FOOD LAW NEWS

เอเชีย(Asia)
ลำดับขั้นกฎหมาย : ระเบียบ (Regulation)
เกาหลีใต้ ( ทั้งหมด 18 ฉบับ )
 • เกาหลีใต้ : การขออนุญาตส่วนประกอบที่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบอาหารฟังก์ชัน , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2561

  สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : ระเบียบการแสดงฉลากอาหารฟังก์ชัน , วันที่เผยแพร่ 20 ก.พ. 2561

  สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : มาตรฐานสินค้า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2560

  สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : เกณฑ์การตั้งชื่อและการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต , วันที่เผยแพร่ 20 ก.พ. 2560

  สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : อาหารเพื่อสุขภาพ   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2545, วันที่เผยแพร่ 5 ต.ค. 2555

  สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • เกาหลีใต้ : การแสดงฉลากโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ 23 พฤษภาคม 2545, วันที่เผยแพร่ 5 ก.พ. 2555

  สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR - ข้อกำหนดการแสดงฉลากสินค้าอาหาร (Food Labelling Requirements) , วันที่เผยแพร่ 25 มี.ค. 2554

  สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR - ข้อกำหนดอาหารฉายรังสี , วันที่เผยแพร่ 28 ม.ค. 2554

  สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-ข้อกำหนดการแสดงฉลากบรรจุภัณฑ์ย่อย , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2552

  สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_การแสดงฉลากอาหารเกาหลีใต้ , วันที่เผยแพร่ 23 มี.ค. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_รายการวิเคราะห์วัตถุที่มีพิษในวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต , วันที่เผยแพร่ 17 มี.ค. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_รายชื่อสินค้าที่ห้ามนำเข้า-ซึ่ต้องปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_รายชื่อพืชที่ห้ามการนำเข้าประเทศ , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_รายยชื่อผลไม้และผักสดที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าเชื้อราที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการเพาะปลูกผลไม้ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือและปริมาณยาฆ่าแมลงตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้ , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_ชนิดของยาฆ่าแมลงตกค้างในพืช-ซึ่งต้องผ่านการตรวจก่อนนำเข้าและส่งออกของประเทศเกาหลี , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_หน่วยงานกำกับดูแลด้านอาหารและหน้าที่รับผิดชอบ , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเกาหลีใต้ , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 18 ฉบับ