FOOD LAW NEWS

เอเชีย(Asia)
ลำดับขั้นกฎหมาย : กฎหมาย (Law)
ญี่ปุ่น ( ทั้งหมด 5 ฉบับ )
 • ญี่ปุ่น : รายชื่อพืชที่ห้ามนำเข้าตามกฎหมาย Plant Protection Law   , เริ่มบังคับใช้ 10 ก.พ. 55, วันที่เผยแพร่ 23 มี.ค. 2555

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: คู่มือการควบคุมสุขอนามัยอาหารแปรรูปนำเข้า , วันที่เผยแพร่ 8 ก.พ. 2553

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : ระบบการรับรองก่อนส่งออก (Pre-Certification System) , วันที่เผยแพร่ 22 ธ.ค. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP_กฎระเบียบและขั้นตอนการนำเข้าอาหารแปรรูปของญี่ปุ่น , วันที่เผยแพร่ 26 มิ.ย. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าอาหารของญี่ปุ่น , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 5 ฉบับ