FOOD LAW NEWS

  CLMV
  ลำดับขั้นกฎหมาย : กฤษฎีกา (Decree)
  กัมพูชา ( ทั้งหมด 5 ฉบับ )
  • กัมพูชา : สุขอนามัยอาหารสำหรับมนุษย์   , เริ่มบังคับใช้ 12 มิถุนายน 2546, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • กัมพูชา : การตรวจสอบด้านสุขอนามัยพืช   , เริ่มบังคับใช้ 13 มีนาคม 2546, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • กัมพูชา : การอำนวยความสะดวกทางการค้าผ่านการบริหารจัดการความเสี่ยง   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2549, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • กัมพูชา : การตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก   , เริ่มบังคับใช้ 18 พฤศจิกายน 2548, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • กัมพูชา : มาตรฐานและการจัดการวัตถุดิบทางการเกษตร   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2541, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 5 ฉบับ