FOOD LAW NEWS

หัวข้อสำคัญ : การนำเข้า-ส่งออก
จีน
 • จีน : มาตรการเข้มงวดในการนำเข้านมผงสูตรสำหรับทารก   , เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน 2557, วันที่เผยแพร่ 13 พ.ย. 2556

  สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : CH : การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร , วันที่เผยแพร่ 1 มิ.ย. 2550

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 2 ฉบับ
ญี่ปุ่น
 • ญี่ปุ่น : รายชื่อพืชที่ห้ามนำเข้าตามกฎหมาย Plant Protection Law   , เริ่มบังคับใช้ 10 ก.พ. 55, วันที่เผยแพร่ 23 มี.ค. 2555

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 1 ฉบับ
ฟิลิปปินส์
 • ฟิลิปปินส์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำปลา

  สรุปสาระสำคัญ
 • ฟิลิปปินส์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์เยลลี่ , วันที่เผยแพร่ 20 ก.ย. 2558

  สรุปสาระสำคัญ
 • ฟิลิปปินส์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศ   , เริ่มบังคับใช้ 15 มกราคม 2518, วันที่เผยแพร่ 20 ส.ค. 2558

  สรุปสาระสำคัญ
 • ฟิลิปปินส์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนยถั่ว   , เริ่มบังคับใช้ มกราคม 2518, วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2558

  สรุปสาระสำคัญ
 • ฟิลิปปินส์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์มาร์การีน   , เริ่มบังคับใช้ มกราคม 2518, วันที่เผยแพร่ 20 ม.ค. 2558

  สรุปสาระสำคัญ
 • ฟิลิปปินส์ : มาตรฐานการผลิต ข้อกำหนดด้านคุณภาพ และการแสดงฉลากน้ำดื่มบรรจุขวด   , เริ่มบังคับใช้ สิงหาคม 2536, วันที่เผยแพร่ 20 ธ.ค. 2557

  สรุปสาระสำคัญ
 • ฟิลิปปินส์ : ระเบียบข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ไส้กรอก   , เริ่มบังคับใช้ ธันวาคม 2514, วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2557

  สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
ทั้งหมด 7 ฉบับ
มาเลเซีย
 • มาเลเซีย : พระราชบัญญัติอาหาร 281 ค.ศ.1983   , เริ่มบังคับใช้ 10 มีนาคม 2526, วันที่เผยแพร่ 8 ก.ย. 2557

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 1 ฉบับ
สปป. ลาว
 • สปป. ลาว : ระเบียบ การควบคุมการผลิต การส่งออก-นำเข้าอาหารปลอดภัย   , เริ่มบังคับใช้ 12 พฤษภาคม 2549, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 1 ฉบับ
สหภาพยุโรป
 • สหภาพยุโรป : แก้ไขภาคผนวกของ Decision 2007/275/EC สำหรับรายชื่อสัตว์และผลิตภัณฑ์ (Animals and products) ที่ต้องควบคุมที่ด่านตรวจสอบสินค้านำเข้า   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2560, วันที่เผยแพร่ 8 ม.ค. 2561

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : แก้ไขกฎเกณฑ์กลาง Directive 2011/112/EC ที่เกี่ยวข้องกับน้ำผลไม้และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันสำหรับบริโภค   , เริ่มบังคับใช้ 19 เม.ย. 55, วันที่เผยแพร่ 4 พ.ค. 2555

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : แก้ไขภาคผนวก 3 ของ Regulation 853/2004 สำหรับการกำจัดพยาธิ (Parasites) ในสินค้าประมงเพื่อการบริโภค   , เริ่มบังคับใช้ 28 ธันวาคม 2554, วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2555

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: ระเบียบการนำเข้าอาหารแปรรูป , วันที่เผยแพร่ 1 มิ.ย. 2552

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 4 ฉบับ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : แก้ไขระเบียบว่าด้วยการรับรองส่วนผสมอาหารสัตว์ใช้เลี้ยงปลา/สัตว์น้ำไม่มีโปรตีนสัตว์/หมูเจือปน   , เริ่มบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2556, วันที่เผยแพร่ 13 มี.ค. 2557

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 1 ฉบับ
สหรัฐอเมริกา
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับการใช้กลุ่มอาหาร (Food Category) ในการยื่นจดทะเบียนตามระบบ Food Facility Registration ตามกฎหมาย FSMA   , เริ่มบังคับใช้ สิงหาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2555

  สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • สหรัฐอเมริกา : US: การแจ้งล่วงหน้าก่อนนำเข้าสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 พ.ค. 2552

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 2 ฉบับ
ออสเตรเลีย
 • ออสเตรเลีย : มาตรการกุ้งดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อบริโภค

  สรุปสาระสำคัญ
 • ออสเตรเลีย : AU-ระบบตรวจสอบสินค้าอาหารนำเข้า , วันที่เผยแพร่ 6 ม.ค. 2554

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 2 ฉบับ
อินโดนีเซีย
 • อินโดนีเซีย : กฎหมายว่าด้วยการรับรองสินค้าฮาลาล   , เริ่มบังคับใช้ 17 ตุลาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 20 ธ.ค. 2559

  สรุปสาระสำคัญ
 • อินโดนีเซีย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์   , เริ่มบังคับใช้ 28 พฤษภาคม 2556

  สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • อินโดนีเซีย : ID - ข้อกำหนดและขั้นตอนการนำเข้าสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 3 ฉบับ
เกาหลีใต้
 • เกาหลีใต้ : การขออนุญาตส่วนประกอบที่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบอาหารฟังก์ชัน , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2561

  สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : มาตรฐานสินค้า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2560

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 2 ฉบับ
เมียนมาร์
 • เมียนมาร์ : ระเบียบการนำเข้าไข่ฟัก สัตว์ปีก/นก   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2545, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

  สรุปสาระสำคัญ
 • เมียนมาร์ : ระเบียบการนำเข้าเนื้อวัว เนื้อแกะ และผลิตภัณฑ์ ที่สามารถบริโภคได้   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2545, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

  สรุปสาระสำคัญ
 • เมียนมาร์ : ระเบียบการส่งออกสัตว์   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2545, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 3 ฉบับ
เวียดนาม
 • เวียดนาม : มาตรฐานเนื้อปลาสวายแช่แข็ง

  สรุปสาระสำคัญ
 • เวียดนาม : มาตรฐานปูตัดแต่งแช่เยือกแข็ง , วันที่เผยแพร่ 20 ส.ค. 2560

  สรุปสาระสำคัญ
 • เวียดนาม : มาตรฐานปลาหมึกสดพร้อมรับประทานแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 20 ก.ค. 2560

  สรุปสาระสำคัญ
 • เวียดนาม : ข้อบังคับการควบคุมคุณภาพสินค้านำเข้า-ส่งออก   , เริ่มบังคับใช้ 22 มิถุนายน 2542, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 4 ฉบับ
โคเด็กซ์
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสำหรับปลารมควัน, กลิ่นรสปลารมควัน ,ปลารมควันแห้ง , วันที่เผยแพร่ 20 ต.ค. 2559

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 1 ฉบับ
ไต้หวัน
 • ไต้หวัน : การแสดงฉลากน้ำผักผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท , วันที่เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2560

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 1 ฉบับ