logo

food processor banner halfbanner poll half

 
 • Trade & Market
 • Supply chain
 • Technology
 • Law&Safety
 • Services
สถานการณ์ค้าอาหารของไทย พฤศจิกายน 2557
65.00
Prob. = 0.00 หรือ 0%


สถานการณ์ค้าอาหารของไทย พฤศจิกายน 2557
  พ.ย. 57 ม.ค.-พ.ย. 57
  ล้านตัน ล้านบาท ล้านตัน ล้านบาท
ส่งออก 2.80 81,034 28.38 841,639
%เปลี่ยนแปลง -69.22
-72.88 10.96 10.65
การนำเข้า 1.27 34,229 16.24 480,632
%เปลี่ยนแปลง -70.76 -74.69 8.49 7.67
ดุลการค้า   46,805   361,007

 

มองอุตสาหกรรมกุ้งไทย โดย ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช นายกกิตติคุณ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
Food industry warning system September
รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารไทยรายเดือนมกราคม 2558
อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 3 และแนวโน้มปี 2557
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทย
เทรนด์อาหารปี 2558 ที่ต้องจับตา
โอกาสธุรกิจอาหารเจสำเร็จรูป
โอกาสทองธุรกิจอาหาร ... เมื่อวัยรุ่นไทยอยากเป็น Vegan
ฟอร์มาลีน : สารปนเปื้อนในอาหาร
สถานการณ์ค้าอาหารของไทย พฤศจิกายน 2557
65.00
Prob. = 0.00 หรือ 0%


สถานการณ์ค้าอาหารของไทย พฤศจิกายน 2557
  พ.ย. 57 ม.ค.-พ.ย. 57
  ล้านตัน ล้านบาท ล้านตัน ล้านบาท
ส่งออก 2.80 81,034 28.38 841,639
%เปลี่ยนแปลง -69.22
-72.88 10.96 10.65
การนำเข้า 1.27 34,229 16.24 480,632
%เปลี่ยนแปลง -70.76 -74.69 8.49 7.67
ดุลการค้า   46,805   361,007

 

1 03

Food directory

1 06

สถานการณ์ค้าอาหารของไทย พฤศจิกายน 2557
65.00
Prob. = 0.00 หรือ 0%


สถานการณ์ค้าอาหารของไทย พฤศจิกายน 2557
  พ.ย. 57 ม.ค.-พ.ย. 57
  ล้านตัน ล้านบาท ล้านตัน ล้านบาท
ส่งออก 2.80 81,034 28.38 841,639
%เปลี่ยนแปลง -69.22
-72.88 10.96 10.65
การนำเข้า 1.27 34,229 16.24 480,632
%เปลี่ยนแปลง -70.76 -74.69 8.49 7.67
ดุลการค้า   46,805   361,007

 

XOLUTION เทคโนโลยีฝากระป๋องเครื่องดื่มแบบเปิด-ปิดซ้ำ
“น้ำผึ้งเพื่อสุขภาพ” จากนาโนเทคโนโลยีและหญ้าหวาน
ปากกาตกแต่งอาหาร CinniBird
“ทำ.มา.นาน.” น้ำตาลมะพร้าวทรายทอง น้ำตาลเพื่อสุขภาพสำหรับคนขาดหวานไม่ได้
เครื่องพิมพ์อาหาร 3 มิติ FOODINI
“Umami-Essence Sea Salt” เกลือสำหรับคนรักสุขภาพ
พาสต้าเส้นสดทำง่าย ๆ เพียงแค่บีบ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ก้ เ ผ็ ด
ไ อ ศ ก รี ม เ ป ลี่ ย น สี ไ ด้
สถานการณ์ค้าอาหารของไทย พฤศจิกายน 2557
65.00
Prob. = 0.00 หรือ 0%


สถานการณ์ค้าอาหารของไทย พฤศจิกายน 2557
  พ.ย. 57 ม.ค.-พ.ย. 57
  ล้านตัน ล้านบาท ล้านตัน ล้านบาท
ส่งออก 2.80 81,034 28.38 841,639
%เปลี่ยนแปลง -69.22
-72.88 10.96 10.65
การนำเข้า 1.27 34,229 16.24 480,632
%เปลี่ยนแปลง -70.76 -74.69 8.49 7.67
ดุลการค้า   46,805   361,007

 

ยาฆ่าแมลงตกค้างในผักและผลไม้ สิ่งที่ไทยต้องใส่ใจและเฝ้าระวัง
ไทยบังคับใช้กฎระเบียบฉลากอาหารใหม่ เพิ่มการให้ข้อมูลสารก่อภูมิแพ้
มาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ ... ถึงคราวต้องปรับเปลี่ยน
EFSA เปิดรับข้อคิดเห็นการกล่าวอ้าง Gut และ Immune
AQSIQ ของจีนประกาศกฎระเบียบใหม่ สำหรับผลิตภัณฑ์นมนำเข้า
รายงานล่าสุด!!! รายชื่อโรงคัดบรรจุผักที่ส่งออก EU
ENVI สนับสนุนการบังคับแสดงแหล่งกำเนิดส่วนผสมเนื้อสัตว์
EU ปรับลดระยะเวลา การอนุญาตให้ใช้ Tepraloxydim
นมออสเตรเลีย เรียกร้อง คำกล่าวอ้างเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา
สถานการณ์ค้าอาหารของไทย พฤศจิกายน 2557
65.00
Prob. = 0.00 หรือ 0%


สถานการณ์ค้าอาหารของไทย พฤศจิกายน 2557
  พ.ย. 57 ม.ค.-พ.ย. 57
  ล้านตัน ล้านบาท ล้านตัน ล้านบาท
ส่งออก 2.80 81,034 28.38 841,639
%เปลี่ยนแปลง -69.22
-72.88 10.96 10.65
การนำเข้า 1.27 34,229 16.24 480,632
%เปลี่ยนแปลง -70.76 -74.69 8.49 7.67
ดุลการค้า   46,805   361,007

 

“กรณีศึกษาประเทศเวียดนาม”เพื่อการวางแผนด้านยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน
“กรณีศึกษาประเทศพม่า”เพื่อการวางแผนด้านยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารไทย ภายใต้ประชาคมอาเซียน
กรณีศึกษาประเทศสปป.ลาว”เพื่อการวางแผนด้านยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารไทย ภายใต้ประชาคมอาเซียน
ตลาดอาหารฟังก์ชันนัลโลก
CD Compiled food statistical 2
นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย
ตลาดอาหารบรรจุหีบห่อในประเทศไทย
ตลาดอาหารแปรรูปแช่แข็งในประเทศไทย
คู่มือธุรกิจผลิตอาหาร ชาสมุนไพรสำเร็จรูป

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนเขียนบทวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่ผ่านศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร http://fic.nfi.or.th และฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลไทย www.thehalalfood.info ในปี 2557 นี้

 / 
what news bar

  faq bar


   book bar
    magazine bar