FOOD LAW NEWS

เอเชีย(Asia)
ลำดับขั้นกฎหมาย : บทบัญญัติ หรือ พระราชบัญญัติ (Act)
เกาหลีใต้ ( ทั้งหมด 2 ฉบับ )
  • เกาหลีใต้ : KR-รัฐบัญญัติฉบับพิเศษเพื่อควบคุมการบริโภคอาหารของเด็ก , วันที่เผยแพร่ 1 ก.ย. 2552

    สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_การสุขาภิบาลอาหาร , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548

ทั้งหมด 2 ฉบับ