FOOD LAW NEWS

������������������(Asia)
ลำดับขั้นกฎหมาย : ระเบียบ (Regulation)
ญี่ปุ่น ( ทั้งหมด 33 ฉบับ )
 • ญี่ปุ่น : เพิ่มเติมรายชื่อวัตถุเจือปนอาหารใน List of Designated Additives   , เริ่มบังคับใช้ 26 ตุลาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2559

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : การกำหนดค่า MRLs ของสารเคมีทางการเกษตร และยาสัตว์ในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 24 กันยายน 2559, วันที่เผยแพร่ 29 พ.ย. 2559

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : การปรับปรุงค่า MRLs ของสารเคมีทางการเกษตร, วัตถุเจือปนในอาหารสัตว์ และยาสัตว์ ในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 8 ตุลาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 5 ม.ค. 2558

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : เพิ่มเติมรายชื่อสินค้าอาหารดัดแปรพันธุกรรมที่ใช้เทคนิคดีเอ็นเอสายผสมที่ได้รับอนุญาต   , เริ่มบังคับใช้ 17 ตุลาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 24 ต.ค. 2556

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : รายชื่อสินค้าอาหารดัดแปรพันธุกรรมที่ใช้เทคนิคดีเอ็นเอสายผสมที่ได้รับอนุญาต   , เริ่มบังคับใช้ 19 กรกฎาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2555

  สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • ญี่ปุ่น : JP: ปรับปรุงค่ามาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหารบางรายการ , วันที่เผยแพร่ 1 ธ.ค. 2552

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: หลักเกณฑ์สำหรับอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (FOSDU) , วันที่เผยแพร่ 28 ส.ค. 2552

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: หลักเกณฑ์สำหรับอาหารเพื่อสุขภาพ (FOSHU) , วันที่เผยแพร่ 17 มิ.ย. 2552

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: ระบบการแสดงฉลากสารอาหาร (ฉบับแก้ไข) , วันที่เผยแพร่ 27 เม.ย. 2552

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: เกณฑ์ด้านจุลินทรีย์ในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2552

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: การแสดงฉลากอาหาร GMOs , วันที่เผยแพร่ 16 ม.ค. 2552

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: เปลี่ยนแปลงปริมาณสูงสุดของสารเคมีตกค้างทางการเกษตรบางชนิดที่อนุญาตให้มีได้ในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 27 พ.ย. 2551

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: เปลี่ยนแปลงปริมาณสูงสุดของสารเคมีตกค้างทางการเกษตรบางชนิดที่อนุญาตให้มีได้ในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 28 พ.ค. 2551

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: มาตรฐานการแสดงฉลากอาหารแปรรูป , วันที่เผยแพร่ 4 มี.ค. 2551

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: ปริมาณสูงสุดของยาสัตว์ตกค้างชนิด Tilmicosin , วันที่เผยแพร่ 21 ม.ค. 2551

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: ปริมาณสูงสุดของสารเคมีตกค้างทางการเกษตรชนิด Carpropamid และ Tebuconazole ที่อนุญาตให้มีได้ในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 21 ม.ค. 2551

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: เพิ่มเติมปริมาณสูงสุดของสารเคมีตกค้างทางการเกษตรที่อนุญาตให้มีได้ในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 8 ม.ค. 2551

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: ค่า Detection Limits ของสารตกค้างทางการเกษตรที่ห้ามพบในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: รายการปริมาณสูงสุดของสารเคมีตกค้างทางการเกษตรที่อนุญาตให้มีได้ในอาหาร (MRLs List) , วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2550

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: กำหนดให้ Malachite green เป็นสารเคมีทางการเกษตรที่ห้ามใช้ในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2550

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: กำหนดปริมาณสารเคมีชนิด Flonicamid ที่อนุญาตให้ตกค้างได้ในสินค้าเกษตร , วันที่เผยแพร่ 15 ธ.ค. 2549

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: สารเคมีซึ่งจัดว่าปลอดภัย 65 ชนิดที่อนุญาตให้ใช้กับอาหาร , วันที่เผยแพร่ 15 ธ.ค. 2549

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: สารเคมีทางการเกษตร 15 ชนิดที่ห้ามใช้ในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 15 ธ.ค. 2549

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: มาตรฐานการแสดงฉลากโภชนาการ (Nutrition Labeling Standard) , วันที่เผยแพร่ 3 ก.ค. 2549

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : ขั้นตอนการนำเข้าธัญพืชและผลิตภัณฑ์แปรรูป , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : ขั้นตอนการนำเข้าเมล็ดพืชน้ำมันและผลิตภัณฑ์ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : ขั้นตอนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆและเครื่องดื่ม , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: ขั้นตอนการนำเข้าเครื่องเทศ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: ขั้นตอนการนำเข้าผลิตภัณฑ์นม , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: ขั้นตอนการนำเข้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูป , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: ขั้นตอนการนำเข้าผั ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูป , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: ขั้นตอนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ประมง , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP :General standard of food and Maximum residues limit of veterinary drug , pesticide and heavy metal contaminant in food (2003) , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 33 ฉบับ