แบบฟอร์มสมัครสมาชิกศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร


ดาวน์โหลดใบสมัคร

บุคคลทั่วไป
หน่วยงาน
ชำระค่าบริการรายปี หรือ ราย 6 เดือน สามารถใช้งานได้ทุกระบบ
อาทิ ฐานข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ รายงานวิจัยต่างๆ โดยไม่จำกัดสิทธิ์การดาวน์โหลด

ข้อมูลในการใช้งาน


Username ไม่ควรมีช่องว่าง และควรเป็นชื่อภาษาอังกฤษ ตัวเลข หรือเครื่องหมาย _ , - เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว


  ชาย  หญิง
  ออกใบเสร็จในนามบุคคล   ออกใบเสร็จในนามหน่วยงาน
  Yes   No