภัณฑ์อาหาร , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:สารเคมีตกค้างและสิ่งปนเปื้อน , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:ข้อบังคับทางด้านเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 8 ฉบับ
  สหรัฐอเมริกา
  • สหรัฐอเมริกา : ระเบียบวัตถุเจือปนอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2559, วันที่เผยแพร่ 20 ก.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : สารห้ามใช้ในอาหารสำหรับมนุษย์   , เริ่มบังคับใช้ 4 พฤศจิกายน 2557, วันที่เผยแพร่ 11 พ.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การควบคุมการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU) , วันที่เผยแพร่ 20 ต.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : สีเจือปนอาหาร: สารสกัดโคชินิลและคาร์มีน , วันที่เผยแพร่ 4 ส.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ระดับที่แนะนำของสาร Deoxynivalenol (DON) ในผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี และธัญพืชสำหรับบริโภค , วันที่เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การกล่าวอ้างปริมาณแคลเซียมและวิตามินดีกับโรคกระดูกพรุน , วันที่เผยแพร่ 23 ก.ย. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การแจ้งล่วงหน้าก่อนนำเข้าสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 พ.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : บัญชีรายชื่อสัตว์น้ำที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกา , วันที่เผยแพร่ 12 มี.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การกล่าวอ้างปริมาณสารอาหาร: High Potency และ Antioxidant สำหรับอาหารเสริมและอาหารทั่วไป , วันที่เผยแพร่ 16 ม.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การแสดงฉลากประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า   , เริ่มบังคับใช้ 30 กันยายน 2551, วันที่เผยแพร่ 28 ส.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ร่างข้อกำหนดเรื่องการควบคุมปริมาณเชื้อ Listeria monocytogenes ในอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค , วันที่เผยแพร่ 30 เม.ย. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ส่วนผสมของอาหารที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก , วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : กำหนดให้มะพร้าวเป็นอาหารก่อภูมิแพ้ , วันที่เผยแพร่ 14 พ.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : สารให้ความหวานสังเคราะห์ (Artificial Sweeteners) ที่อนุญาตให้ใช้ได้ในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : เพิ่ม Lycopene ในรายการวัตถุเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ปริมาณสาร 3-MCPD ในโปรตีนไฮโดรไลซ์ด้วยกรด (Acid-Hydrolyzed Protein) และซอสสไตล์เอเชีย (Asian-Style Source) , วันที่เผยแพร่ 30 มิ.ย. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : กำหนดปริมาณสารตะกั่ว (Lead) สูงสุดที่อนุญาตให้มีได้ในผลิตภัณฑ์ลูกกวาด (candy) , วันที่เผยแพร่ 30 มิ.ย. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : วัตถุเจือปนอาหารกลุ่มเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ (Intolerance Food Additive) , วันที่เผยแพร่ 31 ม.ค. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ฉลากอาหารก่อโรคภูมิแพ้ (Food Allergen Labeling) , วันที่เผยแพร่ 20 ม.ค. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : วัสดุไม้ที่ใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์นำเข้า , วันที่เผยแพร่ 1 ธ.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : วัตถุเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 1 ธ.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การแสดงฉลากอาหาร (Food Labeling) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ระดับดำเนินการของสิ่งบกพร่องและสารพิษหรือสารอันตรายในอาหาร (Food Defect Action Level) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ระเบียบการนำเข้าสินค้าอาหารและผลิตผลเกษตรของสหรัฐอเมริกา , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การกักกันสินค้าอาหารโดยไม่ผ่านการตรวจสอบของ FDA , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การกำกับดูแลกฎระเบียบเกี่ยวกับอาหารของสหรัฐอเมริกา , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ระเบียบการตรวจสินค้าอาหารนำเข้าสหรัฐอเมริกา , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 27 ฉบับ
  สิงคโปร์
  • สิงคโปร์ : การกล่าวอ้างถึงหน้าที่ของสารอาหาร , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG - ข้อกำหนดการแสดงฉลากสินค้า ปรับปรุงปี ค.ศ.2011 , วันที่เผยแพร่ 28 เม.ย. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG - ข้อกำหนดการกล่าวอ้างคุณค่าทางโภชนาการ , วันที่เผยแพร่ 21 ต.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG - ข้อกำหนดการแสดงฉลากสินค้า , วันที่เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG:ขั้นตอนการนำเข้าอาหารของประเทศสิงคโปร์(Importation of Food into Singapore) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG:สารสกัดให้กลิ่นรสและวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร(Flavouring essences or Extracts & Flavour enhancers) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 6 ฉบับ
  ออสเตรเลีย
  • ออสเตรเลีย : มาตรการกุ้งดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อบริโภค

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ปรับปรุงรายชื่อและหมายเลขอ้างอิงสำหรับวัตถุเจือปนอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ ธันวาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : AU-ระบบตรวจสอบสินค้าอาหารนำเข้า , วันที่เผยแพร่ 6 ม.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 3 ฉบับ
  อินเดีย
  • อินเดีย : การนำเข้าเม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบ   , เริ่มบังคับใช้ 18 มกราคม 2565, วันที่เผยแพร่ 10 ม.ค. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • อินเดีย : ระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์หรือส่วนผสมที่มีเนื้อ   , เริ่มบังคับใช้ 30 พฤศจิกายน 2564, วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • อินเดีย : ระเบียบการทดสอบคูมารินในอบเชยนำเข้า   , เริ่มบังคับใช้ 30 พฤศจิกายน 2564, วันที่เผยแพร่ 10 ธ.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • อินเดีย : ระเบียบด้านมาตรฐานสินค้าและความปลอดภัยอาหารอินทรีย์   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 20 ม.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 4 ฉบับ
  อินโดนีเซีย
  • อินโดนีเซีย : กฎหมายว่าด้วยการรับรองสินค้าฮาลาล   , เริ่มบังคับใช้ 17 ตุลาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 20 ธ.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • อินโดนีเซีย : ปริมาณการปนเปื้อนจุลินทรีย์และสารเคมีในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 28 ตุลาคม 2552, วันที่เผยแพร่ 20 ก.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • อินโดนีเซีย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์   , เริ่มบังคับใช้ 28 พฤษภาคม 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • อินโดนีเซีย : การใช้วัตถุเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 25 พ.ย. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • อินโดนีเซีย : การแสดงฉลากสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ย. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • อินโดนีเซีย : ID - ข้อกำหนดการนำเข้าสินค้าอาหาร (Food Import Requirements) , วันที่เผยแพร่ 7 ม.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • อินโดนีเซีย : ID - ข้อกำหนดและขั้นตอนการนำเข้าสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 7 ฉบับ
  ฮ่องกง
  • ฮ่องกง : กฎระเบียบสารให้ความหวานแทนน้ำตาล   , เริ่มบังคับใช้ 19 ธันวาคม 2546, วันที่เผยแพร่ 19 ก.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : กฎระเบียบค่าโลหะหนักในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ มิถุนายน 2540, วันที่เผยแพร่ 24 ก.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : ข้อกำหนดการแสดงฉลากสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 8 มี.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-การใช้วัตถุกันเสีย , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK:การใช้วัตถุกันเสียในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ข้อกำหนดเรื่องบรรจุภัณฑ์อาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ฉลากอาหารที่จะบังคับใช้ในอนาคต , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ฉลากอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-กฎระเบียบเกี่ยวกับสารกำจัดศัตรูพืชและยารักษาโรคสัตว์ตกค้าง , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-กฎระเบียบเกี่ยวกับสารเคมีตกค้างในเนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-กฎระเบียบควบคุมสารพิษในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-กฎระเบียบเกี่ยวกับสารประกอบของโลหะหนักในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-วัตถุเจือปนในอาหารและสีผสมอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 13 ฉบับ
  เกาหลีใต้
  • เกาหลีใต้ : การขออนุญาตส่วนประกอบที่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบอาหารฟังก์ชัน , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : ระเบียบการแสดงฉลากอาหารฟังก์ชัน , วันที่เผยแพร่ 20 ก.พ. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : มาตรฐานสินค้า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : เกณฑ์การตั้งชื่อและการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต , วันที่เผยแพร่ 20 ก.พ. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : อาหารเพื่อสุขภาพ   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2545, วันที่เผยแพร่ 5 ต.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • เกาหลีใต้ : การแสดงฉลากโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ 23 พฤษภาคม 2545, วันที่เผยแพร่ 5 ก.พ. 2555

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR - ข้อกำหนดการแสดงฉลากสินค้าอาหาร (Food Labelling Requirements) , วันที่เผยแพร่ 25 มี.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR - ข้อกำหนดอาหารฉายรังสี , วันที่เผยแพร่ 28 ม.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-ข้อกำหนดการแสดงฉลากบรรจุภัณฑ์ย่อย , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_การแสดงฉลากอาหารเกาหลีใต้ , วันที่เผยแพร่ 23 มี.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_รายการวิเคราะห์วัตถุที่มีพิษในวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต , วันที่เผยแพร่ 17 มี.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_รายชื่อสินค้าที่ห้ามนำเข้า-ซึ่ต้องปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_รายชื่อพืชที่ห้ามการนำเข้าประเทศ , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_รายยชื่อผลไม้และผักสดที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าเชื้อราที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการเพาะปลูกผลไม้ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือและปริมาณยาฆ่าแมลงตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้ , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_ชนิดของยาฆ่าแมลงตกค้างในพืช-ซึ่งต้องผ่านการตรวจก่อนนำเข้าและส่งออกของประเทศเกาหลี , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_หน่วยงานกำกับดูแลด้านอาหารและหน้าที่รับผิดชอบ , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเกาหลีใต้ , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 18 ฉบับ
  เมียนมาร์
  • เมียนมาร์ : ระเบียบการนำเข้าไข่ฟัก สัตว์ปีก/นก   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2545, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เมียนมาร์ : ระเบียบการนำเข้าเนื้อวัว เนื้อแกะ และผลิตภัณฑ์ ที่สามารถบริโภคได้   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2545, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เมียนมาร์ : ระเบียบการส่งออกสัตว์   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2545, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 3 ฉบับ
  เวียดนาม
  • เวียดนาม : กฎระเบียบสำหรับปริมาณการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ พฤษภาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 20 พ.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : ข้อกำหนดปริมาณยาสัตว์ตกค้างในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 14 สิงหาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 20 ต.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : VN - ข้อกำหนดการแสดงฉลากสินค้าอาหาร (Food Labeling Requirement) , วันที่เผยแพร่ 22 ส.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 3 ฉบับ
  แคนาดา
  • แคนาดา : ระเบียบอาหารและยา: ฉลากโภชนาการ (ฉบับใหม่)   , เริ่มบังคับใช้ 14 ธันวาคม 2564, วันที่เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • แคนาดา : กฎ ระเบียบ มาตรฐานอาหารใหม่   , เริ่มบังคับใช้ 18 ธันวาคม 2560, วันที่เผยแพร่ 20 พ.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • แคนาดา : CA: ข้อกำหนดสำหรับภาชนะบรรจุอาหาร , วันที่เผยแพร่ 2 ส.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • แคนาดา : CA: การปิดฉลากสินค้าประเภทอาหาร , วันที่เผยแพร่ 8 ก.ย. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 4 ฉบับ
  แอฟริกาใต้
  • แอฟริกาใต้ : ระบบการรับรองอาหารอาหารอินทรีย์ในแอฟริกาใต้ , วันที่เผยแพร่ 20 พ.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_หน่วยงานกำกับดูแลด้านอาหารและหน้าที่รับผิดชอบ , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_กฎระเบียบเรื่องปริมาณโลหะหนักตกค้าง , วันที่เผยแพร่ 31 ม.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_กฎระเบียบเรื่องสารเคมีตกค้างและปริมาณสูงสุดที่อนุญาต , วันที่เผยแพร่ 21 ม.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_กฎระเบียบเรื่องวัตถุเจือปนอาหารและปริมาณสูงสุดที่อนุญาต , วันที่เผยแพร่ 21 ม.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_กฎระเบียบเรื่องจุลินทรีย์ปนเปื้อนและสารอื่นๆ , วันที่เผยแพร่ 21 ม.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_กฎระเบียบเรื่องการแสดงฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2535, วันที่เผยแพร่ 21 ม.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 7 ฉบับ
  โคเด็กซ์
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสำหรับปลารมควัน, กลิ่นรสปลารมควัน ,ปลารมควันแห้ง , วันที่เผยแพร่ 20 ต.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติเรื่องหลักการทั่วไปของสุขลักษณะในการผลิตอาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : แนวปฏิบัติสำหรับการพัฒนาข้อตกลงความเท่าเทียมกันเรื่องระบบการตรวจสอบและการรับรองอาหารนำเข้าส่งออก , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำวิธีการชักตัวอย่างเพื่อตรวจหาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างให้สอดคล้องกับข้อกำหนด MRLs , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : แนวปฏิบัติสำหรับการผลิต การแปรรูป การติดฉลาก และการตลาดของอาหารที่ผลิตแบบอินทรีย์ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : แนวปฏิบัติสำหรับการใช้การกล่าวอ้างทางโภชนาการ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : การกำหนดและการใช้หลักเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาสำหรับอาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : หลักเกณฑ์สำหรับการตรวจสอบและให้การรับรองอาหารนำเข้าและส่งออก , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : แนวปฏิบัติในการใช้ผลิตภัณฑ์โปรตีนที่ไม่ได้มาจากสัตว์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีกแปรรูป , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการเติมสารอาหารที่จำเป็นลงในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : แนวปฏิบัติเรื่องปริมาณเรดิโอนิวไคลด์ในอาหารที่เกิดการปนเปื้อนจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ในการค้าระหว่างประเทศ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 11 ฉบับ
  ไต้หวัน
  • ไต้หวัน : ระเบียบการนำเข้าเจลาตินและอนุพันธ์ของเจลาตินอื่นๆ ที่มาจากสัตว์เพื่อการบริโภคของมนุษย์   , เริ่มบังคับใช้ 10 กุมภาพันธ์ 2565, วันที่เผยแพร่ 25 ก.พ. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ระเบียบการนำเข้าไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อการบริโภคของมนุษย์   , เริ่มบังคับใช้ 10 กุมภาพันธ์ 2565, วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ข้อกำหนดในการแสดงฉลากสำหรับอาหารสำเร็จรูปที่มีส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (GMOs) , วันที่เผยแพร่ 25 พ.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ระเบียบฉลากของผลิตภัณฑ์ซอสถั่วเหลืองบรรจุหีบห่อ , วันที่เผยแพร่ 10 พ.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ระเบียบการติดฉลากอาหารพร้อมรับประทานแบบ Ready-to-go , วันที่เผยแพร่ 25 ต.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ระเบียบการติดฉลากคาเฟอีนในเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสำเร็จรูป , วันที่เผยแพร่ 10 ต.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานปริมาณยาสัตว์ตกค้างสูงสุดในผลิตภัณฑ์อาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 24 มิถุนายน 2564, วันที่เผยแพร่ 12 ก.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : กฎระเบียบว่าด้วยการติดฉลากของเครื่องดื่มบรรจุที่มีการกล่าวอ้างถึงผลไม้และ/หรือผัก   , เริ่มบังคับใช้ 3 มีนาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 15 ก.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ข้อกำหนดการติดฉลากสำหรับอาหารที่ไม่มีการบรรจุซึ่งมีส่วนผสมของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)   , เริ่มบังคับใช้ 11 เมษายน 2562, วันที่เผยแพร่ 15 มิ.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ฉลากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป   , เริ่มบังคับใช้ 8 ตุลาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 20 พ.ย. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ฉลากอาหารมังสวิรัติ   , เริ่มบังคับใช้ 8 ตุลาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 20 ต.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานด้านสุขาภิบาลและปริมาณสูงสุดของสารตกค้างในอาหารสำหรับทารก   , เริ่มบังคับใช้ 15 กรกฎาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 20 ส.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : การกล่าวอ้างทางโภชนาการสำหรับอาหารบรรจุหีบห่อ   , เริ่มบังคับใช้ 3 มีนาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 20 ก.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานเชื้อจุลินทรีย์   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2563, วันที่เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : การแสดงฉลากน้ำผักผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท , วันที่เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : เกณฑ์การตั้งชื่อและการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์เนย, มาร์การีน และผลิตภัณฑ์เนยเทียม , วันที่เผยแพร่ 20 เม.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : เกณฑ์ด้านเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง   , เริ่มบังคับใช้ 20 สิงหาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 20 ม.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ , วันที่เผยแพร่ 20 ส.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานด้านปริมาณยาสัตว์ตกค้างสูงสุดในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 16 ตุลาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานด้านปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 9 พฤษภาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 20 พ.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ข้อกำหนดปริมาณสูงสุดของโลหะหนักในวัตถุดิบพืชจากแหล่งกำเนิด , วันที่เผยแพร่ 20 ก.พ. 2559

  • ไต้หวัน : การแสดงฉลากโภชนาการอาหารในภาชนะบรรจุ   , เริ่มบังคับใช้ เมษายน 2557

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • ไต้หวัน : มาตรฐานสุขาภิบาล และด้านปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหารสำหรับทารก   , เริ่มบังคับใช้ 15 กรกฎาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 20 เม.ย. 2558

   |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • ไต้หวัน : ระเบียบการแสดงฉลากโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ 19 กรกฎาคม 2550, วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • ไต้หวัน : TW-กฎระเบียบการกล่าวอ้างคุณค่าทางโภชนาการ , วันที่เผยแพร่ 5 ส.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - รายชื่อผู้ที่ได้รับการประมูลโควต้านำเข้าของสินค้าเกษตร , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - รายชื่อบริษัทนำเข้าสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - ข้อมูลการตลาดสินค้าอาหารที่ไทยส่งออกไปไต้หวัน , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานการปิดฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - ขอบเขตและมาตรฐานการใช้วัตถุเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - การขอจดทะเบียนวัตถุเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 31 ฉบับ
  ไทย
  • ไทย : มาตรฐานน้ำดื่มบรรจุขวดของไทย , วันที่เผยแพร่ 17 ต.ค. 2548

  • ไทย : รายชื่อเภสัชเคมีภัณฑ์ที่ห้ามมิให้นำเข้าโดยมิได้รับอนุญาต , วันที่เผยแพร่ 17 ต.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจรับรองสัตว์น้ำส่งออก , วันที่เผยแพร่ 17 ต.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ขั้นตอนการขอรับรองและขอใช้มาตรฐานอาหารฮาลาล , วันที่เผยแพร่ 27 พ.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ขั้นตอนการส่งออกสินค้าประมง , วันที่เผยแพร่ 5 ก.พ. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การพัฒนาอาหารฮาลาลเพื่อการส่งออก , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การขอหนังสือรับรองและเครื่องหมายฮาลาลในประเทศไทย , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : หลักเกณฑ์การพิจารณารับจดทะเบียนสารเคมีที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ , วันที่เผยแพร่ 24 มี.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : Drug approved for use in Aquaculture and Poultry in Thailand , วันที่เผยแพร่ 28 ก.พ. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ขั้นตอนการส่งออกสินค้าทั่วไป , วันที่เผยแพร่ 19 พ.ย. 2545

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ขั้นตอนการส่งออกเครื่องดื่ม , วันที่เผยแพร่ 19 พ.ย. 2545

  • ไทย : ขั้นตอนการส่งออกเครื่องเทศและเครื่องปรุงรส , วันที่เผยแพร่ 19 พ.ย. 2545

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ขั้นตอนการส่งออกข้าว และผลิตภัณฑ์ , วันที่เผยแพร่ 19 พ.ย. 2545

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ขั้นตอนการส่งออกน้ำตาล กากน้ำตาล และขนมหวาน , วันที่เผยแพร่ 19 พ.ย. 2545

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ขั้นตอนการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 19 พ.ย. 2545

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ขั้นตอนการส่งออกผักผลไม้ , วันที่เผยแพร่ 19 พ.ย. 2545

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ระเบียบสำหรับฉลากอาหารส่งออกของไทย , วันที่เผยแพร่ 16 ต.ค. 2545

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 18 ฉบับ