FOOD LAW NEWS

ลำดับขั้นกฎหมาย : ข้อตกลง (Agreement)
สปป. ลาว
  • สปป. ลาว : ข้อตกลงในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับสุขภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานสวัสดิภาพผู้ปฏิบัติงาน   , เริ่มบังคับใช้ 9 กุมภาพันธ์ 2554, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

    สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 1 ฉบับ