logo

food processor banner halfbanner poll half

 
 • Trade & Market
 • Supply chain
 • Technology
 • Law&Safety
 • Services
สถานการณ์ค้าอาหารของไทย พฤศจิกายน 2557
65.00
Prob. = 0.00 หรือ 0%


สถานการณ์ค้าอาหารของไทย พฤศจิกายน 2557
  พ.ย. 57 ม.ค.-พ.ย. 57
  ล้านตัน ล้านบาท ล้านตัน ล้านบาท
ส่งออก 2.80 81,034 28.38 841,639
%เปลี่ยนแปลง -69.22
-72.88 10.96 10.65
การนำเข้า 1.27 34,229 16.24 480,632
%เปลี่ยนแปลง -70.76 -74.69 8.49 7.67
ดุลการค้า   46,805   361,007

 

มองอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง โดย คุณบุญมี วัฒนเรืองรอง เลขาธิการสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย
Food industry warning system September
รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารไทยรายเดือนธันวาคม 2557
อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 3 และแนวโน้มปี 2557
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทย
จับกระแสนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มโลก ผ่านงาน SIAL Innovation Awards 2014 (ตอนที่ 2)
โอกาสธุรกิจอาหารเจสำเร็จรูป
โอกาสทองธุรกิจอาหาร ... เมื่อวัยรุ่นไทยอยากเป็น Vegan
ฟอร์มาลีน : สารปนเปื้อนในอาหาร
สถานการณ์ค้าอาหารของไทย พฤศจิกายน 2557
65.00
Prob. = 0.00 หรือ 0%


สถานการณ์ค้าอาหารของไทย พฤศจิกายน 2557
  พ.ย. 57 ม.ค.-พ.ย. 57
  ล้านตัน ล้านบาท ล้านตัน ล้านบาท
ส่งออก 2.80 81,034 28.38 841,639
%เปลี่ยนแปลง -69.22
-72.88 10.96 10.65
การนำเข้า 1.27 34,229 16.24 480,632
%เปลี่ยนแปลง -70.76 -74.69 8.49 7.67
ดุลการค้า   46,805   361,007

 

1 03

Food directory

1 06

สถานการณ์ค้าอาหารของไทย พฤศจิกายน 2557
65.00
Prob. = 0.00 หรือ 0%


สถานการณ์ค้าอาหารของไทย พฤศจิกายน 2557
  พ.ย. 57 ม.ค.-พ.ย. 57
  ล้านตัน ล้านบาท ล้านตัน ล้านบาท
ส่งออก 2.80 81,034 28.38 841,639
%เปลี่ยนแปลง -69.22
-72.88 10.96 10.65
การนำเข้า 1.27 34,229 16.24 480,632
%เปลี่ยนแปลง -70.76 -74.69 8.49 7.67
ดุลการค้า   46,805   361,007

 

ปากกาตกแต่งอาหาร CinniBird
“ทำ.มา.นาน.” น้ำตาลมะพร้าวทรายทอง น้ำตาลเพื่อสุขภาพสำหรับคนขาดหวานไม่ได้
เครื่องพิมพ์อาหาร 3 มิติ FOODINI
“Umami-Essence Sea Salt” เกลือสำหรับคนรักสุขภาพ
พาสต้าเส้นสดทำง่าย ๆ เพียงแค่บีบ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ก้ เ ผ็ ด
ไ อ ศ ก รี ม เ ป ลี่ ย น สี ไ ด้
สารสกัดผงส้มโอช่วยต้านอนุมูลอิสระลดการดูดซึมไขมัน
สารสกัดจากซังข้าวโพดสีม่วง
สถานการณ์ค้าอาหารของไทย พฤศจิกายน 2557
65.00
Prob. = 0.00 หรือ 0%


สถานการณ์ค้าอาหารของไทย พฤศจิกายน 2557
  พ.ย. 57 ม.ค.-พ.ย. 57
  ล้านตัน ล้านบาท ล้านตัน ล้านบาท
ส่งออก 2.80 81,034 28.38 841,639
%เปลี่ยนแปลง -69.22
-72.88 10.96 10.65
การนำเข้า 1.27 34,229 16.24 480,632
%เปลี่ยนแปลง -70.76 -74.69 8.49 7.67
ดุลการค้า   46,805   361,007

 

ไทยบังคับใช้กฎระเบียบฉลากอาหารใหม่ เพิ่มการให้ข้อมูลสารก่อภูมิแพ้
มาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ ... ถึงคราวต้องปรับเปลี่ยน
จีนเข้ม! เพิ่มกฎระเบียบการตรวจสอบ สินค้าเกษตรและอาหารนำเข้า
นมออสเตรเลีย เรียกร้อง คำกล่าวอ้างเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา
EU เตรียมปรับปรุงกฎระเบียบสินค้า Organic ใหม่
จีนออกมาตรฐานน้ำดื่มในภาชนะบรรจุใหม่
คู่มือการออกฉลาก สำหรับสินค้าประมง และสินค้าที่มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
EU ปรับปรุงแก้ไขบัญชีรายชื่อประเภทสินค้าที่ปลอดสารตกค้างและได้รับการอนุญาตให้นำเข้าจากประเทศที่สาม
รายละเอียดข้อบังคับใช้ การให้ข้อมูลอาหารแก่ผู้บริโภคใน EU
สถานการณ์ค้าอาหารของไทย พฤศจิกายน 2557
65.00
Prob. = 0.00 หรือ 0%


สถานการณ์ค้าอาหารของไทย พฤศจิกายน 2557
  พ.ย. 57 ม.ค.-พ.ย. 57
  ล้านตัน ล้านบาท ล้านตัน ล้านบาท
ส่งออก 2.80 81,034 28.38 841,639
%เปลี่ยนแปลง -69.22
-72.88 10.96 10.65
การนำเข้า 1.27 34,229 16.24 480,632
%เปลี่ยนแปลง -70.76 -74.69 8.49 7.67
ดุลการค้า   46,805   361,007

 

“กรณีศึกษาประเทศเวียดนาม”เพื่อการวางแผนด้านยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน
“กรณีศึกษาประเทศพม่า”เพื่อการวางแผนด้านยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารไทย ภายใต้ประชาคมอาเซียน
กรณีศึกษาประเทศสปป.ลาว”เพื่อการวางแผนด้านยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารไทย ภายใต้ประชาคมอาเซียน
ตลาดอาหารฟังก์ชันนัลโลก
CD Compiled food statistical 2
นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย
ตลาดอาหารบรรจุหีบห่อในประเทศไทย
ตลาดอาหารแปรรูปแช่แข็งในประเทศไทย
คู่มือธุรกิจผลิตอาหาร ชาสมุนไพรสำเร็จรูป

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนเขียนบทวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่ผ่านศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร http://fic.nfi.or.th และฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลไทย www.thehalalfood.info ในปี 2557 นี้

 / 
what news bar

  faq bar


   book bar
    magazine bar