FOOD LAW NEWS

  CLMV
  หัวข้อสำคัญ : ฉลากอาหาร
  กัมพูชา ( ทั้งหมด 2 ฉบับ )
  • กัมพูชา : มาตรฐานการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 29 ธันวาคม 2543, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • กัมพูชา : มาตรการในการดำเนินการกับผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ติดฉลากบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสม   , เริ่มบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2542, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 2 ฉบับ