อาเซียน(Asian)
ลำดับขั้นกฎหมาย : บทบัญญัติ หรือ พระราชบัญญัติ (Act)
สิงคโปร์ ( ทั้งหมด 1 ฉบับ )
  • สิงคโปร์ : SG: 6การขายอาหาร (Sale of Food Act 1973 Revised Edition 1985) , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

    สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 1 ฉบับ