สวัสดี

NFI Presentation

ทั้งหมดมี 279 รายการ

กันยายน 2561
กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายการผลิตอุตสาหกรรมอาหารในรัฐฉานสหภาพเมียนมาร์

อ่านเพิ่มเติม
สิงหาคม 2560
ยุทธศาสตร์ กาแฟ ปี 2560-2564

ยุทธศษสตร์ กาแฟ ปี 2560-2564

อ่านเพิ่มเติม
กุมภาพันธ์ 2559
การอบแห้งหน่อไม้ด้วยไอนํ้าร้อนยวดยิ่ง

ชื่อเรื่อง : การอบแห้งหน่อไม้ด้วยไอนํ้าร้อนยวดยิ่ง ผู้วิจัย/ผู้เรียบเรียง : นายทวีชัย วงศ์ศักดิ์ไพโรจน์ คณะทำ งาน/อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ.ดร. สมชาต...

อ่านเพิ่มเติม
กุมภาพันธ์ 2559
การอบแห้งข้าวเปลือกโดยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง

ชื่อเรื่อง : การอบแห้งข้าวเปลือกโดยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง ผู้วิจัย/ผู้เรียบเรียง : นายอิศเรศ ธุชกัลยา คณะทำงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา ...

อ่านเพิ่มเติม
กุมภาพันธ์ 2559
ารอบแห้งกระเทียมภายใต้สภาวะสุญญากาศ

ชื่อเรื่อง : การอบแห้งกระเทียมภายใต้สภาวะสุญญากาศ ผู้วิจัย/ผู้เรียบเรียง : นายพรเทพ อภิพงศธร นายประวิทย์ โล่ห์สมบูรณ์ลาภ นางสาวปิ่นแก้ว เชิงท...

อ่านเพิ่มเติม
กุมภาพันธ์ 2559
การเพิ่มคุณค่าโปรตีนในกากถั่วเหลือง

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มคุณค่าโปรตีนในกากถั่วเหลือง ผู้วิจัย/ผู้เรียบเรียง : นางสาว นีรนุช ชุมชัยภัสสร นางสาวเพชรรัตน์ พัฒนวาณิชนุกูล สกุลดาว ศิริธ...

อ่านเพิ่มเติม
กุมภาพันธ์ 2559
การพัฒนากระบวนการผลิตมะนาวดอง

 ชื่อเรื่อง     : การพัฒนากระบวนการผลิตมะนาวดอง  ผู้วิจัย/ผู้เรียบเรียง     : นางสาววิภาวีร์ ธาระเขตต์ นางสาว...

อ่านเพิ่มเติม
กุมภาพันธ์ 2559
การผลิตมะม่วงดองโดยใช้ความดันไฮโดรสแตติก

 ชื่อเรื่อง     : การผลิตมะม่วงดองโดยใช้ความดันไฮโดรสแตติก  ผู้วิจัย/ผู้เรียบเรียง     : นางสาวอลิษา วิลันโท ...

อ่านเพิ่มเติม
กุมภาพันธ์ 2559
การผลิตน้ำสมุนไพรเข้มข้นโดยใช้ไมโครเวฟ-สุญญากาศ

ชื่อเรื่อง : การผลิตน้ำสมุนไพรเข้มข้นโดยใช้ไมโครเวฟ-สุญญากาศ ผู้วิจัย/ผู้เรียบเรียง : นายสุระกิต จิระสานต์ นางสาวปรารถนา วันพระแก้ว คณะทำงาน/อาจ...

อ่านเพิ่มเติม
กุมภาพันธ์ 2559
กระบวนการผลิตน้ำผักผลไม้รวมผง โดยใช้เครื่องอบแห้งแบบพ่นกระจาย และไมโครเวฟสุญญากาศ

 ชื่อเรื่อง     : กระบวนการผลิตน้ำผักผลไม้รวมผง โดยใช้เครื่องอบแห้งแบบพ่นกระจาย และไมโครเวฟสุญญากาศ  ผู้วิจัย/ผู้เรียบเรียง ...

อ่านเพิ่มเติม
กุมภาพันธ์ 2559
การนึ่งข้าวกล้องด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง

 ชื่อเรื่อง     : การนึ่งข้าวกล้องด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง  ผู้วิจัย/ผู้เรียบเรียง     : นายอธิคม จิรจินดาเลิศ&nb...

อ่านเพิ่มเติม
กุมภาพันธ์ 2559
การทำสาโทเพื่อเพิ่มปริมาณแอลกอฮอล์

 ชื่อเรื่อง     : การทำสาโทเพื่อเพิ่มปริมาณแอลกอฮอล์  ผู้วิจัย/ผู้เรียบเรียง     : นางสาวสุวนา ว่องเกื้อกูล น...

อ่านเพิ่มเติม
กุมภาพันธ์ 2559
การทำไวน์ลูกหว้า

ชื่อเรื่อง : การทำไวน์ลูกหว้า ผู้วิจัย/ผู้เรียบเรียง : นายกุลเชษฐ กีรติก่อศรี นายศิริรุ่ง แซ่โง้ว นายคเณศ ปิติพงศ์สุนทร คณะทำงาน/อาจารย์ที่ปรึกษ...

อ่านเพิ่มเติม
กุมภาพันธ์ 2559
การเคลือบผิวมังคุดด้วยไคโตซาน

ชื่อเรื่อง : การเคลือบผิวมังคุดด้วยไคโตซาน ผู้วิจัย/ผู้เรียบเรียง : นายชัยรัตน์ นันทภัทร์ นางสาวดวงพร สาระมาศ นางสาวอนุรดี วิทยาปัญญานนท์ คณะทำ ...

อ่านเพิ่มเติม
กุมภาพันธ์ 2559
การขยายอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ขนมโมจิ

 ชื่อเรื่อง     : การขยายอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ขนมโมจิ  ผู้วิจัย/ผู้เรียบเรียง     : นางสาวสุธาสินี ชูจิตร &nbs...

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527