FOOD LAW NEWS

  CLMV
  ลำดับขั้นกฎหมาย : กฎหมาย (Law)
  กัมพูชา ( ทั้งหมด 1 ฉบับ )
  • กัมพูชา : วิธีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ   , เริ่มบังคับใช้ 21 มิถุนายน 2543, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ