FOOD LAW NEWS

อเมริกาเหนือ(North America)
ลำดับขั้นกฎหมาย : ระเบียบ (Regulation)
สหรัฐอเมริกา ( ทั้งหมด 27 ฉบับ )
 • สหรัฐอเมริกา : ระเบียบวัตถุเจือปนอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2559, วันที่เผยแพร่ 20 ก.ย. 2559

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : สารห้ามใช้ในอาหารสำหรับมนุษย์   , เริ่มบังคับใช้ 4 พฤศจิกายน 2557, วันที่เผยแพร่ 11 พ.ย. 2557

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: การควบคุมการทำประมงที่ผิด6 (IUU) , วันที่เผยแพร่ 20 ต.ค. 2553

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: สีเจือปนอาหาร: สารสกัดโคชินิลและคาร์มีน , วันที่เผยแพร่ 4 ส.ค. 2553

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: ระดับที่แนะนำของสาร Deoxynivalenol (DON) ในผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี และธัญพืชสำหรับบริโภค , วันที่เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : US: การกล่าวอ้างปริมาณแคลเซียมและวิตามินดีกับโรคกระดูกพรุน , วันที่เผยแพร่ 23 ก.ย. 2552

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : US: การแจ้งล่วงหน้าก่อนนำเข้าสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 พ.ค. 2552

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: บัญชีรายชื่อสัตว์น้ำที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกา , วันที่เผยแพร่ 12 มี.ค. 2552

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: การกล่าวอ้างปริมาณสารอาหาร สำหรับอาหารเสริมและอาหารทั่วไป , วันที่เผยแพร่ 16 ม.ค. 2552

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: การแสดงฉลากประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า   , เริ่มบังคับใช้ 30 กันยายน 2551, วันที่เผยแพร่ 28 ส.ค. 2551

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: ร่างข้อกำหนดเรื่องการควบคุมปริมาณเชื้อ Listeria monocytogenes ในอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค , วันที่เผยแพร่ 30 เม.ย. 2551

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: ส่วนผสมของอาหารที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก , วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2550

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: กำหนดให้มะพร้าวเป็นอาหารก่อภูมิแพ้ , วันที่เผยแพร่ 14 พ.ค. 2550

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: สารให้ความหวานสังเคราะห์ (Artificial Sweeteners) ที่อนุญาตให้ใช้ได้ในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2549

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: เพิ่ม Lycopene ในรายการวัตถุเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2549

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: ปริมาณสาร 3-MCPD ในโปรตีนไฮโดรไลซ์ด้วยกรด (Acid-Hydrolyzed Protein) และซอสสไตล์เอเชีย (Asian-Style Source) , วันที่เผยแพร่ 30 มิ.ย. 2549

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: กำหนดปริมาณสารตะกั่ว (Lead) สูงสุดที่อนุญาตให้มีได้ในผลิตภัณฑ์ลูกกวาด (candy) , วันที่เผยแพร่ 30 มิ.ย. 2549

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: วัตถุเจือปนอาหารกลุ่มเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ (Intolerance Food Additive) , วันที่เผยแพร่ 31 ม.ค. 2549

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: ฉลากอาหารก่อโรคภูมิแพ้ (Food Allergen Labeling) , วันที่เผยแพร่ 20 ม.ค. 2549

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA : วัสดุไม้ที่ใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์นำเข้า , วันที่เผยแพร่ 1 ธ.ค. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA : วัตถุเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 1 ธ.ค. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: การแสดงฉลากอาหาร (Food Labeling) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA : ระดับดำเนินการของสิ่งบกพร่องและสารพิษหรือสารอันตรายในอาหาร (Food Defect Action Level) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าอาหารและผลิตผลเกษตรของสหรัฐอเมริกา , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA : การกักกันสินค้าอาหารโดยไม่ผ่านการตรวจสอบของ FDA , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: 6และกฎระเบียบเกี่ยวกับอาหารของสหรัฐอเมริกา , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA;การตรวจสินค้าอาหารนำเข้าสหรัฐอเมริกา , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 27 ฉบับ