ยุโรป(Europe)
ลำดับขั้นกฎหมาย : กฎเกณฑ์กลาง (Directive)
สหภาพยุโรป ( ทั้งหมด 1 ฉบับ )
  • สหภาพยุโรป : EU: เพิ่มเติมเกณฑ์ด้าน จุลินทรีย์ของ Enterobacteriaceae และ Listeria monocytogenese ในอาหารบางชนิด , วันที่เผยแพร่ 18 พ.ค. 2553

    สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 1 ฉบับ