FOOD LAW NEWS

เอเชีย(Asia)
ลำดับขั้นกฎหมาย : มาตรฐาน (Standard)
ญี่ปุ่น ( ทั้งหมด 44 ฉบับ )
 • ญี่ปุ่น : มาตรฐานการใช้วัตถุเจือปนอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 21 กันยายน 2561, วันที่เผยแพร่ 17 ต.ค. 2561

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : เพิ่มเติมรายชื่อวัตถุเจือปนอาหารใน List of Designated Additives, 2561   , เริ่มบังคับใช้ 3 กรกฎาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 24 ส.ค. 2561

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : คุณลักษณะและมาตรฐานอาหาร, วัตถุเจือปนอาหาร และอื่นๆ ภายใต้กฎหมายสุขาภิบาลอาหาร พ.ศ. 2553   , เริ่มบังคับใช้ เมษายน 2554, วันที่เผยแพร่ 11 มี.ค. 2559

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: มาตรอาหารที่ผลิตโดยใช้เทคนิค DNA สายผสม (Recombination DNA Techniques) , วันที่เผยแพร่ 28 มี.ค. 2554

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: ข้อกำหนดและมาตรฐานสำหรับภาชนะบรรจุอาหาร , วันที่เผยแพร่ 13 ก.ย. 2553

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: มาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ , วันที่เผยแพร่ 10 ส.ค. 2553

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: มาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับอาหารอินทรีย์แปรรูป , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2553

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: มาตรฐานการแสดงฉลากอาหารสด , วันที่เผยแพร่ 30 เม.ย. 2551

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: มาตรฐานกระป๋องโลหะสำหรับบรรจุอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ธ.ค. 2549

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานผลไม้อบแห้ง (Dried fruit) , วันที่เผยแพร่ 31 ส.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานอาหารสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง (Canned ready to eat food) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง (Frozen ready to eat) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานน้ำมันพืช (Vegetable oil) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานเมล็ดพืชน้ำมัน (Oil seed) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานเมล็ดงา (Sesame seed) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบแห้ง (Dried cashew nut) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (Instant noodles) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง (Dried rice noodles) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานแป้งมันสำปะหลัง (Tapioca starch) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานแป้งข้าวเจ้า (Rice flour) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานข้าวเจ้า (Rice) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานมันฝรั่ง (Potato) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานมะม่วงสด (Fresh mango) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานน้ำผลไม้พร้อมดื่มและน้ำผลไม้เข้มข้นบรรจุภาชนะปิดสนิท , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานลิ้นจี่กระป๋อง (Canned Lychee) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานผลไม้แช่เยือกแข็ง (Frozen fruit) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง (Canned Mixed Fruit) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานสับปะรดกระป๋อง (Canned Pineapple) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานเห็ดแช่แข็ง (Frozen mushroom) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานข้าวโพดอ่อนกระป๋อง(Canned babycorn) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานถั่วแระแช่แข็ง(Frozen green soybean) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานเห็ดบรรจุกระป๋อง (Canned Mushroom) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: มาตรฐานหน่อไม้ฝรั่งสด (Fresh Asparagus) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: มาตรฐานไก่แปรรูปแช่แข็ง (Processed frozen chicken) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: มาตรฐานเนื้อหมูแปรรูป (Processed Pork Standard) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: มาตรฐานไก่แช่แข็ง (Frozen Chicken Standard) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานเนื้อปูกระป๋อง (Canned crab meat Standard) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: มาตรฐานปูแช่แข็ง (Frozen Crab) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานเนื้อปลาบดแช่แข็ง (Frozen Minced fish Standard) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: มาตรฐานไส้กรอกปลา แฮมปลา (Frozen fish sausage and Fish ham standard) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานกุ้งแช่แข็ง (Frozen shrimp Standard) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: มาตรฐานปลาทั้งตัวและปลาแบบฟิลเลตแช่แข็ง (Frozen fish and Frozen fish fillet Standard) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานปลาหมึกแช่แข็ง (Frozen squid and Frozen Octopus Standard) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: มาตรฐานนมและผลิตภัณฑ์นม และระดับปริมาณวัตถุเจือปนอาหารและสีผสมอาหารที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร(JETRO ,2003) , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 44 ฉบับ