FOOD LAW NEWS

โอเชียเนีย(Oceania)
ลำดับขั้นกฎหมาย : ระเบียบ (Regulation)
ออสเตรเลีย ( ทั้งหมด 3 ฉบับ )
  • ออสเตรเลีย : มาตรการกุ้งดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อบริโภค

    สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ปรับปรุงรายชื่อและหมายเลขอ้างอิงสำหรับวัตถุเจือปนอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ ธันวาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2556

    สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : AU-ระบบตรวจสอบสินค้าอาหารนำเข้า , วันที่เผยแพร่ 6 ม.ค. 2554

    สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 3 ฉบับ