ยุโรป(Europe)
ลำดับขั้นกฎหมาย : คำสั่ง
สหภาพยุโรป ( ทั้งหมด 2 ฉบับ )
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขภาคผนวกของ Decision 2007/275/EC สำหรับรายชื่อสัตว์และผลิตภัณฑ์ (Animals and products) ที่ต้องควบคุมที่ด่านตรวจสอบสินค้านำเข้า   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2560, วันที่เผยแพร่ 8 ม.ค. 2561

    สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: มาตรการฉุกเฉินในการห้ามใช้ Red 2 G (E128) เป็นสีผสมอาหาร , วันที่เผยแพร่ 27 ส.ค. 2550

    สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 2 ฉบับ