FOOD LAW NEWS

  ���������������������������(Thailand)
  ลำดับขั้นกฎหมาย : ประกาศ (Notification)
  ไทย ( ทั้งหมด 103 ฉบับ )
  • ไทย : ฉบับที่ 234 (พศ. 2544 ) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 56 ( พศ. 2524 ) เรื่อง น้ำมันปาล์ม , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 237 ( พศ.2544 ) เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 237 ( พศ.2544 ) เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 238 ( พศ.2544 ) เรื่อง อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 240 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามนำเข้าหรือจำหน่าย , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 245 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 249 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 250 ( พ.ศ.2545 ) เรื่อง มาตรฐานกุ้งและกุ้งแปรรูป , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 239 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ( ฉบับที่ 193 ) พ.ศ.2543 , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 241 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี ( ฉบับที่ 2 ) , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 242 (พ.ศ. 2544 ) เรื่อง ผลิตภัณฑ์กระเทียม , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 243 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 235 (พศ.2544 ) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 57 ( พศ. 2524 ) เรื่อง น้ำมันมะพร้าว , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 236 (พศ.2544 ) เรื่อง ไข่เยี่ยวม้า , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 244 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีวัตถุที่ใช้เพื่อรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารรวมอยู่ในภาชนะบรรจุ , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 246 ( พ.ศ.2544 ) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ( ฉบับที่ 217 ) พ.ศ. 2544 , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 247 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร ( ฉบับที่ 2 ) , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 248 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง ( ฉบับที่ 2 ) , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2514) เรื่อง กำหนดชนิดและคุณภาพของสินค้าที่ผลิตในโรงงาน ซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับหัวมันสำปะหลัง , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ให้โรงสีข้าวซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตวันละ 25 ตันขึ้นไปมีเครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกและเครื่องวัดความชื้นข้าว , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 229 (พ.ศ.2544) เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 162 พ.ศ.2538 , วันที่เผยแพร่ 10 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 232 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2522 ) , วันที่เผยแพร่ 10 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 231 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง อาหารที่มียาสัตว์ตกค้าง , วันที่เผยแพร่ 10 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 230 (พ .ศ. 2544 ) เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) , วันที่เผยแพร่ 10 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 233 ( พศ. 2544 ) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 23 ( พ.ศ.2522 ) เรื่อง กำหนดน้ำมันถั่วลิสงเป็นอาหารควบคุมเฉพาะและกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน วิธีการผลิต และฉลากสำหรับน้ำมันถั่วลิสง , วันที่เผยแพร่ 10 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 221 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดประเภทอาหารที่ต้องแสดงเลขสารบบอาหารที่ฉลาก , วันที่เผยแพร่ 7 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 222 (พ.ศ.2544) เรื่อง ไอศกรีม , วันที่เผยแพร่ 7 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 223 (พ.ศ.2544) เรื่อง วัตถุแต่งกลิ่นรส , วันที่เผยแพร่ 7 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 224 (พ.ศ.2544 ) เรื่อง ขนมปัง , วันที่เผยแพร่ 7 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 227 (พ.ศ.2544) เรื่อง เนย , วันที่เผยแพร่ 7 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 228 (พ.ศ.2544) เรื่อง หมากฝรั่งและลูกอม , วันที่เผยแพร่ 7 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 225 (พ.ศ.2544) เรื่อง น้ำเกลือปรุงอาหาร , วันที่เผยแพร่ 7 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 226 (พ.ศ.2544) เรื่อง เนยใสหรือกรี (Ghee) , วันที่เผยแพร่ 7 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 220 (พ.ศ. 2544) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3) , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 219 (พ.ศ.2544) เรื่อง 2 (ฉบับที่ 2) , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 218 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดนมโคเป็นอาหารควบคุมเฉพาะและกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและวิธีการผลิต (ฉบับที่ 3) , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 217 (พ.ศ.2544) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 215) พ.ศ.2544 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 216 (พ.ศ. 2544) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 192 (พ.ศ. 2543) , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 215 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 214 (พ.ศ.2543) เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 213 (พ.ศ. 2543) เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 212 (พ.ศ. 2543) เรื่อง รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 211 (พ.ศ. 2543) เรื่อง น้ำผึ้ง , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 210 (พ.ศ. 2543) เรื่อง อาหารกึ่งสำเร็จรูป , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 209 (พ.ศ. 2543) เรื่อง เนยแข็ง , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 208 (พ.ศ.2543) เรื่อง ครีม , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 207 (พ.ศ.2543) เรื่อง เนยเทียม , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 206 (พ.ศ. 2543) เรื่อง น้ำมันเนย , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 205 (พ.ศ.2543) เรื่อง น้ำมันและไขมัน , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 204 (พ.ศ.2543) เรื่อง น้ำส้มสายชู , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 203 (พ.ศ. 2543) เรื่อง น้ำปลา , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 202 (พ.ศ.2543) เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 201 (พ.ศ.2543) เรื่อง ซอสบางชนิด , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 200 (พ.ศ.2543) เรื่อง ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 199 (พ.ศ.2543) เรื่อง น้ำแร่ธรรมชาติ , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 198 (พ.ศ.2543) เรื่อง น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 197 (พ.ศ. 2543) เรื่อง กาแฟ , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 196 (พ.ศ. 2543) เรื่อง ชา , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 195 (พ.ศ.2543) เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร่ , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 194 (พ.ศ.2543) เรื่อง ฉลาก , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 193 (พ.ศ.2543) เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 191 (พ.ศ.2543) เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 189) พ.ศ.2542 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 184 (พ.ศ.2542) เรื่อง น้ำมันปาล์ม (ฉบับที่ 2) , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 179 (พ.ศ.2540) เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 174 (พ.ศ.2539) เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามนำเข้าหรือจำหน่าย , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 171 (พ.ศ. 2539) เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 2) , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 169 (พ.ศ.2538) เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้ฉลากอาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 168 (พ.ศ. 2538) เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้ฉลากอาหารทารก และอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 167 (พ.ศ.2538) เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้ฉลากนมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลง สูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 163 (พ.ศ.2538) เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 158 (พ.ศ.2537) เรื่อง อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 157 (พ.ศ.2537) เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 156 (พ.ศ.2537) เรื่อง นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 154 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 153 (พ.ศ.2537) เรื่อง เกลือบริโภค , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 151 (พ.ศ.2536) เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 150 (พ.ศ. 2536) เรื่อง ข้าวเติมวิตามิน , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2535) เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำแข็ง (ฉบับที่ 2) , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 121 (พ.ศ.2532) เรื่อง อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 119 (พ.ศ.2532) เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 2) , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 117 (พ.ศ.2532) เรื่อง ขวดนม , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 116 (พ.ศ.2531) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีกัมมันตรังสี (ฉบับที่ 2) , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 113 (พ.ศ.2531) เรื่อง โซเดียมซัยคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียมซัยคลาเมต , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 111 (พ.ศ.2531) เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุพลาสติก การใช้ภาชนะบรรจุพลาสติก และการห้ามใช้วัตถุใดเป็นภาชนะบรรจุอาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 103 (พ.ศ.2529) เรื่อง กำหนดกรรมวิธีการผลิตอาหารซึ่งมีการใช้กรรมวิธีการฉายรังสี , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 102 (พ.ศ.2529) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีกัมมันตรังสี , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 100 (พ.ศ.2529) เรื่อง การแสดงฉลากของวุ้นสำเร็จรูปและขนมเยลลี่ , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 99 (พ.ศ.2529) เรื่อง นมเปรี้ยว (ฉบับที่ 2) , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) เรื่อง น้ำแข็ง , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2525) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2524) , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 57 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำมันมะพร้าว , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 56 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำมันปาล์ม , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2524) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2522) , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 46 (พ.ศ.2523) เรื่อง นมเปรี้ยว , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2523) เรื่อง แป้งข้าวกล้อง , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 38 (พ.ศ.2522) เรื่อง กำหนดวัตถุที่ใช้ปรุงแต่งรสอาหารเป็นอาหารควบคุมเฉพาะและกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2522) เรื่อง กำหนดน้ำมันถั่วลิสงเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ และกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน วิธีการผลิต และฉลาก สำหรับน้ำมันถั่วลิสง , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2522) เรื่อง กำหนดสีผสมอาหารเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ และกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน การใช้ , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 103 ฉบับ