FOOD LAW NEWS

  หัวข้อสำคัญ : การนำเข้า-ส่งออก
  จีน
  • จีน : มาตรการเข้มงวดในการนำเข้านมผงสูตรสำหรับทารก   , เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน 2557, วันที่เผยแพร่ 13 พ.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CH : การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร , วันที่เผยแพร่ 1 มิ.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 2 ฉบับ
  ญี่ปุ่น
  • ญี่ปุ่น : รายชื่อพืชที่ห้ามนำเข้าตามกฎหมาย Plant Protection Law   , เริ่มบังคับใช้ 10 ก.พ. 55, วันที่เผยแพร่ 23 มี.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ
  ฟิลิปปินส์
  • ฟิลิปปินส์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำปลา

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์เยลลี่ , วันที่เผยแพร่ 20 ก.ย. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศ   , เริ่มบังคับใช้ 15 มกราคม 2518, วันที่เผยแพร่ 20 ส.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนยถั่ว   , เริ่มบังคับใช้ มกราคม 2518, วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์มาร์การีน   , เริ่มบังคับใช้ มกราคม 2518, วันที่เผยแพร่ 20 ม.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : มาตรฐานการผลิต ข้อกำหนดด้านคุณภาพ และการแสดงฉลากน้ำดื่มบรรจุขวด   , เริ่มบังคับใช้ สิงหาคม 2536, วันที่เผยแพร่ 20 ธ.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : ระเบียบข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ไส้กรอก   , เริ่มบังคับใช้ ธันวาคม 2514, วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  ทั้งหมด 7 ฉบับ
  มาเลเซีย
  • มาเลเซีย : พระราชบัญญัติอาหาร 281 ค.ศ.1983   , เริ่มบังคับใช้ 10 มีนาคม 2526, วันที่เผยแพร่ 8 ก.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ
  สปป. ลาว
  • สปป. ลาว : ระเบียบ การควบคุมการผลิต การส่งออก-นำเข้าอาหารปลอดภัย   , เริ่มบังคับใช้ 12 พฤษภาคม 2549, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ
  สหภาพยุโรป
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 2020/687 และ 2016/429 ปรับปรุงบัญชีรายชื่อโรคระบาดสำหรับมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคสัตว์   , เริ่มบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2564, วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มรายชื่อประเทศที่สามในบัญชีประเทศที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า Dairy products and insect ในRegulation 2019/626   , เริ่มบังคับใช้ 31 ตุลาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 4 ธ.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบการขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์และการควบคุมใน Regulation 2017/625 และ Decision 2007/275/EC   , เริ่มบังคับใช้ 14 ธันวาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 11 ธ.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขภาคผนวกของ Decision 2007/275/EC สำหรับรายชื่อสัตว์และผลิตภัณฑ์ (Animals and products) ที่ต้องควบคุมที่ด่านตรวจสอบสินค้านำเข้า   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2560, วันที่เผยแพร่ 8 ม.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขกฎเกณฑ์กลาง Directive 2011/112/EC ที่เกี่ยวข้องกับน้ำผลไม้และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันสำหรับบริโภค   , เริ่มบังคับใช้ 19 เม.ย. 55, วันที่เผยแพร่ 4 พ.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขภาคผนวก 3 ของ Regulation 853/2004 สำหรับการกำจัดพยาธิ (Parasites) ในสินค้าประมงเพื่อการบริโภค   , เริ่มบังคับใช้ 28 ธันวาคม 2554, วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2555

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: ระเบียบการนำเข้าอาหารแปรรูป , วันที่เผยแพร่ 1 มิ.ย. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 7 ฉบับ
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : แก้ไขระเบียบว่าด้วยการรับรองส่วนผสมอาหารสัตว์ใช้เลี้ยงปลา/สัตว์น้ำไม่มีโปรตีนสัตว์/หมูเจือปน   , เริ่มบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2556, วันที่เผยแพร่ 13 มี.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ
  สหรัฐอเมริกา
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับการใช้กลุ่มอาหาร (Food Category) ในการยื่นจดทะเบียนตามระบบ Food Facility Registration ตามกฎหมาย FSMA   , เริ่มบังคับใช้ สิงหาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหรัฐอเมริกา : การแจ้งล่วงหน้าก่อนนำเข้าสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 พ.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 2 ฉบับ
  ออสเตรเลีย
  • ออสเตรเลีย : มาตรการกุ้งดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อบริโภค

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : AU-ระบบตรวจสอบสินค้าอาหารนำเข้า , วันที่เผยแพร่ 6 ม.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 2 ฉบับ
  อินเดีย
  • อินเดีย : การนำเข้าเม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบ   , เริ่มบังคับใช้ 18 มกราคม 2565, วันที่เผยแพร่ 10 ม.ค. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • อินเดีย : ระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์หรือส่วนผสมที่มีเนื้อ   , เริ่มบังคับใช้ 30 พฤศจิกายน 2564, วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • อินเดีย : ระเบียบการทดสอบคูมารินในอบเชยนำเข้า   , เริ่มบังคับใช้ 30 พฤศจิกายน 2564, วันที่เผยแพร่ 10 ธ.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 3 ฉบับ
  อินโดนีเซีย
  • อินโดนีเซีย : กฎหมายว่าด้วยการรับรองสินค้าฮาลาล   , เริ่มบังคับใช้ 17 ตุลาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 20 ธ.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • อินโดนีเซีย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์   , เริ่มบังคับใช้ 28 พฤษภาคม 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • อินโดนีเซีย : ID - ข้อกำหนดและขั้นตอนการนำเข้าสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 3 ฉบับ
  เกาหลีใต้
  • เกาหลีใต้ : การขออนุญาตส่วนประกอบที่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบอาหารฟังก์ชัน , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : มาตรฐานสินค้า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 2 ฉบับ
  เมียนมาร์
  • เมียนมาร์ : ระเบียบการนำเข้าไข่ฟัก สัตว์ปีก/นก   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2545, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เมียนมาร์ : ระเบียบการนำเข้าเนื้อวัว เนื้อแกะ และผลิตภัณฑ์ ที่สามารถบริโภคได้   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2545, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เมียนมาร์ : ระเบียบการส่งออกสัตว์   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2545, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 3 ฉบับ
  เวียดนาม
  • เวียดนาม : มาตรฐานเนื้อปลาสวายแช่แข็ง

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : มาตรฐานปูตัดแต่งแช่เยือกแข็ง , วันที่เผยแพร่ 20 ส.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : มาตรฐานปลาหมึกสดพร้อมรับประทานแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 20 ก.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : ข้อบังคับการควบคุมคุณภาพสินค้านำเข้า-ส่งออก   , เริ่มบังคับใช้ 22 มิถุนายน 2542, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 4 ฉบับ
  แอฟริกาใต้
  • แอฟริกาใต้ : ระบบการรับรองอาหารอาหารอินทรีย์ในแอฟริกาใต้ , วันที่เผยแพร่ 20 พ.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ
  โคเด็กซ์
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำผึ้ง , วันที่เผยแพร่ 26 มี.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานควินัว (Quinoa) , วันที่เผยแพร่ 12 มี.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานหน่อไม้บรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 ก.พ. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเต้าเจี้ยวหมัก (เอเชีย) , วันที่เผยแพร่ 12 ก.พ. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว (ประเภทของเหลว) , วันที่เผยแพร่ 12 พ.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสำหรับปลารมควัน, กลิ่นรสปลารมควัน ,ปลารมควันแห้ง , วันที่เผยแพร่ 20 ต.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 6 ฉบับ
  ไต้หวัน
  • ไต้หวัน : ระเบียบการนำเข้าเจลาตินและอนุพันธ์ของเจลาตินอื่นๆ ที่มาจากสัตว์เพื่อการบริโภคของมนุษย์   , เริ่มบังคับใช้ 10 กุมภาพันธ์ 2565, วันที่เผยแพร่ 25 ก.พ. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ระเบียบการนำเข้าไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อการบริโภคของมนุษย์   , เริ่มบังคับใช้ 10 กุมภาพันธ์ 2565, วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานสุขอนามัยสำหรับอาหารทั่วไป , วันที่เผยแพร่ 12 เม.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานสุขอนามัยสำหรับไข่ไก่ชนิดเหลว   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : การแสดงฉลากน้ำผักผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท , วันที่เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 5 ฉบับ