FOOD LAW NEWS

ยุโรป(Europe)
ลำดับขั้นกฎหมาย : มาตรฐาน (Standard)
สหภาพยุโรป ( ทั้งหมด 21 ฉบับ )
 • สหภาพยุโรป : การรับขึ้นทะเบียน “ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” เป็นสินค้าที่ได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 6 มี.ค. 2556

  สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • สหภาพยุโรป : แก้ไขกฎเกณฑ์กลาง Directive 2011/112/EC ที่เกี่ยวข้องกับน้ำผลไม้และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันสำหรับบริโภค   , เริ่มบังคับใช้ 19 เม.ย. 55, วันที่เผยแพร่ 4 พ.ค. 2555

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมรายชื่อของ Steviol glycosides เป็นวัตถุเจือปนอาหารในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2556, วันที่เผยแพร่ 5 มี.ค. 2555

  สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • สหภาพยุโรป : EU: มาตรฐานการเลี้ยงสุกร , วันที่เผยแพร่ 27 เม.ย. 2552

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: เส้นก๋วยเตี๋ยว , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: สุขอนามัยของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU : สุขอนามัยของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: สุขอนามัยของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกแปรรูป , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: สุขอนามัยของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU : สุขอนามัยของผลิตภัณฑ์อาหาร , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: สับปะรดกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: เนื้อปูกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: เนื้อไก่แช่แข็ง-แปรรูป , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: น้ำสับปะรด , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: น้ำผลไม้ , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: ทูน่ากระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: เงื่อนไขพิเศษเกี่ยวกับการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: ข้าวสารบรรจุถุง , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: ข้าวกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU:กุ้งแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: กระบวนการนิติบัญญัติของสหภาพยุโรป , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 21 ฉบับ