FOOD LAW NEWS

  ���������������������������(Thailand)
  ลำดับขั้นกฎหมาย : มาตรฐานสินค้า (Standard)
  ไทย ( ทั้งหมด 66 ฉบับ )
  • ไทย : มกอช.6005-2549 เรื่อง เนื้อแพะ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6400-2548 เรื่อง ฟาร์มโคเนื้อ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6700-2548 เรื่อง เนื้อไก่ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6701-2548 เรื่อง เนื้อเป็ด , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6702-2548 เรื่อง , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6703-2548 เรื่อง ไข่เป็ด , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6703-2548 เรื่อง ไข่เป็ด , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6900-2546 เรื่อง ฟอร์มเป็ดพันธุ์และเป็ดเนื้อ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6905-2548 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเป็ดไข่ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6906-2549 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์นกกระทา , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.7001-2547 เรื่อง ปลานิล , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.7002-2548 เรื่อง กุ้งก้ามกราม , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.7004-2548 เรื่อง ปูม้า , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.7005-2548 เรื่อง ปลาหมึก , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.7014-2548 เรื่อง ปลาแล่เยือกแข็ง , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.8200-2546 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้ง , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6004-2549 เรื่อง เนื้อแกะ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9000-2546 เรื่อง เกษตรอินทรีย์ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9001-2546 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9001-2546 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9002-2547 เรื่อง สารพิษตกค้าง ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9002-2549 เรื่อง สารพิษตกค้าง ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9003-2547 เรื่อง สารพิษตกค้าง ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9004-2547 เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9008-2549 เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9010-2549 เรื่อง หลักการวิเคราห์ความเสี่ยงของอาหารที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9011-2549 เรื่อง การประเมินความเป็นไปได้ในการก่อภูมิแพ้ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9012-2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ได้จากพืชตัดต่อดีเอ็นเอ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9013-2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตโดยใช้จุลินทรีย์ตัดต่อดีเอ็นเอ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9535-2547 เรื่อง ข้อกำหนดสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออก , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.7405-2547 เรื่อง การปฏิบัติทางประมงที่ดีสำหรับการเลี้ยงปลานิล , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9000-2548 เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม2 ปศุสัตว์อินทรีย์ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9007-2548 เรื่อง ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9009-2549 เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสุกร , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9005-2548 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายรับรองQและ Q Permium กับสินค้Qาเกษตรและอาหาร , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกษ.1-2546 เรื่อง ลำไย , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.2-2546 เรื่อง มังคุด , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.3-2546 เรื่อง ทุเรียน , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.4-2546 เรื่อง สับปะรด , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.11-2549 เรื่อง ลองกอง , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.12-2549 เรื่อง เงาะ , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.1500-2547 เรื่อง หน่อไม้ฝรั่ง , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.1501-2547 เรื่อง กระเจี๊ยบเขียว , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.1502-2547 เรื่อง พริก , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.2500-2548 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับหน่อไม้ฝครั่ง , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6000-2547 เรื่อง เนื้อสุกร , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6002-2547 เรื่อง เนื้อกระบือ , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6003-2548 เรื่อง น้ำนมดิบ , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.8-2549 เรื่อง เนื้อลำไยอบแห้ง , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6704-2549 เรื่อง ไข่นกกระทา , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.1000-2546 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับลำไย , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6400-2548 เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับฟาร์มโคเนื้อ , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.5-2546 เรื่อง มะม่วง , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.0006-2548 เรื่อง กล้วย , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.2501-2548 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับกระเจี๊ยบเขียว , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.2502-2548 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพริก , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.4000-2546 เรื่อง , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.4000-2546 เรื่อง , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.4400-2546 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6001-2547 เรื่อง เนื้อโค , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.7-2549 เรื่อง ลิ้นจี่ , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9-2549 เรื่อง เนื้อลำไยอบแห้งสำหรับแปลรูป , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.10-2549 เรื่อง ลำไยอบแห้งทั้งเปลือก , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : 539/2547 เรื่อง งาดำผงสำเร็จรูป , วันที่เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : 1080-2535 เรื่อง กะปิ , วันที่เผยแพร่ 2 ธ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : TH-มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุกรสดแช่เย็นและเยือกแข็ง , วันที่เผยแพร่ 2 ธ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 66 ฉบับ