FOOD LAW NEWS

เอเชีย(Asia)
ลำดับขั้นกฎหมาย : ระเบียบ (Regulation)
ไต้หวัน ( ทั้งหมด 24 ฉบับ )
 • ไต้หวัน : กฎระเบียบว่าด้วยการติดฉลากของเครื่องดื่มบรรจุที่มีการกล่าวอ้างถึงผลไม้และ/หรือผัก   , เริ่มบังคับใช้ 3 มีนาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 15 ก.ค. 2562

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : ข้อกำหนดการติดฉลากสำหรับอาหารที่ไม่มีการบรรจุซึ่งมีส่วนผสมของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)   , เริ่มบังคับใช้ 11 เมษายน 2562, วันที่เผยแพร่ 15 มิ.ย. 2562

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : ฉลากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป   , เริ่มบังคับใช้ 8 ตุลาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 20 พ.ย. 2561

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : ฉลากอาหารมังสวิรัติ   , เริ่มบังคับใช้ 8 ตุลาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 20 ต.ค. 2561

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : มาตรฐานด้านสุขาภิบาลและปริมาณสูงสุดของสารตกค้างในอาหารสำหรับทารก   , เริ่มบังคับใช้ 15 กรกฎาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 20 ส.ค. 2561

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : การกล่าวอ้างทางโภชนาการสำหรับอาหารบรรจุหีบห่อ   , เริ่มบังคับใช้ 3 มีนาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 20 ก.ค. 2561

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : มาตรฐานเชื้อจุลินทรีย์   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2563, วันที่เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2561

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : การแสดงฉลากน้ำผักผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท , วันที่เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2560

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : เกณฑ์การตั้งชื่อและการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์เนย, มาร์การีน และผลิตภัณฑ์เนยเทียม , วันที่เผยแพร่ 20 เม.ย. 2560

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : เกณฑ์ด้านเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง   , เริ่มบังคับใช้ 20 สิงหาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 20 ม.ค. 2560

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ , วันที่เผยแพร่ 20 ส.ค. 2559

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : มาตรฐานด้านปริมาณยาสัตว์ตกค้างสูงสุดในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 16 ตุลาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2559

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : มาตรฐานด้านปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 9 พฤษภาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 20 พ.ค. 2559

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : ข้อกำหนดปริมาณสูงสุดของโลหะหนักในวัตถุดิบพืชจากแหล่งกำเนิด , วันที่เผยแพร่ 20 ก.พ. 2559

 • ไต้หวัน : การแสดงฉลากโภชนาการอาหารในภาชนะบรรจุ   , เริ่มบังคับใช้ เมษายน 2557

  สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • ไต้หวัน : มาตรฐานสุขาภิบาล และด้านปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหารสำหรับทารก   , เริ่มบังคับใช้ 15 กรกฎาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 20 เม.ย. 2558

  |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • ไต้หวัน : ระเบียบการแสดงฉลากโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ 19 กรกฎาคม 2550, วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2555

  สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • ไต้หวัน : TW-กฎระเบียบการกล่าวอ้างคุณค่าทางโภชนาการ , วันที่เผยแพร่ 5 ส.ค. 2552

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - รายชื่อผู้ที่ได้รับการประมูลโควต้านำเข้าของสินค้าเกษตร , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - รายชื่อบริษัทนำเข้าสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - ข้อมูลการตลาดสินค้าอาหารที่ไทยส่งออกไปไต้หวัน , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานการปิดฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - ขอบเขตและมาตรฐานการใช้วัตถุเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - การขอจดทะเบียนวัตถุเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 24 ฉบับ