FOOD LAW NEWS

เอเชีย(Asia)
ลำดับขั้นกฎหมาย : กฎหมาย (Law)
เกาหลีใต้ ( ทั้งหมด 8 ฉบับ )
 • เกาหลีใต้ : KR_ตัวอย่างสินค้าที่ต้องได้รับการตรวจจากห้องปฏิบัติการ-ในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าประเทศเกาหลีใต้ , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_กฎหมายฉบับย่อของมาตราที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาทางการค้า , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

 • เกาหลีใต้ : KR_วิธีตรวจสอบปริมาณลิปิด , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_วิธีตรวจสอบปริมาณโปรตีน , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_วิธีตรวจสอบปริมาณเถ้าทั้งหมด , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_ประมวลกฎหมายอาหาร , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548

 • เกาหลีใต้ : KR_ข้อกำหนดและมาตรฐานการนำเข้าอาหารและสินค้าทางเกษตร , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าอาหารและขั้นตอนการนำเข้า , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 8 ฉบับ