FOOD LAW NEWS

������������������(Asia)
ลำดับขั้นกฎหมาย : ระเบียบ (Regulation)
จีน ( ทั้งหมด 9 ฉบับ )
 • จีน : มาตรการเข้มงวดในการนำเข้านมผงสูตรสำหรับทารก   , เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน 2557, วันที่เผยแพร่ 13 พ.ย. 2556

  สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: ระเบียบด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 เม.ย. 2553

  สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : CH: ข้อกำหนดพิเศษเพิ่มเติมการควบคุมบริหารความปลอดภัยผลิตภัณฑ์อาหาร , วันที่เผยแพร่ 7 พ.ค. 2552

  สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : CH : มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีของสาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีศึกษา สินค้าผัก-ผลไม้ , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2551

  สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : CH : การเรียกคืนสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 1 ต.ค. 2550

  สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : CH : การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร , วันที่เผยแพร่ 1 มิ.ย. 2550

  สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : CH : การแสดงฉลากอาหาร , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2549

  สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: งานตรวจสอบคุณภาพหลังจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: ขั้นตอนการทำงานของการควบคุมสุขอนามัยอาหารนำเข้า , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 9 ฉบับ