FOOD LAW NEWS

  ������������������������������������������������������(Asia)
  ลำดับขั้นกฎหมาย : ระเบียบ (Regulation)
  ฮ่องกง ( ทั้งหมด 13 ฉบับ )
  • ฮ่องกง : กฎระเบียบสารให้ความหวานแทนน้ำตาล   , เริ่มบังคับใช้ 19 ธันวาคม 2546, วันที่เผยแพร่ 19 ก.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : กฎระเบียบค่าโลหะหนักในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ มิถุนายน 2540, วันที่เผยแพร่ 24 ก.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : ข้อกำหนดการแสดงฉลากสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 8 มี.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-การใช้วัตถุกันเสีย , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK:การใช้วัตถุกันเสียในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ข้อกำหนดเรื่องบรรจุภัณฑ์อาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ฉลากอาหารที่จะบังคับใช้ในอนาคต , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ฉลากอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-กฎระเบียบเกี่ยวกับสารกำจัดศัตรูพืชและยารักษาโรคสัตว์ตกค้าง , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-กฎระเบียบเกี่ยวกับสารเคมีตกค้างในเนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-กฎระเบียบควบคุมสารพิษในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-กฎระเบียบเกี่ยวกับสารประกอบของโลหะหนักในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-วัตถุเจือปนในอาหารและสีผสมอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 13 ฉบับ