FOOD LAW NEWS

  ���������������������������(Thailand)
  หัวข้อสำคัญ : สารพิษ/สารปนเปื้อน
  ไทย ( ทั้งหมด 2 ฉบับ )
  • ไทย : การรับรองเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์รับรองตามพระราชบัญญัติพันูพืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๑) พ.ศ.2536 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : รายชื่อเภสัชเคมีภัณฑ์ที่ห้ามมิให้นำเข้าโดยมิได้รับอนุญาต , วันที่เผยแพร่ 17 ต.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 2 ฉบับ