FOOD LAW NEWS

  CLMV
  ลำดับขั้นกฎหมาย : ประกาศ (Notification)
  กัมพูชา ( ทั้งหมด 5 ฉบับ )
  • กัมพูชา : แนวทางด้านความปลอดภัยอาหารจากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 23 ตุลาคม 2553, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • กัมพูชา : การกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสินค้าส่งออก/นำเข้า   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • กัมพูชา : ข้อกำหนดการแสดงสินค้าขาเข้าของศุลกากร   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2543, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • กัมพูชา : มาตรฐานการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 29 ธันวาคม 2543, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • กัมพูชา : มาตรการในการดำเนินการกับผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ติดฉลากบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสม   , เริ่มบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2542, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 5 ฉบับ